اولین جلسه مجمع عمومی انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بتاریخ ۲۸ فبروری ۲۰۰۹ در شهر هامبورک جرمنی با حضورداشت ۷۱ حقوقدان از کشور های آلمان، فرانسه، هالند و دنمارک و دیگر کشورهای اروپائی ساعت ۱۱ بجه دایر و ساعت ۱۹ بجه سی دقیقه شب ختم گردید. کار جلسه با تلاوت آیات کلام الله شریف آغاز گردید. و بعداً هیات رئیسه که شامل پنج عضو و هیات تحریر شامل سه عضو پیشنهاد و بعد از رای گیری به اتفاق آراء تائید گردید. جلسه تحت ریاست پوهاند دوکتور غلام سخی مصئون باصحبت علمی حقوقی شروع شد. بعداً بیانیه اساسی جلسه توسط عبدالواسع غفاری ارائه و سپس در زمینه ارزشمندی انجمن محترم محمد اکبر زمین از کشورفرانسه، محترم عبدالبصیر دهزاد از کشور هالند، محترم میرعبدالواحد سادات از کشور دنمارک و محترمه شیرین افضل از کشور آلمان صحبت نمودند. قسمت دوم کار جلسه تحت ریاست محترم عبدالبصیر دهزاد پیرامون تصویب طرح اساسنامه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ادامه یافت، که بعد از جر و بحث زیاد، ارائه نظریات و پیشنهادات متعدد در زمینه چنین پیشنهاد گردید که: ـ طرح اساسنامه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا در پرنسیپ قبول میباشد. ـ کمیسیون پنج عضوی جهت تصحیح و تکمیل اساسنامه انجمن باید انتخاب گردد. ـ جهت پیشبرد کار انجمن باید تعداد اعضای (شورای رهبری، اعضای اجرائیه، معاونان و کمیسیون نظارت) معین گردد. مجمع عمومی بعد از رای گیری در زمینه مطالب فوق چنین تصویب نمود: ۱ ـ اعضای کمسیون تصحیح و تکمیل اساسنامه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا پنج حقوقدان محترم انتخاب گردید که عبارت اند از: ـ محترمه وحیده وحدت وکیل مدافع در شهر هامبورک. ـ محترم عبدالفهیم قیومی وکیل مدافع در شهر ماربورک، ـ عبدالبصیر دهزاد، محترم محمد اکبر و محترم عبدالواسع غفاری. به کمیسیون صلاحیت داد تا بعد از تصحیح و تکمیل خلا، اساسنامه را جهت تائید به شورای رهبری بسپارند. ۲ ـ تعداد اعضای رهبری نه نفر، تعداد معاون ها سه نفر و تعداد کمیسیون نظارت سه نفر.به اکثریت آراء تصویب گردید.

 بعد از صرف طعام کار تشکیلاتی جهت انتخاب رئیس، شورای رهبری و کمیسیون نظارت آغاز گردید. اعضای مجمع عمومی انجمن نظر به شناختی که از دانشمند محترم پوهاند دکتور غلام سخی مصئون داشتند، خواهش نمودند تا لطف نموده، پُست ریاست انجمن را برای یک دوره سه ساله قبول نمایند. جناب محترم مصئون صاحب کبرسن را یاد آورشده، و از قبولی پُست ریاست انجمن معذرت خواستند. اما مرتبه دیگر همه حقوقدانان حاضر در جلسه از محترم استاد مصئون با دادن وعده کمک و همکاری همه جانبه، در جهت پیشبرد امورات انجمن، تقاضا نمودند تا ریاست انجمن حقوقدانان افغان در اروپا را متقبل گردند. محترم مصئون صاحب پیشنهاد حقوقدانان مجمع عمومی انجمن را قبول نموده موضوع بازهم با تذکر اینکه آیا کدام کاندید دیگر در پُست ریاست انجمن وجود دارد. کسی حاضر نگردید. موضوع انتخاب محترم غلام سخی مصئون به ریاست انجمن به معرض رای گیری گذاشته شد. و محترم مصئون صاحب به حیث اولین رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا به اتفاق آرای جلسه انتخاب گردیدند. به ارتباط انتخاب نه عضو شورای رهبری انجمن اعلان گردید، آنعده حقوقدان که میخواهند خودرا در زمینه کاندید نمایند، لطفا ثبت نام نمایند. مجموعا پانزده حقوقدان خودرا کاندید نمودند. بعد از رایگیری سری و مستقیم که رای شان توسط کمیته موظف شمار گردید هریک : ۱ ـ محترم عبدالبصیر دهزاد . ۲ ـ محترمه وحیده وحدت ۳ ـ محترم عبدالواسع غفاری . ۴ ـ محترم عبدالواحد سادات ۵ ـ محترم محمد اکبر ۶ ـ محترم گل احمد بازساز ۷ ـ محترم نیک محمد سلطانی ۸ ـ محترم عبدالرشید واثق ۹ ـ محترمه شیرین افضل به حیث اعضای شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا انتخاب گردیدند. جهت انتخاب کمیسیون نظارت انجمن از جمله پنج کاندید، سه حقوقدان ذیل به شکل سری و مستقیم انتخاب گردیدند: ۱ ـ محترمه مرضیه اسرع. ۲ ـ محترم عبدالفهیم قیومی . ۳ ـ محترم فضل احمدگردیزی.

شورای رهبری انجمن در اولین جلسه خود، محترم عبدالرشید واثق، محترم عبدالبصیر دهزاد و محترم میرعبدالواحد سادات را به حیث معاونان و عبدالواسع غفاری را به حیث سکرتر مسئول انجمن حقوقدانان افغان در اروپا و محترم نیک محمد سلطانی را به حیث مسئول مالی انجمن با اتفاق آراء انتخاب نمودند. همچنان کمیسیون نظارت در اولین جلسه خود محترم فضل احمد گردیزی را به حیث مسئول کمیسیون نظارت انجمن حقوقدانان افغان در اروپا انتخاب نمودند. علاوتاً پیامهای تبریکه به ارتباط ایجاد این انجمن از جانب دانشمندان و حقوقدانان محترم ذیل مواصلت نموده بود: ـ شخصیت برجسته کشور محترم عبدالرحیم هاتف ـ محترم داکتر محمد سلیم مجاز ـ کاندید اکادمسین داکتر محمد اکرم عثمان ـ محترم همایون اکبری وکیل مدافع در انگلستان و عضو انجمن وکلای مدافع نیویارک و عضو اکادمی حقوق بین الملل دنهاگ. ـ محترمه لیمه ابوی محصل سال چهارم حقوق به نماینده گی از همصنفان خود. کار اجلاس اولین مجمع عمومی انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با روحیه وحدت و همکاری به اتفاق آرای حقوقدانان حاضر در جلسه با صدور قطعنامه پایان یافت .متن قطعنامه بعداً به نشرمیرسد.

 

یکشنبه، ۱ مارچ ۲۰۰۹

 

توجه

کاپی و نقل مطالب از اصالت صرف با کسب مجوز کتبی از اصالت مجاز است !

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت محفوظ و متعلق به اصالت می باشد.

Copyright2006Esalat

www.esalat.org