Jelani Pazhwa.jpg

پنجشنبه، ۱۴ اگست  ۲۰۰۸

aarezoye nik.bmp

آرزوی نیک نا مصئون مباد

از نهادِ سینه ها بیرون مباد

دانۀ نخلی که در خاکی خزید

در اول بهر نموی خود تپید

می تپد تا که دواند ریشه ئی

در سرِ خود پرورد اندیشه ئی

سعی دارد تا برون گردد زخاک

وا رِهَد از قبضۀ هیچ و هلاک

همنواء گردد به سازِ زندگی

آگهی یابد یابد زَر از زندگی

در پی تکمیل خود کوشَد به جان

تا حضورِ خویش را سازد عیان

سعی دارد تا گردد باروَر

در میانِ اینهمه نخلِ دیگر

پس چه به ای باغبانِ با خِرَد

تو که میدانی رموز نیک و بد

هر نهال که نخل نیکو میشود

زینتِ باغ و لبِ جو میشود

از گزندِ باد و طوفانش رهان

از هجوم یأس بنمایش نهان

تربیت سازش که گردد باروَر

در قطارِ هر درختِ با ثمر

سعی دانه در دل خاک آرزوست

گل پسندی ها به یادِ رنگ و بوست

آرزوی نیک نا مصئون مباد

از نهادِ سینه ها بیرون مباد

آرزوی نیک تدفین فساد

آرزوی نیک تقوا و جهاد

 

غلام جیلانی "پژوه"

۱۷ قوس ۱۳۸۶

 

   

توجه !

کاپی و نقل مطلب فوق صرف با ذکر نام و ادرس سایت اصالت مجاز است !

  

www.esalat.org