اهداء به مناسبتِ روزی جهانی طفل به  سایت وزین اصالت

 

.

پژوه
اشکاشم بدخشان

اطراف نیک

طفل نو پائی کی انسان میشود

میشود اما نه آسان میشود

مزرع گندم ز آسیب مرض

پوچ اگر شد کی لب نان میشود

آدمی را تربیت باشد ضرور

شمع با روغن فروزان میشود

تربیت را لازم است اطراف نیک

فخر گلشن از بهاران میشود

گر محیط و تربیت نا سالم اند

آدمی زاد یار شیطان میشود

ور محیط و تربیت سالم بود

نسل ما محبوب سبحان میشود

پس محیطی فارغ از غش را بساز

بی غشی ها صیقل جان میشود

درد جانکاه جهالت ای (پژوه)

کی به تشخیص طبیبان میشود

جهل را داروی آگاهی دهید

کاین مرض این گونه درمان میشود

  

  

 

توجه !

کاپی و نقل مطلب فوق صرف با ذکر نام و ادرس سایت اصالت مجاز است !

  

 جمعه، ۶  جون   ۲۰۰۸

www.esalat.org