امین الله مفکر امینی

 

غم مدارید!

رفـیقان غــــــــم مدارید ما یـــکجا می شویـم

مـــردم را ز درد و غـــــم مـــداوا می شویـم

گر جــان و تن رود ز دست ما نیسـت بـاک

قـطره های خـــــون ما گردند چو دُر تابناک

خــلــــــــــق میهن آزاد گردند ز شر دشمنان

نــی ز طالب باشد و نی از داعــش نـشـــان

مساجـــــــــد عبادتگاه گردنــــد و بــی فسـاد

مولـــــوی را جـــز حـــــق بر نیاید از نهـاد

نشنوی هیچ گـــریه و شیون از خــــــانه ها

به مـــرگ عزیــزان خـــون نباشد دیـده هــا

شعار هر که باشد با صـلــــح و صفا زیستن

نی ز ظـلــــم و ســـتم بینی دیـگـر گـریستن

بـلـبــلان نـغمـه پرداز گردند بـاز بر چــمـن

گلهای خوشبو رویند به هر دشت و هر دمن

بــــرادری و بــــرابـــری گــــــردد آیـــیــن

تفاوتها نـــــباشد چــــــو آسـمـــــان و زمـین

سیر و ســـفر و میله ها رنگ گیرند دوبــار

میله ها بینی  به هر بـــاغ  و کـــنج و کـنار

پـس بیایید دردمـنــدان وطـــن یـکـی شــویم

موجب نابـــودی بـــاند هــای تنظیمی شویـم

همان حــــزب زحـمتـکشــان آراییم دوبــاره

کـه درد و غم مردم را نیست جز این چــاره

بســــاط مـیــهــن ز مبارزین پر زیب داریـم

قوانین بر بــن عـلــم و خرد تصویب داریـم

مفـکــر آسایش و زدودن غمها است آســـان

گر هر خــوبی و بدی بر حق گردد مـــیزان

 ۲۳ اکتبر ۲۰۱۷

 

 

 

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org