thursday 29 march 2007 0:50:53

 

 

 

                                                                      

پائولو کوئيلو کيمياگر: در جواني آنگاه که رؤياهايمان با تمام قدرت درما شعله ورند خيلي شجاعيم ولي هنوز راه مبارزه را نمي دانيم، وقتي پس از زحمات فراوان مبارزه را مي آموزيم ديگر شجاعت آن را نداريم.
 
گوته: هر آنچه را که مي توانيد انجام دهيد ، و يا در رؤياي خود مي بينيد که قادر به انجام آن هستيد شروع کنيد ، جسارت در بطن خود، نبوغ و قدرت جاودانه اي را نهفته دارد.
 ک.گ.يونگ: اين ذهن است که ذهن را جلب مي کند، فقط درست ها مي آيند و ما به وسيله ناخودآگاهي هدايت مي شويم زيرا ناخودآگاه مي داند
مولاناي بلخ: کسي که نداي دروني خود را مي شنود، نيازي نيست که به سخنان بيرون گوش فرا دهد.
فرويد از کتاب شور ذهن: زماني دراز نگرانيم که چگونه زنده بمانيم، بعد خود را دل مشغول چگونه نمردن مي کنيم اين است تمايز هوشمندانه.
اشو: هميشه به خاطر داشته باش هرگاه به قله رسيدي، همزمان دره اي عميق نيز در کنارش دهان باز خواهد
کرد. اگر مي خواهي به بهشت دست پيدا کني، ريشه هاي تو بايد در خود جهنم پا بگيرند.
هرمان هسه: ما بايد طبيعت را به چشم مادرمان بنگريم و با آرامش خودمان را به او تسليم کنيم تا بتوانيم خيلي راحت احساس کنيم که به جهان باز مي گرديم همانطور که همه موجودات ديگر باز مي گردند .همه ما در حقيقت جزء جدايي ناپذير اين کليم. طغيان عبث است، ما بايد خودمان را به اين جريان بزرگ واگذاريم .
رومن رولان : هيچکس حق ندارد وظايف خود را فداي تمايل دل خويش کند، اما دست کم بايد اين حق را به دل داد که هنگام عمل به وظايف خويش خوشنود نباشد.
سقراط : هرکسي که بداند که نداند از همه داناتر است يک چيز را خوب مي دانم و آن اين است که هيچ نمي دانم هر که بداند درست چيست، دست به نادرست نمي زند
 
نيچه : ما در رويدادهاي زندگي خود نقشي نداريم، اما در اينکه چگونه آنها را تعبير کنيم، مؤثر هستيم.
جبران خليل جبران نامه هاي عاشقانه يک پيامبر : نفرت به همان اندازه دوست داشتن ، خوب است . يک دشمن مي توان به خوبي يک دوست باشد . براي خود زندگي کن، زندگيت را بزيي، سپس به راستي دوست انسان خواهي شد .
 جي.پي.واسواني تا سراي او : هرکس همان گونه است که فکر مي کند پس مراقب افکار خود باشيد .ذهن همچون ساعتي پيوسته درحال کار کردن است و بايد هر روز با انديشه هاي خوب آن را کوک کرد.
شو کينگ : ميان دانستن و دريافت کردن فاصله زيادي است. دانستن دشوار نيست اما دريافت کردن دشوار است.
گواتما بودا : هستي ما به ناپايداري ابرهاي پاييز تماشاي تولد و مرگ موجودات همچون نظاره شعله‌‌هاي آتش يك عمر مانند جرقه رعدي در آسمان چون سيلابي پر شتاب و روان از سراشيبي كوهي .
شو کينگ : ميان دانستن و دريافت کردن فاصله زيادي است. دانستن دشوار نيست اما دريافت کردن دشوار  است.
 
جي.پي.واسواني تا سراي او : هرکس همان گونه است که فکر مي کند پس مراقب افکار خود باشيد . ذهن همچون ساعتي پيوسته درحال کار کردن است و بايد هر روز با انديشه هاي خوب آن را کوک کرد .
گوته: هيچ کس نمي تواند ما را بهتر از خودمان فريب دهد .
يوستين گوردر راز فال ورق : زندگي بخت آزمايي بزرگي است که فقط بليط هاي برنده را مي توان ديد ضرب المثل سانسکريت درختان بارور خم مي شوند و مردان بزرگ متواضع ميگردند، اما شاخه هاي خشک و مردم نادان مي شکنند وخم نمي شوند.
ک.گ.يونگ: انسان وقتي تمام عيار، وحدت يافته، آرام، بارور و شادمان مي شود که فرآيند فرديت کامل شود، وقتي که ؛ خودآگاه و ناخودآگاه او بياموزند در صلح و صفا با هم زندگي کنند و مکمل يکديگر باشند.
جبران خليل جبران: بهترين بخشي را در هر فرد جست وجو کن و اين را به او بگو. همه ما به چنين محرکي نيازمنديم، هر بار که از کار من ستايش مي شود، فروتن تر مي گردم چون احساس ناديده گرفته شدن يا ناخوشايند بودن نمي کنم. نگريستن به عظمت همسايه ات را بياموز و عظمت خودت را نيز بنگر.
سري چينموي: موفقيت روي ستون هاي شکست شکل مي گيرد
پائولو کوئيلو: قلب آدم ها گاهي شکوه مي کند چرا که آدم ها مي ترسند که بزرگترين رؤياهايشان را متحقق کنند، چون يا فکر مي کنند که لياقتش را ندارند و يا اينکه نمي توانند از عهده آن برآيند. ما قلب ها از ترس مي ميريم. تنها از انديشيدن به عشق هاي مدفون شده و يا لحظاتي که مي توانستند خيلي زيبا باشند و نبودند يا گنج هايي که مي توانستند کشف شوند ولي براي هميشه در زير خاک مدفون ماندند چون اگر هريک از اين اتفاق ها بيفتد ما رنج وحشتناکي مي کشيم. قلب من از رنج کشيدن مي ترسد  هميشه به قلبت بگو: که ترس از رنج از خود رنج بدتر است (تاريکترين لحظه شب لحظه قبل از طلوع آفتاب است(.
توکارام: اگر مي خواهيد حقيقتاً زندگي کنيد، ابتدا مردن را بياموزيد!
امرسون : وجود شما چنان صداي رسايي دارد که نمي توانم سخنانتان را بشنوم.
يوستين گوردر: عجيب است که ما انسان ها از هر جهت تا به اين حد هوشمند هستيم. فضا و ساختمان اتم را کشف مي کنيم اما از ماهيت خودمان اطلاعي نداريم يا درک درستي نداريم
ميگوئل سرانوي بايونگ و هيسه : مهم نيست که چقدر منزوي هستيد و چه مايه احساس تنهايي مي کنيد، اگر کار خود را حقيقتاً و خودآگاهانه انجام دهيد، ياران ناشناخته مي آيند و شما را طلب مي کنند.
دبي فورد نيمه تاريک وجود : ما انتخاب کرده ايم که به بخش هايي از وجود خود اجازه بودن ندهيم و درنتيجه مجبور هستيم انرژي رواني بسياري را صرف پنهان نگه داشتن آنها بکنيم.
ميگوئل د اونامونو مه : کسي که زياد سفر مي کند قصدش فرار از مبدأ است نه رسيدن به مقصود .
فرانتس كافكا: لازم نيست گوش كنيد، فقط منتظر شويد. حتي لازم نيست منتظر شويد، فقط بياموزيد آرام و ساكن و تنها باشيد. جهان آزادانه خود را به شما پيشكش خواهد كرد تا نقاب از چهره‌اش برداريد انتخاب ديگري ندارد؛ مسرور به پاي شما در خواهد غلطيد
سوامي ويو كاناندا: كارما گواه جاودان آزادي انسان است انديشه‌‌ها و گفتار و كردارمان تارهاي پيله‌اي است كه پيرامون خود مي‌‌تنيم
لائو تسه: داناي فرزانه بي‌آنكه گام سپارد، مي‌داند بي‌آنكه بنگرد، مي‌بيند بي‌عمل، سامان مي‌دهد
کوئيلو مبارزان راه روشنايي : دو اشتباه بسيار بزرگ يکي اين است که قبل از موعد اقدام به عمل کنيم و ديگري اين است که فرصت مناسب را از دست بدهيم.
باگاواد گتيا: آنکه کارهايم به دست اوست، يار وفادار من است، از هر تعلق و دلبستگي بري است و به هر موجودي مهر مي ورزد. او به سويم مي آيد
کنفسيوس: اگر غذايي نامطبوع بخوري، آبي ناگوار بنوشي و بر خم بازوانت بالين بسازي، هنوز مي تواني سرور و شادماني را بيابي
منسيوس: غفلت بورزيد تا سرگشته بمانيد. بجوييد تا بيابيد!
جبران خليل جبران: سکوت دردناک است. اما در سکوت است که همه چيز شکل مي گيرد و در زندگي ما لحظه هايي هست که تنها کار ما بايد انتظار کشيدن باشد. درون هر چيز در اعمال هستي، نيرويي هست که چيزي را مي بيند و مي شنود که هنوز قادر به درکش نيستيم، هر آنچه امروز هستيم، از سکوت ديروز زاده شده است.
تاولر: به راستي که شماري بسيار از مردم با ياوه گويي هاي خود نشان مي دهند که ميان تهي هستند اما اندکي از آنان نيز با سکوت خود نشان مي دهند که الهي هستند.

اینگونه زندگی کنیم :ساده اما زیبا . مصمم اما بی خیال .متواضع اما سربلند.
مهربان اما جدی .عاشق اما عاقل)؟؟؟ (

يك امروز، ارزشِ دو فردا را دارد. بنجامين فرانكلين
 
آن ‌كه چرا يي براي زيستن دارد، هر چگونه اي را مي ‌‌تواند تحمّل كند. نيچه
 هيچ عشقي صادقانه ‌تر از عشق به غذا نيست. جرج برنارد شا
 
حاضر نيستم در راهِ اعتقاداتم كشته شَوَم، چون ممكن است برخطا باشم. برتراند راسل
 تمام حقايق بزرگ در آغاز كفر به ‌نظر مي ‌رسند. جرج برنارد شا
 
هيچ ‌كس آن ‌قدر ثروتمند نيست كه بتواند گذشته ‌ي خود را بخرد. اسكار وايلد
 
كسي چه مي‌داند؛ شايد اين جهان جهنّم سيّاره‌اي ديگر باشد. آلدس هالسكي
 
آن ‌قدر جوان نيستم كه همه‌چيز را بدانم. اسكار وايلد

عشق تمرين (نيايش) است و (نيايش) تمرين سكوت . آنتوان سنت اگزوپري

وقتي انسان دوست واقعي دارد كه خودش هم دوست واقعي باشد. امرسون
يا چنان نماي كه هستي، يا چنان باش كه مي نمايي. بايزيد بسطامي
هيچگاه اظهارات و گفته هاي يك فرد خشمگين را در حين مشاجره فراموش نكن. هنري بيچر
بهترين روش درمان خشم، تآخيراندازي مي باشد. سنكا
دهان و كيف پولت را با احتياط باز كن زيرا بدين وسيله دست كم حيثيت و پرستيژت دست نخورده باقي خواهد ماند . جرج فون
آنچه را كه به دنبالش هستيم خواهيم يافت و آنچه را كه ازش مي گريزيم از ما خواهد گريخت.......حال كه مي دانيم كه به خواسته هايمان مي رسيم شايسته است كه اهداف و آرزوهاي ارزشمند را طلب كنيم. رالف والدو امرسون
اگر توانستي 30 روز را بدون عصباني شدن پشت سر بگذاري بهتر است جهت شكرگذاري به پيشگاه خدايان قرباني تقديم داري. اپكتيتوس

 

منابع: سخنان بزرگان و گنجينه سخن .

 

 

www.esalat.org