دوشنبه، ۸ مارچ ۲۰۱۰

  

داکتر ظاهر حکمی

 

روز جهانی زن
 

زن گو یا  نو ر خــا نه و عزت  مهما  نست

چنین وصفو محبت بهرشا ن زهر انسا نست

کشند با ر مشقت  و امــــور  منز ل  با ر ها

زین سبب مورد حرمت هرخورد و کلانست

د ارند  لطا فتو ظر یفی  کـــه  گویــا  لطیفند

این پیدای نعمت  الهی  مشتهر د رجها نست

ا ینکه مادرند، هرکی دارد حرمت  بهر شان

تجلیل زروزهشت  مارچ دروصف زنانست

عشق ومهرزن ، کشد هریک درحریم هوس

مهر عشقش درعمق سینۀ هر پیرو جوانست

یکی کند ستا یش  ود گری  بهر شان  احیلند

همه خوب وبدها به هر کی زحکم یزدانست

بشنو هشت مارچ با اظهارتبریک از حکمی

آزادی حقوق حقۀ شا ن هرکی را ارما نست

 

 

در وصف زن
 

انگهی زن گویم تنم ز شعف به هیجان ایــــــد

جا یگاه  مصؤن  اش که در سینه نهان  ایـــــد

زن تویی مشعل و آینۀ  منزل  به هــــــر کجا

این خوشی نصیب هر فرد، زدر سبحــــان آید

موقف  زن به منزل،  داده  اش  مقـــــام  کلید

هست زن  چون  نوبهار،  در گلستان  ایــــــد

ز محبت والا یش محافل،  پر ز طــرب گشته

شب هنگام چو ماه چهارده ،  فروزان آیــــــد

زن نعمت لطیفیست حرمتش والاو مــحسوس

حضورش  دور ز انظار، دلها به خپگان آیــد

مهر و محبتش به هر فرد ،  داده   قـــوت دل

کوه معد نیست که از آن  لعل و مـــرجان  آید

هشت مارچ مسماست به روزجهان زن هرجا

تجلیل  تا خوشی  ها ، که  از بهر ا یشا ن  اید

آنچه  گفته  آمدم  بهر ش در وصف و صفا ت

حقیقت است  نه اینکه  هر چه  د ر زبا ن  آید

دارد  شان و عـزت عظیم ، که  گو ید حکمی

ند ای حق  بر حقش  ز سینۀ  هــــزاران  آ ید

 

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org