یکشنبه، ۸ جولای ۲۰۱۲

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد

  محمد طاهر نسیم

 

دستیابی به نیروی اتمی

دیروز . .

                و امروز . .

*     *     *

سایت اصالت در رابطه به إمتلاک برخی از کشورهای جهان- آمریکا، اروپای غربی، فدراتیف روسیه، جاپان، پاکستان، کوریای دموکراتیک (شمالی)، هندوستان، ایران، إسرائیل و غیره . . .- نیروی اتمی پرداخته اند، و از لحاظ اینکه با شرایط و اوضاع صلح و امنیت جهان، استقلال و حاکمیت ملی کشورها، همنوائی دارد یا خیر . . مصاحبه ای را با محترم محمد طاهر نسیم دیپلومات سابق و کارشناس امور بین المللی و منطقه، انجام داده است که اینک بنشر میرسد:

        متن مصاحبه بحیث طرح پیشنهادی بمنظور مناقشه و ابراز نظر سایر دانشمندان ذیعلاقه، قرار دارد.

*     *     *

سوال: ایالات متحده آمریکا و عده ای از کشورهای دیگر، دارای نیروی اتمی بودند و تلاش میورزند به آن دستیابی نمایند. نظر شما درین مورد، و در رابطه به إمتلاک نیروی اتمی چیست؟

جواب: اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی- سابق- و تمام کشورهای صلحدوست و ترقیخواه، همیشه برخلاف اقدامات جنگ افروزی، دهشت افگنی و تباه کننده تمدن، میرزمیدند. انعقاد کنفرانس های معددی از طرف کشورهای رو به انکشاف و غیرمنسلک در باندونگ، دلهی، قاهره، و سریلانکا و غیره نشست های بین المللی در جلوگیری از تشنجات و آشوبگریهای بین المللی و منطقوی و در جهت حفاظت صلح و امنیت جهانی و احترا گذاری به استقلال و حاکمیت کشورها و عدم مداخله در امور یکدیگر و تحریم اسلحه نابود کننده جمعی، شیمیائی و هسته ئی و سایر آزمایشات و اقدامات نظامی تجاوزکارانه در فضا و دریا و زمین، گامهای مهمی برداشته شد.

پیشنهادات مهمی و متداومی را در جهت تأمین صلح و امنیت در جهان و تحریم سلاحهای مرگبار منجمله هسته ای، و برچیدن کلیه موشکهای استقرار یافته در کشورها و مناطق مختلف جهان و همه شبکه های استخباراتی و اطلاعاتی الکترونیکی و هواپیماهای نظامی خود پرواز و اطلاعاتی و غیره، طرحهای سازنده به نفع صلح، پیشرفت و بهبود زنده گی زحمتکشان تقدیم گردید . .

در صورتیکه توافق دستجمعی متقابل و راستین صورت میگرفت و زمینه همکاری مثبت بین المللی به جای برخوردهای ناگوار ایجاد میشد، ضرورت دستیابی به چنین اسلحه هولناک، وجود نداشت.

اما، ایالات متحده آمریکا بویژه بعد از جنگ جهانی دوم به بهانۀ جلوگیری از انتشار "خطر کمونیستی"! به امتلاک چنین اسلحه مخصوصاً هسته ای شتافت. و بحیث پایگاه تهدید کننده در برابر اتحادشوروی، صلح و امنیت بین المللی قرار گرفت.

نخستین موضعگیری بی مسئوولیت و تهدید آمیز ایالات متحده آمریکا، بهره برداری از بمبهای اتمی در "هیروشیما" و "ناگاساکی" محسوب میشود، چنانچه اجرای آزمایشات گوناگون بعدی در فضا و اقیانوس، گامهای دیگری بود که در انکشاف اسلحه هلاکت بار جمعی- اتمی و هیدروژنی- برداشته شد، صلح، امنیت جهان و موازنۀ مناسبات بین المللی را به مخاطره کشانید، و به هیچ گونه تفاهماتی در جهت جلوگیری از افزایش تشنجات و وخامت اوضاع، تن داده نشد.

در برابر چنین موضعگیری خطرناک و تهدید آمیز، اتحادشوروی ماهیتاً از لحاظ ملی و بین المللی و در برابر مسئوولیت های خود، احساس خطر جدی میکرد، و خودرا مکلف دانست که- با درنظرداشت دستیابی به نیروی اتمی- به تقویت نیروی نظامی دفاعی خود، در دفاع از دستآوردها و نظام سوسیالیستی، و حراست از متحدان خویش، منجمله جنبش های رهائی بخش ملی و مترقی و در جلوگیری از موضعگیریهای غیرمسئولانه و تحریک آمیز بپردازد.

سوال: آیا دستیابی به نیروی اتم با استقلال و حاکمیت ملی کشورها همنوائی دارد؟ یا خیر؟

جواب: با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و کشورهای سوسیالیستی اروپای شرقی، به امنیت جهان، و به جنبش های ملی و دموکراتیک و ترقیخواه و کشورهای تازه رشد و روبه انکشاف، در حقیقت، ضربات شدیدی در عرصه های مختلف وارد آمده، و توازن مناسبات بین المللی و بین الدول مختل گردید. آمریکا بحیث یک نیروی هژمونیستی اتمی و یکتاز در جهان دور از هرگونه رقابت، بیشتر قد علم کرد! و متحدین آمریکا در "ناتو" و غیره که از آغاز دارای سلاحهای تهاجمی، منجمله هسته ای بودند، تلاش ورزیدند با پیشرفته ترین آن مجهز شوند! امروز همه متحدین آمریکا در پیمان "ناتو" و غیره تلاش مییورزند که به نیروی اتمی دست یابند.

لذا در شرایط و اوضاع کنونی که تحولات به نفع هژمونیستی آمریکا روان است، کشورهای جهان سوم با استفاده از وسایل گوناگون موجوده، بمنظور تقویت نظامی و دفاعی خود یک عامل ذی اهمیت، و مکلفیت ملی، در حفاظت آزادی، استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، محسوب میشود.

واقعیت امر اینست که یا همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد، بدون استثناء باید فاقد نیروی اتمی و سلاح هستوی باشند، یا کشورهای دیگر میتوانند نیز در استفاده از این نیرو و اسلحه بر خوردار شوند.. و از سوی دیگر هر کشور مستقل و عضو سازمان ملل متحد مکلف است مطابق ماده (۵۱) منشور سازمان ملل متحد و غیره مقررات و قوانین بین المللی از استقلال، تمامیت ازضی و حاکمیت ملی خود، حفاظت کند. امتلاک نیروی اتمی در شرایط یکتازی و هژمونیستی بین المللی، بلا رقیب، ضرورت و ویژه گی های خاص دارد: به نیروی نظامی دفاعی، استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی هر کشور، تحکیم و پایداری می بخشد، و جلو تهاجمات، تسلط خارجی و غارتگری را میگیرد!

سوال: با درنظر داشت شرایط سالیان گذشته در مقایسه با شرایط امروزی، آیا اختلافاتی، دیده میشود؟ نظر و بر داشت شما درین مورد چیست؟

جواب: بهتر است به خلاصهء تاریخ امتلاک و دستیابی به نیروی اتمی و نا بودی جمعی از طرف ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی- سابق- مراجعه شود، تا به این نتیجه، رسیدگی دقیق صورت گیرد.

با آغاز روزهای ختم جنگ جهانی دوم، رهبران آمریکائی و پنتاگون سخن از "خطر کمونیستی" میراندند، و به این بهانه دست به امتلاک و انکشاف اسلحه نابودی جمعی و هولناک زدند. علاوتاً دارای بمب هیدروژینی شدند. و با امضای پیمان اتلانتیک شمالی- ناتو -۱۹۴۹، موضعگیری خصمانه و جنگ جویانه ایالات متحده آمریکا، آشکارا گردید.

در زمان "کندی" دستور آزمایشات هسته ای در فضا صادر شد. و در دکتورین مشترک "کندی" و "ماکخارا" بمنظور روبرو شدن با اتحاد شوروی یا به اصطلاح "خطر کمونیستی" و سر کوب سازی جنبشهای رهائی بخش ملی و مترقی، تهدید به استفاده از نیروی اتمی در جمله دیگر اقدامات و طرحهای تهدید آمیز نظامی، ابراز گردید! درین مورد آمریکا به استراتیزی ضربتی خویش در برابر اتحاد شوروی اهمیت بزرگی قایل بود که مستلزم انکشافات نظامی بعدی گردید. ایجاد پیمان- ناتو- نقش نظامی خودرا درین جمله بازی کرد، و تا به امروز- این بازی- ادامه دارد.

نخست استفاده از نیروها و سلاحهای ضربتی غیر هسته ای زمینی، دریائی و هوائی، سپس از موشکهای هسته ای میان برد مستقر در اروپا و در مرحلۀ بعدی از موشک های هسته ای استراتیژیکی استفاده بعمل آمد.

از سال ۱۹۶۳ موشکهای نیرومند "تاتیان-۲" در خدمت اردوی آمریکا گذاشته شد. بعداً موشکهای "مینوتمن-۲" و "مینوتمن-۳" که از نیرومند ترین موشکهای قاره پیمای آمریکائی بشمار میرفت و دارای کلاهک اتمی بوده و "پوزیدون" و غیره، استفاده استراتیژی نظامی گردید.

و موشکهای نیرومند تر "ترایدنت" که از ۱۹۸۰ آغاز یافت، و دارای هشت کلاهک اتمی و قدرت تخریبی هریک از آن- شش برابر بمب هیروشیما- و قابل پرتاب به سوی هدفهای متفاوت در آن واحد بود، در پلانهای نظامی گنجانیده شد- از آغاز زمامداری "ریگان" در ساختن این نوع موشکها، سرعت و ارتقاع بخشیده شد. سال ۱۹۸۵ در حدود (۳۱۲) عدد از آنها آماده بهره برداری گردید.

شعاع عمل موشکهای برد متوسط اتمی آمریکا که از پایگاههای زمینی یا دریائی به سوی هدف پرتاب میشدند، ۱۸۰۰ تا ۲۵۰۰ کیلومتر بود که موشکهای "پرشینگ-۲" و "کروز" از آن جمله بشمار میرفتند.

و بعداً به موشکهای اتمی آمریکائی انکشافات بیشتری در برد و تخریبکاری بخشیده شد. علاوتاً شبکه های الکترونیکی اطلاعاتی، استخباراتی دیگری در جنگلات ایران، و زیر دریائی ها در دریای خزر و بحیره سیاه و اوقیانوس هند و أتلانتیک و هوا پیماهای اطلاعاتی (2- u) و هوا پیماهای خود پرواز مجهز با سیستم های راداری و حامل موشکهای مختلف نیرومند، تخریب کننده و غیره، آماده شد.

در چنین احوال و اوضاع، رو گشتاندن آمریکا از همه پیشنهادات و تفاهمات بین المللی، در جهت جلوگیری از استخدام اسلحه نابودی جمعی و یا منع و حتی کاهش آن، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، مکلفیت خود دانست، که نیروی نظامی خود را در مقابل، انکشاف، تحکیم و تقویت بخشد. لذا در جمله موشکهای قاره پیمای شوروی "اس .اس -۱۱" و "اس.اس-۱۶" و "اس.اس-۱۹" (که در برابر موشکهای آمریکائی "پوزیدوت-۳" و "ترایدنت" قرار داشت) استفاده بعمل آمد. آمریکا ۱۲ دسمبر ۱۹۷۹ در جلسه هیأت وزرای خارجه و دفاع کشورهای -ناتو- تصمیم گرفت، علاوه بر افزایش بودجهء نظامی هریک از کشورهای عضو، تعداد (۱۰۸) فروند موشک "پرشینگ -۲" و (۴۶۴) فروند موشک "کروز" در پنج کشور: آلمان غرب، انگلستان، ایتالیا، بلژیک، و هالند از سال  ۱۹۸۳ تا سال ۱۹۸۸ مستقر سازد.

در مقابل، اتحاد شوروی بمنظور تقویت واحدهای نظامی خویش و متحدین خود در پیمان "وارشو" به استقرار موشکهای "اس.اس - ۲۰" در اروپای شرقی پرداخت. از سال ۱۹۷۶، شوروی همه ساله به استقرار قریب پنجاه فروند از موشکهای "اس.اس- ۲۰" اقدام میکرد. در خزان سال ۱۹۸۳، (۳۵۱) موشک "أس. أس-۲۰"، یا (۱۰۵۳) کلاهک اتمی در اختیار داشت.

از این تعداد در برابر موضعگیری دفاعی بالمثل آمریکائی (۲۴۳) فروند به طرف اروپای غربی و (۱۰۸) فروند آن به سوی ژاپان، کوریای جنوبی و اطراف منطقه، مستقر ساخت. علاوه بر موشکهای یاد شده (۲۴۸) فروند موشکهای میان برد "أ س. أس -۴" و "أس .أس -۵" که قبلآ تولید و استقرار یافته بود، در جای خود باقی ماندند.

خلاصه اینکه مهمترین اختلافاتی که در عرصه شرایط و اوضاع کنونی عملاً بعد از فرو پاشی شوروی بملاحظه میرسد، جهان بحیث میدان یکتازی هژمونیستی بلارقیب بویژه آمریکائی قرار گرفته است. و فدراتیف روسیه "وارث" اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی، بحیث متحد نوین جبهه آمریکا و ناتو عمل میکنند و کدام رقابت پایداری در برابر چنین جبهه نظامی ویکتاز بین المللی باقی نمانده است!

پیمان ناتو با تجهیزات موشکی خود، و موشکهای مستقر از گذشته در کشورهای اروپائی نه تنها باقی مانده است، بلکه افزایش داده شده است، و اوضاع جهانی تنها به نفع هژمونیستی و برتری آمریکائی میچرخد!

در چنین شرایط هر کشور دارای استقلال و حاکمیت، وعضو سازمان ملل متحد، در دفاع مشروع خود، نگرانی داشته، و در جستجوی تقویت امکانات نظامی خود منجمله اتمی میباشد. اوضاع ناگواری که به آن کشورهای تونس، مصر و لیبیا روبرو شدند، و یا یمن و سوریه به آن روبرو هستند، نگرانی کشورهای دیگر را بویژه در شرق میانه- افزوده است.

قابل یاد آوریست که کشورهای نظیر اسرائیل و پاکستان و غیره در وابستگی به ایالات متحده آمریکا که دارای نیروی اتمی نیز میباشند بنوبه خود در تراکم و افزایش تهدید، تشنجات و آلوده گی فضای بین المللی، نقش تهدید آمیز خودرا ایفا کرده و میکنند و بسیاری از کشورها و خلقهای شرقمیانه، و جنوب شرقی آسیا و منطقه را در مخاطره و نگرانی انداخته اند، و فضای آشفته سیاسی و نظامی ایجاد کرده اند.

 

*     *     *

فرانکفورت،

۱۰ جون ۲۰۱۲

 

از تمام دوستان و دانشمندان ذیعلاقه احترامانه خواهش بعمل می آید، که غرض سهمگیری ارزشمند شان- درین طرح پیشنهادی- فشردۀ نظریات و طرحهای خودرا به سایت اصالت ارسال بدارند.

با ابراز سپاس و امتنان.

 

منبع:     فرهنگ علوم سیاسی- غلام رضا علی بابایی

            و آمریکا اینگونه اداره میشود: ش. مشهور

            فصولی از تاریخ- مبارزات سیاسی و اجتماعی ایران- ضیالدین الموتی

            خاطراتِ دو سفیر- ویلیام سولیوان و انتونی بارمونز

            و مجموعه ی مختلفی از نشرات و روزنامه ها

 

 

فرانکفورت، ۱۸ جون ۲۰۱۲

 محمدطاهر نسیم

 

یادداشت:

ادارۀ اصالت از همکاری های صمیمانه و رفیقانۀ محمد ظاهر دقیق در قسمت آماده ساختن و تایپ کامپیوتری
 
"دستیابی به نیروی اتمی دیروز . .  و امروز . ." رفیق محمد طاهر نسیم قلباً اظهار سپاس و امتنان میکند.

 

 

 (اصالت در قبال مطالب منتشره در دیدگاه ها هيچ مسووليتي ندارد و با احترام به آزادي بیان و دموکراسي نميخواهد سانسور نمايد و دست رد به سينه نويسنده گان بزند)