Sun, September 2, 2007 2:01 pm

نجیب الله عظیمی

مسوولیت مطالب منتشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد

 

از پراگنده گی به سمت همبستگی

 نه شادی داد سامانی و نه غم آورد نقصانی

به پيش همت ما هرچه آمد بود مهمانی

بيدل

 بخش دوم :

در قسمت اول بررسی از پیدایش حزب آغاز نموده و بعدآ چگونگی رهبری کشور را توسط رهبران آن و همان طور تسلیمی دولت را توسط آنها به مجاهدین و همان گونه ترک مرحلوی کشور ذریعه یی آنها و بعدآ اقامه در خارج از کشور و بازنگری در سیاست و بالاخره هم از سر گیری مبارزات داد خواهانه و اکنون بروز و پیدایش گروه ها و سازمانهای جدید را با تلاش های تک روانه یی آنها  به بررسی گرفته و تذکر دادم، که:

منحیث یک روشنفکر متجدد تلاشهای انفرادی انترنیتی افغانها را نه تنها مفید، بلکه ضرور نیز می شمارم، ولی تشویش از فعالیت های تک روانه یی یکعده یی از رهبران جدیدآ به پا خاسته سیاسی از بطن همان حزب، یعنی حزب دموکراتیک خلق افغانستان میباشد، که مبادا اینهمه تلاشهای آنها به خاطر آن باشند، که :

 یک : جلب توجهء قدرتهای با هم در جدل جهانی در منطقه.......................

 دو : جلب پشتیبانی قدرت های نیو لیبرالیستی مدرن و مداخله گر جهان،.....................

 سه : جلب و جذب قدرتهای مختلف منطقوی و جهانی با تفکر ابلهانه، که با میانجی گری آنها خود و یا گروه خود را  در کنار دولت فعلی قرار داد و ...................

 چهار : یا آنکه خود خواهیها و یا خود محوریهای فردی افراد و  اشخاصی، که...........

 پنج : یا آنکه خود خواهی های جداگانهء کادر های دست دوم و سوم همان حزب، که..................

 شش : گروه ها و احزابی که بدون درنظر داشت حساسیت شرایط جیوپولیتیک و سیاسی افغانستان به تک روی و مبارزه یی پراگنده یی شان دوام داده و ........................

 هفتم : یا آنکه تجارت سیاسی بالای بقایای پراگندهء همان حزب،........................

 هشتم : یا به گفتهء نویسنده یی دراک کشور میر عبدالواحد سادات"عجله در کشیدن چپن از تن آقای کرزی و به تن نمودن آن" که........................

 طوریکه قبلآ نیز تذکر داده شد، تشویش از تلاشهای (بدون اصول و پرنسیپ) یک دسته از رهبران جدیدآ به پا خاسته از تشکل سابق همان حزب دموکراتیک خلق افغانستان میباشد، که فعالیت های تک روانه یی شان را با طرح برنامه های تقریبآ یکسان، ولی با اندک تفاوت سیاسی شان براه انداخته اند؟

 رهبرانی که با نصب خویش در راس گروه ها، بلااستثنا به جلب و جذب کادر های سابق همان حزب، یعنی (حزب دموکراتیک خلق افغانستان یا وطن) پرداخته و مصروف جمع آوری مجدد صفوف همان حزب قبلآ متلاشی شده می باشند؟

اگر تعداد اعضای سابق همان حزب را مطابق احصائیه های داده شده یی سالهای اخیر دوصد هزار تخمین نموده و محاسبه نمایم، و امروز هر سازمان جدیدآ به پا خاستهء سیاسی حداقل ده هزار آنرا مجددآ در صف خویش جلب و جذب نماید، در آنصورت تنها بقایای آن حزب (پراگندانیده شده) برای بیست سازمان بزرگ سیاسی دیگر در داخل و خارج کشور کفایت می نماید، که در آن تجمع نمایند.

 در حالیکه تاکنون هیچ یک از آن سازمانهای جدیدآ ثبت شده، نه تنها در داخل کشور، بلکه در خارج از آن نیز موفق به جمع آوری اضافه از پنج هزار از اعضای سابق همان حزب در صفوف خویش نه گردیده اند، اما ناگفته نباید گذاشت، که این پروسه هنوز ختم نه گردیده و ادامه دارد، اینکه در آینده ها چه پیش خواهد آمد، باید منتظر انکشاف حوادث باقی ماند؟

 درین بخش از مبحث، میتوان حتا چنین سوالی پروکاتیف یا (تحریک انگیز) را نیز مطرح نمود، که :

اگر لست اعضا و فعالین همه احزاب و گروه های را که از سال 2001 به اینطرف خود را غرض ثبت به وزارت عدلیه دولت اسلامی افغانستان سپرده اند، یکبار مورد چک و کنترول قرار داد، ممکن اسم یک عضو همان حزب، همزمان در چند سازمان سیاسی جدید الثبت در داخل کشور دریافت گردیده و پیدا شوند، ولی بهر صورت فعلآ این مسله آنقدر مهم نه بوده و اهمیت ندارد؟

 خصوصیات کاری گروه ها و سازمانها در خارج کشور:

تا جای که من معلومات داشته و آنرا شخصآ بدست آورده ام، کمبودات فراون کلی در هر سازمان سیاسی خارج از کشور وجود داشته، که کمتر از مسئولین امور علاقه دارند، که در آن باره بی پرده صحبت نمایند، زیرا پیوسته تلاش شان آن بوده و سعی نموده اند، که به آن کمبودات اهمیت کمتر قایل گردیده و نشان داده شود، که همه کار ها درست و جور بوده و کدام پرابلمی کاری وجود ندارد؟

 در حالیکه صادقانه و بی آلایشانه باید گفت، که پرابلم های عمومی و جزی کاری نه تنها امروز در میان گروه ها و سازمان های جدیدآ سر برآورده وجود دارند، بلکه در آینده ها نیز وجود خواهند داشت، منتها سعی همیشه گی باید همین باشد، که آنرا کمتر نموده و تخفیف داد.

 الف : بسیاری از رهبران و نماینده گان بسیاری از گروه های جدید سیاسی، تاکنون و هنوز هم به شیوه ها و اشکال قدیم کاری عادت نموده و سعی دقیق به عمل نمی آورند، که در شیوه و اشکالی کاری شان تغیرات مثبت را آورده و آنها را مطابق به نورم های امروزی در اروپا و خارج از کشور عیار نمایند.

 ب : رهبران و نماینده گان بسیاری از گروه های جدید التاسیس سیاسی با وجودی چندین سال اقامه و زنده گی در خارج از کشور، حتا در پیشرفته ترین از کشور های اروپا، تاکنون در نیافته و درک نه نموده اند، که با آماده گی قبلی خویش، کار های حزبی ـ سیاسی شانرا را از قبل تهیه نموده و از سر در گمی کار ها و ضیایع وقت بیشتری دیگران جلوگیری نمایند.

 اینک سعی می ورزم، که بدون در نظر داشت کدام هدفی منفی، بالای یکعده یی از آن نواقص و کمبودات تماس گرفته و آنها را غرض بهبود شان بر شمرده و در روشنایی قرار بدهم، تا در آینده ها از بروز و دوام آنها جلوگیری به عمل آورده شوند.

 نواقص و کمبودات عمومی :

یک : تاکنون بسیاریها شاهد آن بوده اند، که بسیاری از جلسات دارای اجندای معین نه بوده اند، جلساتی که اجندای آن از قبل آماده شده باشد، یا حد اقل یک یا دو روز پیشتر از تدویر آن تحریرآ در اختیاری اشتراک کننده گان جلسات قرار داده شده باشد؟

 دو : محل تدویر اکثرآ از جلسات شان از قبل طوری دقیق معلوم نبوده و آدرس ها دقیق داده نشده و حتا اگر داده میشوند، از نگاه املایی و انشایی درست تحریر نه گردیده و تنها پالیدن و یافتن سرک و کوچه یی مربوطه به آن ساعتها به طول کشیده و بالاخره هر اشتراک کننده بعد از جستجو و پالیدن زیاد موفق به دریافت آدرس گردیده و به جلسه تشریف آورده اند؟

 سه : تاکنون هیچ گاهی دهده نشده، که جلسه یی به وقت و زمان معین آن دایر گردیده باشد، جلسات معمولآ دو ساعت بعد تر از وقت معین آن دایر گردیده اند. این دیگر تقریبآ یک نورم گردیده است، که همه آنرا می دانند؟

 چهار : بسیاری از جلسات از طریق تیلفون به سمع و اطلاع همه (اعضا، هوا خواهان و علاقه مندان) رسانیده شده و بسیاریها ندانسته و نه توانسته اند دقیق درک  نموده و بدانند، که برای چه کار و مسله یی باید جمع شوند؟

 پنج : در جریان دید و باز دید و سلام علیکی ها، آنهم خیلی ها چرب و گرم در حالیکه ( تقلبی) به نظر خورده معلوم می گردد، که چگونه جلسه یی در پیشرو می باشد، یعنی آنکه جلسه یا گرد همایی از فعالین، گزارشدهی و یا هم انتخاباتی بوده و یا آنکه به خاطری آن میباشد ، که فلان رفیق ارجمند از کابل آمده و میخواهد رفقا را در جریان اوضاع کابل قرار بدهد؟

 شش : تاکنون هیچ گاهی دیده نشده، که صالون برای تدویر جلسه حد اقل یک ساعت پیش آماده گردیده باشد، با وجودیکه اکثرآ از اشتراک کننده گان، ساعت ها قبل تشریف آورده اند، همه مصروف صحبت و سلام علیکی ها بوده و هیچکس به خود زحمت نداده و به فکری آن نمی گردد، که حد اقل چند نفری از آنها آماده گی داوطلبانه یی خود را در تیاری صالون اعلان نماید و به کمک و همکاری خود به پردازد؟

 هفت : در اکثرآ از جلسات در نزدی بسیاری از اشتراک کننده گان قلم یا چیزی غرض تحریر و امضا دریافت نه گردیده و یک قلم از یک نفر چند بار دست بدست گشته و چند نفر از آن استفاده می نماید. در اخیر هم بالاخره قلم مذکور نزد صاحب اولی آن بر نمی گردد؟

  هشت : اکثرآ از جلسات شکل تصادفی را به خود داشته و در آنها نه تنها میتوان کدام دفتری دقیق یادداشت را دریافت نمود، بلکه تاکنون در جلسات اکثرآ از اسناد از قبل تهیه نه گردیده اند، که جدیت و حساسیت جلسه را نشان داده و تمثیل نموده باشد؟

 هیات رهبری گروه ها و سازمانهای جدید :

با به میان آمدن گروه ها و سازمانهای جدید در داخل و خارج کشور یکتعدادی زیادی از کادر های دست دوم و سوم سابق همان حزب، یعنی حزب دموکراتیک خلق افغانستان در راس رهبری یا هیات اجرائیوی گروه و سازمان های های جدید سیاسی قرار گرفته اند، که فعلآ مشغول فعالیتهای جداگانه یی سیاسی در چوکات سازمانها و گروه های نوین سیاسی شان میباشند.

 چنین یک تحول کاری بدی نه بوده، برخلاف شاید کاری نیکی بوده و بهخیر و صلاح کشور باشد، زیرا در آینده کشور صاحب رهبران جدید خواهد گردد، ولی برای رهبر شدن در یک کشوری سنتی چون افغانستان، نه تنها باید خود را عیار گردانید، بلکه برای آن باید ریاضت های گوناگون سیاسی را کشید (درینجا هدف از ریاضت، یعنی احترام به سنت و عنعنه های معقول و پسندیده، مروج و قابل پذیرش مردم افغانستان می باشد، که رهبران و شخصیت های دست اول سیاسی در داخل و خارج کشور به آنها باید احترام گذاشته و آنرا مد نظر به گیرند.)

چگونگی فعالیت در چوکات گروه های جدید:

درینجا باید به هریک از آن گروه ها جداگانه نظر انداخت و کار و فعالیت آنها را در گروه ها و احزاب جدید شان مورد قضاوت صادقانه قرار داد.

 الف : تاکنون یکعده یی محدودی از آنها از حضوری ابتکاری و خلاقانه یی شان شهادت داده اند(هدف از کادران نوخاسته در گروه ها و سازمانهای جدید سیاسی در داخل و خارج کشور میباشد، که در طی این چند سالی اخیری به وجود آمده و عرض اندام نموده اند) مگر از یکعده یی دیگری از آنها تاکنون کدام اقدامی عملی و شجاعانه و بی هراس بزرگ سیاسی سر نه زده، که داخل و خارج کشور را تکان نسبی داده باشد؟

 ب :  از جانب هیچ یک از هیات رهبری گروه های جدید، تاکنون طرحی الترناتیفی برای سایر گروه ها و سازمانهای که دید گاه ها و آرمانهای مشترک سیاسی دارند، تهیه نه گردیده و بدست نشر سپرده نشده است، که از پیشبرد مبارزه یی مشترک و هماهنگ نیرو های هم عقیده در یک جبهه یا ائتلاف را بشارت بدهد؟

 ت : تحرک لازم سیاسی و سازمانی در کار و فعالیت عمومی بسیاری از از گروه ها به مشاهده نرسیده است، در حالیکه پرابلمهای فراوان اجتماعی و سیاسی وجود دارند، که ضرورت به طرح اعلامیه ها فراخوانها و ندایه های مشترک سیاسی را دارند؟

 ث : تاکنون حضور خمود و جمود اکثرآ از کادر ها در هیات رهبری اکثرآ از گروه ها و سازمانها به مشاهده رسیده و هر یک منتظر ابتکار جانب مقابل بوده و  روز ها و هفته و حتا سال ها به همین منوال گذشته و سپری گردیده میروند و رهبران همه گروه با گذشت هر روز وقت گرانبها و برگشت ناپذیر سیاسی را یکسان به طور هدر از دست داده میروند، بدون آنکه به آن اهمیت لازم سیاسی قایل گردند؟

 ج : تشتت و پراگنده گی سیاسی قوه یی ابتکار عمل را از رهبری هریک از گروه ها ربوده و آنها را به حالت ترصد در آورده است، چنین کمبودات در رهبری و صفوف عده یی فراوانی از گروه های جدید سیاسی برازنده گی های خاص خود را دارند؟

 چ : با تآسف فراوان که دقت و دل خوشی در حفظ پست و موقف حاضر سیاسی میان کادر ها و رهبران جدید حزبی ـ سیاسی مانند گذشته ها به یگانه وظیفه یی غیری قابل تعویض جدید سیاسی مبدل گردیده است، هریک بدان دل خوش نموده و می نماید، که بالاخره کاری در آینده صورت خواهد گیرد و عجله و وارخطایی در کار نیست؟

 مشوره های عمومی برای همه گروه ها:

یک : کار و فعالیت جدید سیاسی را باید با حرکت و چرخش نوین زمان عیار گردانید. زمان زمان حرکت مشترک به خاطری هدف مشترک می باشد.

 دو : با بکار گیری فهم، آگاهی، اندوخته و دانش سیاسی باید حضوری فعال و مشترک سیاسی تان را در صحنه یی سیاسی کشور تثبیت نموده و به مبارزه یی انسانی و عادلانه دوام بدهید!

 سه : در موضیع گیری های قاطعیت سیاسی را تبارز داده و از حق و حقوق زحمتکشان کشور شجاعانه دفاع نماید!

 چهار : با براه اندازی ابتکارات سیاسی خود و سازمانهای تانرا از حالت ترصد بیرون کشیده و به مبارزه یی برحق و بی هراس تان ادامه بدهید!

 پنج : همه نیرو و انرژی تانرا در خدمت انسان زحمتکش قرار داده و غرض افشای زد و بند های ناسالم شرق و غرب در میز های مدور، مصاحبه های مطبوعاتی و تربیون های گوناگون سیاسی اشتراک ورزیده و سیاست های مزورانه یی آنها را آزادانه انتقاد نموده و به دفاع از حقوق فرو دستان داخل کشوری برآید!

 شش : اهداف گروه ها و سازمانهای تانرا صادقانه و بی آلایشانه برای سایر نیرو های سیاسی ترقی خواه و تجدد طلب توضیح و تشریح کرده نه تنها به کمک آنها شتافته، بلکه در مبارزه یی تان از آنها نیز کمک و همکاری طلب نماید!

 هفت : طرحهای جامع و قابل پذیرش سیاسی تان را در جهت اتحاد و همبستگی و مبارزه یی مشترک با سایر نیرو ها بی امان پیشکش نموده و جد و جهد تان را به سوی مبارزه یی مشترک دوام داده و در پیروزی آنراه مبارزه یی خسته گی ناپذیر نماید!

 هشت : هیچ گروه یی به تنهایی موفق به پیشبرد همه کار ها نه در داخل کشور و نه در خارج کشور نه خواهد گردد. پیروزی در مبارزه یی مشترک، هماهنگ و دست بدست همه نیرو های و خصوصآ نیرو های ترقی خواه و تجدد طلب کشور می باشد!

 نهم : غرض اثبات شهامت و قاطعیت سیاسی، باید به سوی کشور شتافته و نیرو های داخل کشور را در مبارزه یی بی امان آنها کمک نموده و آنها را در مبارزه یی برحق شان همرایی و پشتیبانی نموده و روحیه داد!

 دهم : به ندای مادر وطن لبیک گفته و از مبارزه یی پراگنده صرف نظر کرد، زیرا تاریخ مبارزات داد خواهانه به اثبات رسانیده، که توانایی همه نیرو ها و خصوصآ نیرو های تحول طلب در تجمع و همبستگی آنها می باشند! 

 در خاتمه توصیه دوستانه برای نماینده گان همه گروه ها:

از تعقیب سیاست چسپاندن به دامن دولت باید جدآ پرهیز ورزید، زیرا طوریکه امروز برای بسیاری از آگاهان کشور روشن و هویدا گردیده است، که دولت فعلی در کابل، کدام پروگرام دقیق و روشن برای آینده یی کشور و مردم نداشته و اشتراک در آن باعث تجرید و بد نامی هر گروه یی سیاسی که باشد میگردد. از عجلهء اشتراک و ادغام در آن باید ابا ورزید!

 در چنین حالتی در اپوزیسیون قرار داشتن، هزار مراتبه بهتر از همگرایی و همرایی با دولت متزلزل و بدون پروگرام در کشور میباشد. دولتی که مشروعیت و قانونیت آن نزد بسیاری از خردمندان  کشور زیری سوالیه های گوناگون قرار گرفته است.

 به امید آنکه مرور این بخش نیز مانند قسمت اول آن بدون تخریش و حساسیت گروه یی درک گردد.

 

با عرض حرمت فراوان                         عظیمی

  

لیونین  2007 - 09 - 02

 

قسمت اول