به بهانۀ حزبِ که من ميشناسم !

نوشتۀ: شهاب الدین سرمند

پنجشنبه، ۱۷ جنوری  ۲۰۰۸

گر چه رفيق گرامى ﴿وحيدالله نورى﴾ مسئله را توزيع داده اند و با درک شرايط انوقت روى مسائل تماس گرفته اند، وهم چنان اين موضوع ادامه دارد، بناً بر اين خواستم مختصر و کوتاه با تائيد از نوشته رفيق محترم نورى ياد اور شوم که :

 رفيق گرامى پوهنيار بشير مومن !  با سپاس از تذکر که در مورد کار و فعاليت سياسى ما ﴿ح.د.خ.ا.﴾ ارائیه نموده ايد، اينکه موقف يا درجه علمى من بيسار پائين است نسبت به شما و شايد سابقه حزبى ام کمتر باشد، اما شرايط به انسان انقدر مياموزاند که دها و صد ها کتابِ که شما از انها ياداور شديد به گرد ان هم نمى رسد .

عضويت در حزب را طوريكه شما ياد اور شديد، بطور كل موافق بودن و صحت گذاشتن اشتباه و گناه ميدانم . حزب دموکراتيک خلق در بر گيرنده تمام اتباع کشور بود، البته مطابق شرايط قيد شده در اساسنامه ان . بودند فرزندان صديق وطن که از ازمون هاى مختلف ﴿پرورشى، ازمايشى و بعد موفق  به کسب عضويت اصلى ميشدند، پس اول چند بار خواندن وبعد از ان سوال امضأ  نمودن به ميان ميايد . ׳

در مورد استاد مير اکبر خيبر، اين خيبر شهيدان، و اشتراک شان در کنگره و گردهمائي هاى حزب شايد حق به شما باشد ؟! از انجايکه اسناد و صحبتهاى حلقه رهبرى حزب در مورد کار و فعاليت حزب انهم در شرايط مخفى نشان ميدهد که علت اساسى عدم اشتراک شهيد مير اکبر خيبر عبارت از مسؤليت و مصروفيت شان در اداره انوقت بود نه هراس از رهبر شدن و يا حرف هاى ديگرى که شما در مورد بيان داشته ايد . ׳

استاد شهيد مير اکبر خيبر با شهادت خود سکوت مرگبار را شکستاند، عظمت و موقف اين مرد بزرگ را در بيانيه سياسى زنده ياد ببرک کارمل، رفيق نزديک و يار روز هاى دشواروار رزم و پيکارش، ميتوانيد دريابيد . ׳

ارزوى من از شما رفيق گرامى پوهنيار بشير مومن و ساير رفقاى ديگر اين است که رفتگان ما به همه ما تعلق دارند، خوب و زشت انها مربوط همه ماست، بياييد با فرستادن درود به روان پاک شان انها را در قلوب خود داشته باشيم، اميد و ارزوى را که انها داشتند و به خاطر ان جان نثارى کردند، تحقق بخشيم .

شما رفقاى گرامى با نوشته هاى خود راه وفاق، همدلى، هم اهنگى را به ما باز نمائيد، از کينه و نفرت سر وکار ما به بيوطنى و مهاجرت پيوست و هر اين وان با استفاده از مواد خامى که ما خود در اختيار انها قرار ميدهم به مثابه حربه کارى عليه حزب و رهبرى ان استفاده ميکنند . ׳

به ارزوى اينکه روزى فرا رسد تا همه باهم مرحم گزار زخم هاى مردم رنج ديده ما گرديم، و روان رفته گان و شهيدان گلگون کفن ما را شاد سازيم، اين است دين که انها به دوش ما گذاشته اند . ׳

 

 شاد باد روان پاک شهيدان ما !

 

 

شهاب الدین سرمند

  

www.esalat.org