امین الله مفکر امینی

 

   

گرگان وحشی

این چه شور و غوغا و خونریزی است در وطن ما

کز دست دشمنان زار و زبون باشــد جان و تن مـــا

ز نعره های پیر و جوان خون است دیـــــده و دلـها

اهل خرد مگر بیخبر اند کــه خون است بــــــدن ما

گهی این و آن بدرند ما را همچو گرگان وحــــــشی

ز خونها رنگ یافتـــه بساط انجمن و چـــــــــمن ما

نی گوشها شنوا و نی دیده هـــــــا، نـــــی دادرســی

چو هادی اهل وطن گشته اند دشمنان میــهن مـــــــا

ما همخون و همنوع و ساکن مُلک آباییم بـر حـــــق

پس شقاوت ها بهر چه است باین چـرا و چـــون ما

خالق نکرده است خــلق ما را بر چـون تـفاوت هــا

چرا زورمندان نصیب گفته خورند حق خــــــون ما

فـــــریاد رسی مگـر نیست ما بیکسان این دیــار را

که شرح دهیم حال زار و زبـــون خفتهء درون مــا

هــــمه گویند و سرایند حالـــــــت مـــردم و میهـــن

کمی از گذشته و کمی ز حــــــال زار کنــون مــــــا

مداوا نـــــکرد و نکـــند حــــــــال ما ایـــن گفته ها

شــــعله ور تر سازد عــــدم بازپرسی، جنــــون مـا

بازار مرده ها گــرم است و هم بیـرون از شــمارند

تابوتها به کثرت یافت شود بهر دفــــــن و کــفن مـا

بر سفره ای ما نباشد جز خون دل و آب دیــده گـان

ز این غصه های تلخ بند است ره حلق و گــلون ما

ماهمه اهل وطن محــــتاج لبی نان و پلاس پاره ایم

ای حاکمان ظالم چاره کن حـــــــال زار و جبون ما

مفکر را دل و دیده خــون است ز ایــن حالــت زار

طبیب درد و غم  باشد وحدت بی چـــرا و چـون ما

ز وحــــدت ما نابود گردند این دزدان  مُلک آبــایی

ورنه قصر های شدادی آرایند بر بهــــــای خون ما

2017-12-12

 

 

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org