پنجشنبه، ۱۱ سپتمبر  ۲۰۰۸

 

تـاج محمد (فعـال)

 

به همــرزمان راه دشــوار فــردا ها

زمان این کار می خواهـد

بگیـــریــد دست همــدیگــر زمان این کــار می خواهــد

رسیــدن تـا ســر منــزل کوشـــش بسیـار می خواهـــد

طبیــبی دردمنــدی را بــه حالـــش نسخـه ئی بنـوشــت

تحمـــل کـــرد ای جــانــم، کســی دلــــدار می خواهـــد

شـــده عمــریــسـت درهجــران ز گـــرداب بــلا بــگــذر

بــدســت آوردن مطـلــب صــبر زنهــــار می خــواهـــد

بکـــش از تــن لبــاس خـود خواهـی را مرنجان دوست

چــو( گـانــدی) نامـور بودن همـان کــردار می خواهــد

وطــن در اوج تــوفــان اســت من و تـو درگیــر ســودا

برایـــش رحــم کـن جـانـا تــرا هـوشــیــار می خـواهــد

بیــائیـــد دسـت هــم گیــریــم بــرادر وار هـــم باشـــیم

چــرا، تا کــی، بجــان هــم چنیـــن اغیــار می خواهــد

مـزن بــر جان خویــش آتــش بــه حرف دشمنــت آخــر

عمـل در وحــدت اســت امـروز نه آن گفتـار می خواهـد

(فعـال) در حیــرتــم دانــی ز دســت پـیـر و پیشــوایــم

فقـــط بــودن ســـر منـــبر بخـــود تکـــرار می خواهــد

 

۱۲ سرطان ۱۳۸۷

اتـریــش

تـاج محمد (فعــال)

 

 

   آرام خوابی نیست، نیست

هرچه می جویـم درین شهر، چنگ وربابی نیست، نیست

غــرق مـاتـم کشتـــه میـهن، آرام خــوابـی نیست، نیست

هــرکــه می بینــم ضمــیرش رنـگ و بــوی دیگـر است

در پــــی ایــــن مــاجـــرا، بــس آفــتــابی نیست، نیست

داغ نــنگیــــن زمـان بـــر چهــره هــا منـــظــوریــافــت 

زیـن همـه بــارگــران، هــرگـــز جــوابـی نیست، نیست

بــــاز از بیـــــم سپــــاه، وز غــــرش بــــم افــگـنــــان

خــانـه خـاموش است، صــدای دلـربـابی نیست، نیست

طــالبــان، اشغــالـگــران در فـکــر عیــش دگــر انـــد

انچـــه دانــم ایــن دعـا را، مستجـــابــی نیست، نیست

عـاقبـــت کـــاخ ستــــم یـــکــــروز ویــــران می شـــود  

زورمنــدان کشـــت وخون، کــار صـوابی نیست، نیست

من (فعــال) تکـــرار می گــویــم ستـــم زنهــار مکــن

راســتــکــــاران را ســــزای، انــقــلابی نیست، نیست

 

تاج محمد (فعـال)

 

 

 

روز پرسش و سوال

 

کی روز پرسش غارتگران خواهــد رسیــد

                       یـا سرود زنجیـــر بــازیگــران خواهــد رسیـد؟

صـد جفـا کـردنـد به حـال ملت غمـدیــده ام

                     روز پرسش و سوال از رهبران خواهــد رسیـد؟

گـر بیـاد آرم زجنــگ سال های بــی مثـــال

                     پرسش از غارتگری ئی باجگران خواهـد رسید؟

گـه اهانت بهر اسـلام گـه به ننگ هموطـن

                     پــرسش از بی عفتـی دختــران خـواهــد رسیـد؟

گه به هاوان گه به راکت ریخت خون مردمان

                     چـه زمانی پرسش از ویـرانگـران خـواهد رسید؟

میخ کوبی های دوران ثبت تاریخ کشته است

                      حکـم مرگ بانــی نـازیگـــران خــواهـد رسیــد؟

گـه مجاهـد، گـه طالب، امروز قوای اجنبی

                       می درند جان و تنم کی داوران خواهـد رسیـد؟

آنکـه بر آستان پاکستان و ایران عهد بست

                        اعتراف نوبــت آن نوکــران خـواهـــد رسیــد؟

گوشـدار ای همـوطـن ای قــوت ایمــان من

                        گـرنگیریم دست هم تقسیم گران خواهد رسیـد؟

باز دشمن در خفا صـد گونـه پیمان می کند

                        داد و فریادم بگـوش با طــران خواهـد رسیـد؟

ای سپـاه ای پــاســداران وطـن بیـدار باش

                         بـاز روز امتحـان، شاهکــاران خواهد رسید؟

بـار می نـازم بتـو ای ملــت حماســه سـاز

                          سیــربـاغ و بوستـان با دلبـران خواهد رسید؟

        ای مـه نـایاب من دیـوانـه میگــردد ( فعــال)

        کی شکست مـژده آشوبگــران خواهـد رسیـد؟

                                                    

تاج محمد (فعال)

 

 

 

به سوگ ماتم فـرزنــدان نا مراد و ناکام

حـادثــه خونین شهر بغلان

 

مادر امروز ماتــــم فرزند توهست         ماتــم آن پهلــوان ، دلبـنـد تـوهست

پیــگرش را جانیــان کهنــه کــــار         پارچه کردند زهر ریختـند همچـومار

کودکــان ملــت جنــگ خستـــه را         دشمنـش بــربــاد داد گــل دستـــه را

بــاردیـــــگـر خـا ئینـن ایـن وطـن         تحــفـه دیـگــر نــدادنـــد جـــز کفــن

مادران ازداغ فـــرزند دیده دوخت         هـم برادر، خواهرش ازغم بسوخت

گـه ترور،گـه انفجــــار، گـه انتحار         نـوکـران را، این شیوه باشد افتخار

بـازچنــگـال ستــمگـــــران مسـت         ریخت خون مظلومان، کمزاد وپست

من نـدانـم تا بکی این ماتـــم است         این سیه روزی واین درد وغم است

تـا بـگیــرنـد آن اجـیــران انتـــقام         جیـره خـوران درشکاراست تا بشام

دین را اینــــگونـه بد نام می کنند         واعظان خود ، خون برجام می کنند

گوشدارای همـوطن هوشیـارباش         با برادر ، خواهرت غم خـــواربــاش

تا بکی بیـگــانگــان ، پنجابــیــان          می درند جـان و تنـــت ایــن ظـلمان

ازنفاق جنگ وجــدال برداردست          گــوشــدار زنهار مرد پــول پــرست

خوب میدانی هــــزاران نو جوان          زیـــر خاک شـد بــا پــلان دشمنـــان

آخر این کاشــانه ام ویـــرانه شد          عـاشقــانــش از غمش دیــوانـه شـد

گرکنـــیم وحدت همه یکجا شویم          خــار چشــم دشمـــن فـــردا شـــویـم

ای وطــن با شان وشوکت بینمت          فـــارغ از کشتـــارخـــاکــت بیـــنمت

مردمانت شـــاد و شاداب بینمـش          دره و دشــــتت سیــــرآب بیمــــنش

                        ای بــرادر، همــوطـن تـو جــان من       

                        برتومی نازد ( فعــال) تو شـان من   

                                                                                 

تاج محمد (فعـال)

 

توجه !

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با کسب مجوز کتبی از «اصالت» مجاز است !

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به «
اصالت» می باشد.

Copyright©2006 Esalat

  

 

www.esalat.org