مسوولیت مطالب نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد

 

 

مطالب نشر شده در دیدگاه ها بیانگر دیدگاه اصالت نمیباشد.

 

تاریخ ارسال به اصالت

Sun, May 31, 2009 15:21

 

 به مناسبتِ سیزدهمین سالروز شهادت رفیق داکتر نجیب الله

یاد شهیدان وطن گرامی باد

وقتی صدای روح پاکان بر فراز آستان غمکدهء ما فریاد میکشد، که شهیدان را بیاد بیاورید، آن گاهِ همین روز است، روز یاد بود شهیدان است. در این روز است که به پاس قدسیت شهیدان وطن به امتحان هنگامهء همدلی ها میرویم. ما برای اثبات سخنانی میرویم که برای نظم کلمات و نثر ادبیات نیست، بلکه احساس و آرزوی امروز و فردای همهء ماست . آنگاه که گفته بودیم برای اثبات قول و قرار خود هر یک ما بازهم با آرزومندی کامل برای یگانه گی دست های مارا به همدیگر پیش کرده و آغوش مانرا برای پذیرش همدیگر باز داشته باشیم. شرایط آن این است که گفتار وحدت از حدود شعار خارج ساخته شود و در محور عمل قرار بگیرد. زمینه های مشخص آن که در پهلوی سایر تدابیر وحدتخواهانهء همه وحدت خواهان به نوبهء خود با اهمیت و قیمت دار است و آن این که وقتی مناسبت های مهم برگزار میشود که حتماً میشود در این دور از سالگرد ها، یاد بود ها، بزرگداشت ها از حزب مادر، رهبران شهید و متوفی (ح.د.خ.ا. حزب وطن) حزب بزرگ، خانوادهء بزرگ، حزب بزرگ دیروز و مصطلحات همگون آن را همگانی و با شرکت تمام سازمانها، رفقا و متحدین و هواداران آن حزب تجلیل و برگزار نمائیم. ما همه باید بیدون احساس شکسته گی و هم بیدون روحیهء خود برتر بینی، بیدون نظر داشت وابستگی به سازمانهای مشخص امروز مان، بیدون هراس از تلقیات موهوم و بیدون گله گزاریهایکه دیروز در این مناسبت ها، که من چه کردم و تو چه کردی در کنار همدیگر گام بر داریم. ما باید این تعهد را در این مناسبت ها با گام های استوار و نیات صادقانه به امر وحدت با شکستن همه دیوار های جدائی انجام بدهیم.

حالا همانوقت است که مثل هر سال دیگر گردش ایام شانس گذر، از گفتار به عمل را در پیش روی ما گذاشته است. وقت یاد بود شهیدان است. یاد بود شهیدان راه سعادت مردم و ترقی وطن که در مسیر حق و حقیقت با خون پاک شان، راه رهروان متعهد را روشن ساختند . یعنی آنانیکه گرانبها ترین تحفه را از ارزش زندگی که حیات شیرین ایشان بود به اساس نیاتی که با خدای خود، با خود و با مردم خود بسته بودند به دامان مادر وطن تقدیم نمودند.

قدسیت ارواح پاک آن شهیدان گمنام و با نامِ فرزندان، پدران، مادران، برادران و خواهران مردم ما گرامی باد!

زمانی از خود پرسیدم این چه رسم است که از میان نام هزاران شهید یک آرمان، یک نام را به تجلیل گاه میبریم؟ قناعت بخش ترین پاسخی که از تفکر خود دریافت کردم این است که ای بندهء خدا ! همانگونه که سجده به محراب قبله گاه، در خواست پاداشِ شریف ترین آرزو هاست. همانگونه یاد کرد نام های گرامی عزیزان که در درون تو برای گرامی داشت پرورش یافته اند، و وقتی آن نام ها در یک صف قرار میگیرند عصبیت یک قافله رهروان، در وجود یک قافله سالار به بیان میاید. یاد بود یک نام، یاد بود تمام این قافله است.

از همینجاست که امروز به عنوان یاد بود قافلهء شهیدان پاک، نام شهید داکتر نجیب الله را به عنوان سر قافله شهیدان وطن گرامی میداریم. او را که با دست کور دل ترین و جنایت پیشه ترین عناصر بد اندیش و بد عمل، مفسد ترین جنایت کاران داخلی و به دستور جنایت پیشه گان منطقوی نا جوانمردانه و وحشیانه به شهادت رسانیده شد.

شهید داکتر نجیب الله رییس جمهور کشور ما افغانستان و رهبر حزب ما بود. برای بیان صفات رفیق شهید داکتر نجیب الله سخن سزاوار و قلم توانا در کار است. اما من فقط آگاهی، دانائی، توانائی، فصاحت، بلاغت، تاثیر گذاری، نبوغیت و جذابیت سخنوری و کرکتر رهبری او را به عنوان رییس جمهور افغانستان در بعد یک شخصیت کامل چنین میتوانم تعریف نمایم که اگر در جهان و منطقه مانند او وجود داشت ولی برتر از او اصلأ سراغ نمیشد. او که رهبر بلا منازعهء حزب ما بود با دریغ و درد که در شتاب پیش کشیدن شرایط مساعد سازی تغییرِ جو جهانی، در میان سازش های سیاست گزاران قدرتمند جهان متنازع، یکجا با وطن و مردم وطن قربان شد. حالا بر ماست که به عنوان پیرو و راهرو رفیقِ شهید داکتر نجیب الله و همه رهبران و رفته گان ما، آرمانهای شانرا پیگیری نمائیم. آرمان آنان وقتی تحقق می یابد که ما باهم باشیم و همدیگر را قطعأ بپذیریم.

اجازه فرمائید بجای اینکه در اینجا کلمات و جملات مترادف بیشتر را قطار بسازم در یک سخن بگویم که ما هیچکدام دشمن همدیگر نیستیم، پس باید باهم باشیم. بسیار افتخار آمیز است که به پاس قدسیت روح رفیق شهید داکتر نجیب الله و تمام شهیدان وطن زبان ما و زبان قلم ما برای همیشه حرف های دل آزار را فراموش کند.

وقتی به پای یاد بود ها، سالگردها و تجلیل ها می نشینیم برای یک دقیقه سکوت و یا یک کف زدن پُر شور نه، بلکه برای خلق اعتماد و تائید همدیگر ماست. یاد ما باشد یاد بود شهیدان راه وطن را در حالی گرامی میداریم که سخنان شیرین و زبان گویای وحدت خواهی و یگانه شدن را از همدیگرمان تا امروز بسیار شنیده ایم. اما اینک در این چنین روز تألم و تأثر، یعنی روزی که کمبود بهترین عزیزان خود چون شهید داکتر نجیب الله رییس جمهور کشور ما و رهبر حزب ما را در کنار خود شدیداً احساس میکنیم، از شما رهبران سازمانهای جداگانهء رفقای خود، که سرنوشت وحدت سازمانهای جدا گانهء رفقای ما بدست های شما رفقای رهبری و مسوولین سازمانهای خودی گره خورده میخواهیم، به پاس روح شهیدان و رفته گان عزیز ما با یک اقدام شجاعانه و با تدابیر زود رس وحدت خواهانه به عنوان دوست داران رهبران شهید و متوفی ما وحدت جزایر پراگندۀ حزب واحد دیروز مانرا با گذشت از جا و مقام رهبری برای همدیگر تامین نمائید و پاس و حرمت رهبران شهید و متوفی مانرا در چنین یک اراده و عمل خلاق و تاریخ ساز بجا بیاورید تا باشد روح پاک ایشانرا آرامش ببخشاییم.

روح شهیدان وطن شادباد!

محمد یعقوب هادی