)بخش پنجم)

از بزرگان بايد آموخت

                                                                     

كسی كه زبانش را حفظ كند خدا عیب او را می پوشاند. (علی «ک»)

كلمات حباب آبند و اعمال قطره طلا (ضرب المثل شرقی)

كار ریشه های تلخ و میوه شیرین دارد. (ضرب المثل آلمانی)

نگارش اندیشه، سرمایه ی آینده است. (ضرب المثل اسپانیائی)

قیمت و ارزش هر كس به اندازه كاری است كه به خوبی می تواند انجام دهد. (امام علی «ک»)

به همه عشق بورز، به تعداد كمی اعتماد كن، و به هیچكس بدی نكن. (شكسپیر)

چنان باش كه بتوانی به هر كس بگوئی مثل من رفتار كن. (كانت)

بهترین یار و پشتیبان هر كس بازوان توانای اوست.

برای پیشرفت و پیروزی سه چیز لازم است اول پشتكار دوم پشتكار، سوم پشتكار. (لردآدیبوری)

كسی كه به جلوی رویش نگاه نمی كند عقب می ماند. (مثل اسپانیولی)

بالاترین ارزش برای انسان اینست كه راهی به شناخت خویش پیدا كند. (امام علی «ک»)

كسی كه فقط به كمك چشم دیگران می بیند گول می خورد. (مثل فرانسوی)

همه كسانی كه با تو می خندند دوستان تو نیستند. (مثل آلمانی)

میراثی گران بها تر از راستی و درستی نیست. (شكسپیر)

اشخاصی را كه از فرصت های مناسب زندگی خود كمال استفاده را می برند خود ساخته می گویند. (توتل)

ثروت و افتخاری كه از راه نامشروع به دست آمده مانند ابری زود گذر است. (كنفوسیوس)

خوش بین باشید اما خوش بین دیر باور. (ساموئل اسمایلز)

كسی كه از مرگ می ترسد از زندگی لذت نتواند برد. (اسپانیولی)

زینت انسان در سه چیز است؛ علم، محبت، آزادی. (افلاطون)

ترقی مولود فعالیت دائمی است زیرا استراحت چیزی به جز انحطاط در بر ندارد.

آنان كه به علم خود عمل نكنند مریض را مانند كه دوا دارد و به كار نبرد. (دیمقراطیس)

گرز برزگ زندگی ممكن است سرم را بشكند اما گردنم را خرد نمی كند. (مثل چینی)

نیروهائی كه برای انداختن كار امروز به فردا مصرف می شود غالباً‌ برای انجام وظیفه همان روز كافیست.

كسی كه حرف می زند می كارد و آنكه گوش می دهد درو می كند. (مثل آرژانتینی)

كسی كه خوب فكر می كند لازم نیست زیاد فكر كند. (آلمانی)

تنبلی، آدمی را خیالپرست بار می آورد. (پوسه نه)

بكوش در آبادانی دنیای خود چنان چه می خواهی دائم در آن زندگی كنی. (امام علی «ع»)

كسی كه به پشتكار خود اعتماد دارد، ارزشی برای شانس قائل نیست. (جاپانی)

نشانه و مشخصه عاقل ترین مردم، خوش اخلاق ترین آنهاست. (امام صادق«ع»)

كار، عشقی قابل رؤیت است.

آنكه روزگارش به تنبلی گذشت دچار عسرت و پشیمانی گشت.

اگر مردم را به حال خود گذاشتی، تو را به حال خودت خواهند گذاشت. (توماس مان)

آزادی در بی آرزوئی است. (بودا)

دیروز را فراموش كنید، امروز كار كنید، به فردا امیدوار باشید.

در عالم دو چیز از همه زیباتر است: آسمانی پرستاره و وجدانی آسوده. (كانت)

سقف آرزوهایت را تا جائی بالا ببر كه بتوانی چراغی به آن نصب كنی.

هیچ كس به اندازه ابلهی كه زبانش را نگه می دارد به یك مرد عاقل شباهت ندارد. (سنت فرانسیس)

تپه ای وجود ندارد كه سراشیبی نداشته باشد. (مثل اسكاتلندی)

پیروزی، به دور اندیشی و محكم كاری است. (امام علی «ک»)

كسی كه پرده از روی اسرار دیگران برداشت، رازهای پنهانش آشكار شود. (امام صادق «ع»)

هر كه گره از كار مسلمانی بگشاید خداوند در دنیا و آخرت گره از كارش خواهد گشود. (امام حسین «ع»)

كسی كه به اندازه یك دانه خردل نخوت در دل داشته باشد وارد بهشت نمی شود. (پیامبر «ص»)

كسی كه شهامت قبول خطر نداشته باشد در زندگی به مقصود نخواهد رسید. (محمدعلی كلی)

تنها كسانی تحقیر می شوند كه بگذارند تحقیرشان كنند. (الكس هیل)

من واقعاً فرمول دقیقی برای موفقیت نمی شناسم ولی فرمول شكست را به خوبی می دانم سعی كنید همه را راضی نگه دارید. (بیل كازبی)

زندگی شما از زمانی شروع می شود كه اختیار سرنوشت خویش را در دست بگیرید.

اگر همان كاری را انجام دهید كه همیشه انجام می دادید همان نتیجه ای را می گیرید كه همیشه می گرفتید.

كسی كه همه راهها را می جوید، همه را از دست می دهد.

یكی از مهمترین راههای خوشبختی، حقیر شمردن مرگ است. (لوبون)

جامعه فرزانگی و سعادت می یابد كه خو اندن، كار روزانه اش می باشد. (سقراط)

اگر می خواهی بنده كسی نباشی، بنده هیچ چیز نشو. (ژاك دوال)

بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و در انسان چیزی بزرگتر از فكر او. (همیلتون)

دانش به تنهائی یك قدرت است. (فرانسیس بیكن)

سخاوت، بخشیدن بیشتر از توان است و غرور، ستاندن كمتر از نیاز. (جبران خلیل جبران)

دوست بدارید كسانی را كه به شما پند می دهند نه مردمی كه شما را ستایش می كنند. (دور وبل)

شاد ماندن به هنگامی كه انسان درگیر و دار كارهای ملال آور و پرمسئولیت است، هنر كوچكی نیست. (نیچه)

ارزش انسان به داشته هایش نیست، به چیزی است كه آرزوی بدست آوردنش را دارد. (جبران خلیل جبران)

می توان حقیقتی را دوست نداشت، اما نمی توان منكر آن شد. (روسو)

دانستن كافی نیست، باید به دانسته خود عمل كنید. (ناپلئون هیل)

دنیا بسیار وسیع است و برای همه جائی هست، سعی كنیم جای واقعی خود را پیدا كنیم.

هر اقدامی اگر بزرگ باشد، ابتدا محال به نظر می رسد. (كارلایل)

آدمی ساخته افكار خویش است، فردا همان خواهد شد كه امروز می اندیشیده است. (موریس مترلینگ)

به توانائی خود ایمان داشتن نیمی از كامیابی است. (روسو)

كسی كه حق اظهار نظر و بیان فكر خود را نداشته باشد، موجودی زنده محسوب نمی شود. (مونتسكیو)

زندگی دشمن شما نیست، اما طرز فكرتان می تواند دشمن شما باشد. (ریچارد كارسون)

اگر تنها از امید انتظار معجزه داری در اشتباهی، امید باید با حركت توأم باشد. (محمد اقبال)

اگر در اولین قدم، موفقیت نصیب ما می شد، سعی و عمل دیگر معنی نداشت. (موریس مترلینگ)

فضائی بین پندار و عمل وجود دارد كه با پشتكار پیموده می شود. (جبران خلیل جبران)

این كه چقدر زمان داری مهم نیست چگونه می گذرانی مهم است. (لینكلن)

انسان هرگز حتی به مرگ هم تسلیم نمی شود مگر زمانی كه اراده اش ضعیف باشد. (ادكارآلن پو)

همانا زندگی چیزی جز عقیده و جهاد نیست. (امام حسین «ع»)

انسان نمی تواند به همه نیكی كند، ولی می تواند نیكی را به همه نشان دهد. (رولن)

نوابغ بزرگ زندگی نامه بسیار كوتاهی دارند. (امرسون)

نه ترن، نه ریل، اصل نیستند، اصل حركت است. (ژیلبر سیسبرون)

مصمم به نیك بختی باش، نیك بخت می شوی. (لینكلن)

بدی را با عدالت پاسخ دهید، مهربانی را با مهربانی. (كنفوسیوس)

اگر می خواهی در برابر قاضی نایستی، قانونمند زندگی كن. (ولتر)

شاخ پربار سر بر زمین می نهد و عظمت آن هم چنان در فروتنی او جلوه گر است. (گاندی)

تولد و مرگ اجتناب ناپذیرند، فاصله این دو را زندگی كنیم. (سانتابان)

خداوند همه چیز را در یك روز نیافریده است پس چه چیز باعث شده كه من بیندیشم كه می توانم همه چیز را در یك روز بدست بیاورم.

زندگی دشوار است اما من از او سرسخت ترم.

همت آن است كه هیچ حادثه و عارضه ای، مانع آن نگردد. (ابن عطا)

مرد بلند همت تا پایه بلند به دست نیاورد از پای طلب ننشیند. (كلیله و دمنه)

صاحب همت در پیچ و خم های زندگی، هیچ گاه با یاس و استیصال رو به رو نخواهد شد. (ناپلئون)

سرچشمه همه فسادها بیكاری است، شیطان برای دست های بیكار، كار تهیه می كند. (پاسكال)

كار و كوشش ما را از سه عیب دور می دارد، افسردگی، دزدی و نیازمندی. (ولتر)

بیش از حد عاقل بودن، كار عاقلانه ای نیست. (مثل فرانسوی)

جواهر بدون تراش و مرد بدون زحمت ارزش پیدا نمی كنند. (مثل چینی)

از دشمن خودت یكبار بترس و از دوست خودت هزار بار. (چارلی چاپلین)

علت هر شكستی عمل كردن بدون فكر است. (الكس مكنزی)

بدبختی انسان از جهل نیست از تنبلی است. (دیل كارنگی)

آنچه ما بكاریم درو می كنیم و سرنوشت ما را به جزای كارهایمان خواهد رسانید. (اپیكوس فیلسوف)

بدون باختن برنده نمی شوی. (مثل روسی)

انسان فرزند كار و زحمت خویش است. (داروین)

اشخاص بزرگ و با همت به كوه مانند، هر چه به ایشان نزدیك شوی عظمت و ابهت آنان بر تو معلوم شود و مردم پست و دون همانند سراب مانند كه چون كمی به آنان نزدیك شوی به زودی پستی و ناچیزی خود را بر تو آشكار سازند. (گوته).

كسانی خوشبخت هستند كه فكر و اندیشه شان بسوی چیزی غیر از خوشبختی خودشان است. (استوارت میل)

آرزو دارم روزی این حقیقت به واقعیت مبدل شود كه همه‌ ی انسان ‌ها برابرند. (مارتین لوتر‌كینگ)

بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو‌هایت زندگی كنی. (رودی)

قطعاً خاك و كود لازم است تا گل سرخ بروید. اما گل سرخ نه خاك است و نه كود (پونگ)

بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و درانسان چیزی بزرگتر از فكر او. (همیلتون)

عمر آنقدر كوتاه است كه نمی ‌ارزد آدم حقیر و كوچك بماند. (دیزرائیلی)

چیزی ساده تر از بزرگی نیست آری ساده بودن همانا بزرگ بودن است. (امرسون)

به نتیجه رسیدن امور مهم، اغلب به انجام یافتن یا نیافتن امری به ظاهر كوچك بستگی دارد. (چاردینی)

آنكه خود را به امور كوچك سرگرم می‌كند چه بسا كه توانای كاهای بزرگ را ندارد. (لاروشفوكو)

اگر طالب زندگی سالم و بالندگی ‌را می باشیم باید به حقیقت عشق بورزیم. (اسكات پك)

زندگی بسیار مسحور كننده است فقط باید با عینك مناسبی به آن نگریست. (دوما)

دوست داشتن انسان ‌ها به معنای دوست داشتن خود به اندازه ی دیگری است. (اسكات پك)

عشق یعنی اراده به توسعه خود با دیگری در جهت ارتقای رشد دومی. (اسكات پك)

ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده كه خود پیموده‌ایم می‌توانیم هدایت كنیم. (اسكات پك)

جهان هر كس به اندازه ی وسعت فكر اوست. (محمد حجازی)

هنر كلید فهم زندگی است. (اسكار وایله)

تغییر دهندگان اثر گذار در جهان كسانی هستند كه بر خلاف جریان شنا می ‌كنند. (والترنیس)

اگر زیبایی را آواز سر دهی، حتی در تنهایی بیابان، گوش شنوا خواهی یافت. (خلیل جبران)

روند رشد، پیچیده و پر زحمت است و در درازای عمر ادامه دارد. (اسكات پك)

در جستجوی نور باش، نور را می ‌یابی. (آرنت)

برای آنكه كاری امكان‌ پذیر گردد دیدگان دیگری لازم است، دیدگانی نو. (یونك)

شب آنگاه زیباست كه نور را باور داشته باشیم. (دوروستان)

آدمی ساخته ‌ی افكار خویش است فردا همان خواهد شد كه امروز می‌اندیشیده است. (مترلینگ)

اگر دریچه های ادراك شسته بودند، انسان همه‌ چیز را همان گونه كه هست می‌دید:بی‌انتها. (بلیك)

برده یك ارباب دارد اما جاه‌ طلب به تعداد افرادی كه به او كمك می ‌كنند. (بردیر فرانسوی)

هیچ وقت به گمان اینكه وقت دارید ننشینید زیرا در عمل خواهید دید كه همیشه وقت كم و كوتاه است. (فرانكلین)

نباید از خسته بودن خود شرمنده باشی بلكه فقط باید سعی كنی خسته آور نباشی. (هیلزهام)

هر قدر به طبیعت نزدیك شوی، زندگانی شایسته تری را پیدا می ‌كنی. (نیما یوشیج)

اگر زمانی دراز به اعماق نگاه كنی آنگاه اعماق هم به درون تو نظر می‌اندازند. (نیچه)

زیبائی در فرا رفتن از روزمره‌ گی‌هاست. (ورنر هفته)

برای كسی كه شگفت ‌زده‌ ی خود نیست معجزه‌ ای وجود ندارد. (اشنباخ)

تفكر در باب خوشبختی، عشق، آزادی، عدالت، خوبی و بدی، تفكر درباره‌ی پرسش‌ هایی كه بنیاد هستی ما را دگرگون می‌ كند. (ادگارمون)

«عقلانیت باز» آن عقلانیتی است كه فراموش نمی ‌كند كه «یكی» در «چند» است و «چند» در «یكی». (ادگارمون)

آرامش، زن دل ‌انگیزی است كه در نزدیكی دانایی منزل دارد. (اپیكارموس)

هیچ چیز در زیر خورشید زیباتر از بودن در زیر خورشید نیست. (باخ‌من)

تنها آرامش و سكوت سرچشمه‌ ی نیروی لایزال است. (داستایوفسكی)

با عشق، زمان فراموش می شود و با زمان هم عشق.

علت هر شكستی، عمل كردن بدون فكر است. (الكس‌مكنزی)

من تنها یك چیز می‌ دانم و آن اینكه هیچ نمی ‌دانم. (سقراط)

دانستن كافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل كنید. (ناپلئون هیل)

همیشه به آنچه می‌ گویی فكر كن ولی هرچه فكر می ‌كنی مگو.

تپه ‌ای وجود ندارد كه دارای سراشیبی نباشد! (ضرب‌المثل ولزی)

خداوند، روی خطوط كج و معوج، راست و مستقیم می‌نویسد. (برزیلی)

تو ارباب سخنانی هستی كه نگفته ‌ای، ولی حرفهایی كه زده‌ای ارباب تو هستند. (ضرب‌المثل تازی)

تا زمانیكه امروز مبدل به فردا شود انسان ‌ها از سعادتی كه در این دم نهفته است غافل خواهند بود. (ضرب ‌المثل چینی)

بهتر است ثروتمند زندگی كنیم تا اینكه ثروتمند بمیریم. (جانسون)

اگر می‌ بینی كسی به روی تو لبخند نمی‌ زند علت را در لبان فرو بسته ی خود جستجو كن. (دیل كارنگی)

شیرینی یكبار پیروزی به تلخی صد بار شكست می‌ ارزد. (سقراط)

ضعیف ‌الاراده كسی است كه با هر شكستی بینش او نیز عوض شود. (ادگار‌ آلن ‌پو)

به جای اینكه به تاریكی لعنت بفرستی یك شمع روشن كن. (ضرب‌ المثل چینی)

برای اینكه بزرگ باشی نخست كوچك باش. (ضرب‌المثل هندی)

برای اینكه پیش روی قاضی نایستی، پشت سر قانون راه برو. (ضرب‌ المثل انگلیسی)

به كارهای زشت عادت مكن زیرا ترك آن دشوار است. (ضرب ‌المثل فارسی)

مانند علما بنویس و مانند توده مردم حرف بزن. (ضرب‌المثل هندی)

بزرگترین عیب برای دنیا همین بس كه بی ‌وفاست.(حضرت علی علیه‌ السلام).

 

جورج جان تامسون

 

 George Paget Thomson                                                                   

 

جورج جان تامسون در ۱۸ دسامبر ۱۸۶۵ در شهر منچستر انگلستان متولد شد. پدرش به جمع‌آوری کتابها علاقه داشت، ولی تامسون علاقه خود را متوجه معلمی کرد، به طوریکه هشت نفر از شاگردانش برنده جایزه علمی نوبل شدند. او که در نزدیکی منچستر به دنیا آمده بود، در سن ۱۴ سالگی به کالج اونس که امروز دانشگاه ویکتوریا نامیده می‌شود راه یافت. جوزف در کالج از کمک هزینه تحصیلی استفاده می‌کرد و شاید اگر این کمک هزینه نبود، جوزف بعد از فوت پدرش، نمی‌توانست ادامه تحصیل دهد. ایشان در سال ۱۹۴۰ در انگلستان درگذشت.

سیر علمی تامسون

تامسون در نوزده سالگی فارغ التحصیل رشته مهندسی شد و در امتحان دانشگاه کمبریج شرکت کرد و رتبه دوم را کسب کرد و در این دانشگاه نیز با استفاده از کمک هزینه تحصیلی به تحصیل پرداخت و در رشته فیزیک فارغ التحصیل گردید. او پس از فراغت از تحصیل رسمی، به استخدام کالج ترینیتی همین دانشگاه کمبریج درآمد و در آزمایشگاه کاوندیش به تحقیق پرداخت. در سال ۱۸۸۴ لردرایلی که رئیس آزمایشگاه بود، استعفا کرد و تامسون که فقط ۲۸ سال داشت، به ریاست آزمایشگاه انتخاب شد. گرچه کمی سن او مخالفت بسیاری از استادان را برانگیخت، و لیکن نبوغ تامسون و حسن مدیریت او سبب شد که مدت ۳۴ سال این آزمایشگاه را با سطح بالای تحقیق علمی جهان اداره کند. او نه تنها مدیر این آزمایشگاه تحقیقاتی بود، بلکه خود نیز در شمار محققین ممتاز این مرکز بود.

آثار علمی تامسون

در سال ۱۸۹۷ تامسون بهنام "پدر الکترون" شهرت یافت. او که بر روی پرتوی کاتدی مطالعه می‌کرد، با مشاهده انحراف این اشعه در میدانهای مغناطیسی و الکتریکی معتقد شد که این اشعه، جریانی از ذرات باردار الکتریکی منفی هستند. تامسون جرم نسبی هر ذره را بدست آورد و مشخص کرد که جرم هر الکترون تقریباً ۲۰۰۰ برابر کمتر از جرم اتم هیدروژن است. به تشویق تامسون، ویلسون، یکی از شاگردانش، «اتاق ابری» را ساخت و با آن برای تعیین و تشخیص ذرات اتمی استفاده کرد. از جمله ویلسون توانست جرم و مقدار بار الکترون را اندازه‌گیری کند.

سرانجام تامسون

تامسون پس از ۳۷ سال مدیریت آزمایشگاه کاوندیش‌، استعفا کرد و شاگردش ارنست رادرفورد به ریاست آزمایشگاه انتخاب شد. تامسون در آخر عمر، روحیه‌ای پرنشاط داشت. موفقیت خود و پسر و شاگردانش، سهم عمدهای در نشاط او داشتند. او در سال ۱۹۰۶ برنده جایزه نوبل شد. این جایزه را به خاطر تحقیقات علمی و نظری که بر روی هدایت الکتریکی گازها کرده بود، دریافت کرد. پسرش جرج پاجت تامسون (متولد ۱۸۹۲) نیز برنده جایزه نوبل سال ۱۹۳۷ شد. این جایزه به خاطر کشف پدیده تفرق الکترون در کریستالها به او اعطا گردید.

کلام آخر

"اتم، یک گویچه ‌ای است به قطر ۸-۱۰ سانتیمتر که به طور همگون دارای بار مثبت بوده و در درون آن الکترونهای منفی شناورند که ابعاد آنها حدود ۱۳-۱۰ سانتیمتر می‌باشد."

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org