بقلم : ع. ثابت

 

تاریخ ارسال به سایت اصالت 14.04.2007

 

 

مسوولیت مقالات منتشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد

تأملی بر اظهارات سیرگی مارکوف کارشناس سیاسی روس در باره افغانستان

 

 

 

 

 

كارشناسان روسي هنوز نميتوانند حقايق جامعۀ افغاني را بدرستي بشناسند ويااظهاركنند . ما افغانها ميخواهيم آزاد و بيطرف باشيم . امروزما افغانها در تلاش استقرار دموكراسي هستيم . عقب ماندگي اقتصادي بمعناي اين نيست كه ما لياقت و شايستگي دموكراسي را نداريم . اكثراً چنين بيان ميشود كه كشورهاي مسلمان و جهان سوم براي دموكراسي ساخته نشده اند . اين نظر كاملاً مردود و نادرست است و كارشناسان روسي نبايد چنين بيانديشند . يگانه راه برونرفت از بند اسارت و ديكتاتوري و تروريسم چنانچه تاريخ به اثبات رسانده فقط وفقط دموكراسيست . روسيه كه كسي كمترين گمان آنرا نميكرد توانست بعد از ۷۰ سال استبداد و ديكتاتوري دموكراسي را در جامعه اش پیاده كند . ما افغانها همواره آزاد بوده ايم و در سالهاي ۶۰ كه روسيه در زير استبداد بريژنف توانايي تنفس آزاد را نداشت، دموكراسي را آئين خويش ساخته بوديم مگر مداخلات اتحادشوروي و صدور ماركسيزم - لينينيزم بكشور ما، ما را به بيراهه كشاند و تا امروز ملت مظلوم افغان با خون و جان عزيز بهترين فرزندان خويش بهاي سنگين آنرا ميپردازد .

امروز تلاش ما افغانها اين است تا از يكطرف ريشه هاي دموكراسي را در كشور خويش محكم بسازيم و ازسوي ديگر در مقابل تروريسم بين المللي و مداخلات انانيكه اين آفت را وسيلة رسيدن به اهداف خويش ساخته اند برزميم . حتماً پيروزي با ماست . امريكا و هيچ كشور ديگر نميتواند بر ما قادروف و يا مانند او مزدور ديگري را تحميل كند. فقط اين نكته را شاید درست گفته باشید كه امريكا قادروف خودرا در افغانستان ندارد . ما افغانها ضرب المثلي داريم كه ميگويد كور صرف يكبار اعصا يش را گم ميكند، تجربۀ کوشش گمراه ساختن جوانان افغان توسط (ك گ ب) را ما تا جهان است بياد خواهيم داشت و هيچگاه افغانی را نخواهيد ديد تا بنام اين و آن حاضر به خدمت به اهداف بيگانه شود . روسيه اگر علاقمند است تا در افغانستان و منطقه و حتا جهان صلح و آرامش برقرار باشد بايد به خواستهايما و بمردم ما احترام بگذارد و هيچگاه نپندارد كه با گماشتن دستنشانده و مزدوری بر كشور ما اوضاع درينجا آرام خواهد شد . قادروف مخلوقيست كه صرف بدرد روسيه در چيچنيا ميخورد وبس . افغانستان جايي نيست كه مزدوران مانند قادروف بتوانند بران حكومت كند و روسها بايد اين نكته را  بخوبي بدانند . پس اين اظهارات وگفته هاي كارشناسان سیاسی روسیه در باره کشور ما افغانستان برای چيست ؟