مصاحبه دبیر اول حزب کمونیست آلمان :
پارلمان
یگانه سنگر مبارزه نیست
چپ آلمان باید از پیله خود در آمده
و دیدگاهایش را به میان جوانان ببرد
ترجمه "ستاره عسگری"
 

دبیراول حزب کمونیست آلمان هانس اشتر با روزنامه چپ گرای یونگه ولت چاپ آلمان مصاحبه ای کرده است که خلاصه آن را می خوانید:
- ارزیابی شما از تشکیل حزب چپ در آلمان چیست؟
هانس اشتر: ما تشکیل این حزب را در مجموع مثبت ارزیابی می کنیم.عناصر این اتحاد عمل، یعنی حزب سوسیالیسم دموکراتیک وحزب کار و عدالت اجتماعی در مجموع به عنوان یک جریان سراسری در آلمان می توانند جنبشهای غیر پارلمانی را تقویت نموده و در فعال تر شدن دیگر حرکتها و اتحاد های موجود در سطح جامعه موثر باشند. مطالبات این جنبشها می توانند از طرف این اتحاد جدید چپ در پارلمان نیز تقویت شوند.
- روابط حزب اتحاد چپ آلمان وحزب کمونیست آلمان تاکنون چندان نزدیک نبوده است، آینده را چگونه می بینید؟
هانس اشتر: مساله این است که دو حزب هنوز درباره مطالبات اجتماعی مردم آلمان، به یک جمع بندی مشترک نرسیده و آن را ارائه نداده اند. از سال 1990حزب کمونیست آلمان به سهم خود بطورمرتب کوشش به ارتباط گیری نزدیک تر و همکاری های مشترک داشته است، اما متاسفانه عکس العمل های مقابل چندان امیدوار کننده نبوده است. مواضع ضد کمونیستی و تفاوت دید گاه ها در ارزیابی از جمهوری دموکراتیک آلمان سابق در بین عناصری ازاتحاد چپ ، متاسفانه به طور واضح نزدیکی مناسبات را محدود می کند. در این ذهنیت متاسفانه درک صحیحی از دیدگاه های حزب کمونیست آلمان وجود ندارد و دیدگاه های ما و مسائل آلمان دمکراتیک سابق به اشتباه به شکلی کاریکاتورگونه در ذهن این افراد شکل گرفته شده است. البته زمینه همکاری مشترک در رابطه با مواضع مشترک ضدنئو لیبرالیستی با حزب کار و عدالت جتماعی، بیشتر موجود است.همچنین زمینه همکاری ها با این حزب در دیگر بخش های مختلف اجتماعی به دلیل وجود مواضع ضد سرمایه داری قوی در این حزب ممکن تر است. این همکاری می تواند مبارزات خارج از پارلمانی مورد نظر ما را منظم تر شکل و شدت بدهد.
- حزب سوسیالیسم دموکراتیک آلمان تاکنون بیشتر بر مبارزات پارلمانی تاکید داشته است، این حزب با سندیکا های کارگری ارتباط های محدودی دارد، فکر می کنید که همکاری باحزب کاروعدالت اجتماعی به عنوان همکار کاملا نزدیک حزب سوسیالیسم دمکراتیک برای دامن زدن به مبارزات خارج از پارلمانی کافی است؟
هانس اشتر- طبیعا کافی نیست. در شرایط اجتماعی فعلی آلمان امکان بسیج نیرو های جوان به دلایل مختلف فراهم شده است. اعتراضات در مدارس عالی، مدارس غیر عالی و در بخش های کار آموزی کشور به وضوح خود را نشان می دهد. البته سایر گروه های اجتماعی نیز نارضائی های خود را بیان می کنند. ما باور داریم که روش صحیح مبارزه نه فقط در اشکال پارلمانی، بلکه باید در اشکال غیر پارلمانی نیزاعمال شود. بدیهی است که اتحاد عمل نیرو های مترقی جامعه این اهداف را بیشتر قابل دسترس می کند. تاکید می کنم که ما اصلا مخالف استفاده از شکل مبارزات پارلمانی نیستیم، ما مخالف شرکت و رای دادن به کاندیدها در انواع انتخابات کشوری نیستیم، اما باید کاملا مشخص باشد که وقتی گروهی هدفش ایجاد تغییرات اجتماعی عمیق و گسترده است و می خواهد که با حضور نیرو های راستگرا در جامعه مبارزه کند، دیگر فقط اشکال پارلمانی برای این نوع مبارزات کافی نیست. تصور کنید که مثلا چطور ممکن است فقط از طریق اشکال مبارزاتی انتخاباتی آینده در آلمان بانئولیبرالیسم مبارزه شود! و یا مثلا از طریق مبارزات پارلمانی جلوی رشد نئو نازی ها در آلمان و اروپا گرفته شود! مبارزه با این پدیده های ضد انسانی، تنها از طریق پارلمان غیر ممکن است. مبارزات خارج از پارلمان و مستقیما در میان توده ها نه فقط اشکال مبارزات پارلمانی را ضعیف نمی کند بلکه برعکس آن را تقویت هم می کند. در شرایط فعلی آلمان، ما باید برافزایش مالیات بر ثروتمندان و افزایش بودجه آموزشی تاکید کنیم و سمت گیری های منفی سیاست خارجی آلمان را خواستار شویم. ما باید، بر دوری از مسابقه تسلیحاتی تاکید کرده، بربازگشت نیرو های نظامی آلمان از مناطق جنگی اصرار کنیم. برای دستیابی بر این خواسته ها و دیگر خواسته های مردمی ما نمی توانیم فقط منتظر موفقیت در مبارزات پارلمانی باشیم، بلکه ضروری است که با ایجاد ائتلاف های مردمی ـ سیاسی وسیع، تمامی امکانات مردمی را هماهنگ در جهت تحقق مطالبات مردم قراردهیم. در حال حاضر دو سوم مردم آلمان با تصمیمات سیاسی اتخاذ شده موجود موافق نیستند، سوال این است ما کدام سازماندهی سیاسی هماهنگ را در همدلی با این نار ضایتی ها اتخاذ کرده ایم؟ مایلم همچنین برضرورت کوشش جهت تقویت سندیکا ها تاکید کنم. این موضوع بسیار حیاتی است.
- در ماه سپتامبر 2008 حزب کمونیست آلمان 40 ساله می شود. رسانه های حزبی بهشانس جدید چپ در آلمان اشاره می کنند، شما این امکان را چگونه می بینید؟
هانس اشتر: در رابطه با حزب، لازم است ما به آموزش های حزبی ـ سیاسی باز هم تحرک بیشتری بدهیم. از 22  تا 24  ماه یونی جشن سالیانه هفته نامه ارگان حزب (عصر ما) در شهر دورتموند برگزار می شود.
شانس تقویت مواضع چپ در آلمان متکی بر مواضعی است که من در بالا بر آن تاکید کردم. آمار موجود و تجارب عملی فعلی امکان تحقق این شانس را در چشم انداز قرارمی دهد. با وجود اخراج های گسترده کارگری به دلیل حذف محل کارهای مختلف در کارخانه ها، با وجود زمینه های موجود جهت بروز فجایع محیط زیستی به دلیل عدم رعایت قرار داد محیط زیستی کیوتو، با وجود اصرار نیروهای راست بر حضور هر چه بیشتر نیرو های نظامی آلمان در کشور های دیگر، شواهد نشان می دهد که جواب علمی براین نا بسامانی ها نیاز به آلترناتیو های جدیدی را گوشزد می کند. ما تاکید داریم که تئوری های ایدئولوژیکی ارائه داده شده از طرف ما، مثلا در عرصه های آموزشی قادرند بر نابسامانی های موجودغلبه کنند. نشانه های معینی بر علاقه جوانان جهت یاد گیری این نوع تئوری های مارکسیستی نیز بوضوع موجود است. در رابطه با مواضع حزب چپ و حزب کارو عدالت اجتماعی مایلم بگویم که مواضع این دو حزب در مخالفت با ممنوعیت حزب نئو نازی ن. پ. د. برای ما غیر قابل درک است و یا مثلا موافقت آن ها با فروش دارائی های اجتماعی در اختیار حکومت و یا مثلا موافقت با فروش بانک دولتی اشپار کاسه برلین به بخش خصوصی. در رابطه با مبارزه برعلیه رشد نئو نازیسم ما بر حضور فعال نیروهای مترقی جامعه در عرصه های آموزشی تاکید داریم. من مشخصا تکثیر و پخش گسترده سی.دی. ها ی آگاهی دهنده را در بین جوانان و نو جوانان پیشنهاد می کنم.
- مارکسیست ها جهت تحقق اهداف خود در جامعه آلمان چه روش هایی را باید اتخاذ کنند؟
هانس اشتر: ما عمیقا براین باور هستیم که تئوری های مارکسیستی ارائه شده قادر برانجام تغییرات بسیار مثبتی در جوامع هستند. این تئوری ها منابع امیدوارکننده می باشند که می توانند افراد مردد را حتی به مبارزه و تحرک اجتماعی ضروری سوق دهند. مارکسیسم تمامی اشکال مبارزاتی را پوشش می دهد، ازمبارزات زنان تا تحرک بخشی به سندیکا ها، تا ایجاد و دامن زدن به جنبش های بزرگ بین المللی مانند آتاک(اتحاد عمل بین المللی جهت محدودیت تجارت های بزرگ مالی به نفع شهروندان). ما معتقدیم که در عصر حاضرمارکس نه تنها که نمرده است، بلکه در حال تولدی جدید است.راه توده 129 16.04.2007

     * برگرفته از سایت وزین راه توده

    ** تکیه ها از اصالت است.