مسوولیت مطالب نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد

 

 

donderdag 18 december 2008 20:16:46

ســـيـاهـی لشـکر نيــايــد بکـار      يکی مرد جنگی به از صدهزار

 

متصدی محترم سایت اصالت!

ضمیمه ایمل مطلبی در ارتباط با نوشته شخص بنام اخگر که درسایت پندار نشر شده به شما ارسال شد، در صورتِ که مخالفِ پالیسی نشراتی شما نباشد امید در نشر آن اقدام نمایید. اکبر سید آبادی

 اکبر سید آبادی

به جواب اخگر "هامبورگی"

 مقدم بر همه باید گفت که ایکاش عالیجناب اخگر مشورۀ سود مند و دلسوزانۀ سایت پندار را که از صدق دل و بادر نظر داشت شناخت دقیق از خصوصیات فردی و "وظیفۀ فعلی آن" منشأ گرفته، میپذیرفتند زیرا بزرگان گفته اند که:سخن سنجیده گوی ای مرد عاقل یا خموش

تاجای که ملاحظه میگردد جناب اخگر تنها وظیفه دارند تا در لحظات حساس و از موضع گویا دلسوزی و دوستی مطالب را طرح نمایند که هدف آن تنها و تنها ایجاد شک و تردید و فتنه انگیزی است، چانچه قبلاً طی نوشته مختصر برای شان یاددهانی گردید تا از دادن دسته گل به آب در این لحظات حساس که دو حزب نهضت فراگیر و متحد ملی مصمم شده اند که دیوارهای جدایی را برهم ریزند خوداری نمایند، زیرا نوشته های آقای اخگر بیشتر ماهیت تفتین را دارند تا خیر خواهی. از جمله همین نوشتۀ شان درمورد تعین "رهبر" را میتوان بار دیگر مثال آورد. توخود حدیث مفصل بخوان ازین مجمل

 همچنان آقای اخگر باید قبول نمایند که سقوط دولت جمهوری افغانستان و پراگنده شدن اجباری و تحمیلی اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان، به مفهوم ختم شدن نقش و رسالت ح.د.خ.ا. آنطور که دشمنان دیروزی و امروزی آرمانهای آن آرزو داشتند و دارند نبود و نخواهد بود. اکثریت اعضای صادق و متعهد ح.د.خ.ا. با وجود که در هیچیک از سازمان های تازه تشکیل شده از بدنۀ حزب محبوب ما حزب دموکراتیک خلق افغانستان عضویت ندارند، اما اینان که اکثریت را تشکیل میدهند، همیشه معتقد به آرمانهای انسانی حزب محبوب خویش و خواستار وحدت و یگانگی نیروهای متفرق روشنفکر و مبارز بودند و هستند، چنانچه در اکثریت کامل از پیامهای که در تایید و پشتیبانی از تجلیل هشتادمین سالروز تولد رفیق کارمل عزیز در سایت اصالت نشر شده، حاوی مطالبۀ وحدت عام و تام بوده است و اگر "عدۀ" آزرده نه شوند، صادقانه و رفیقانه باید گفت که مجموع این پیامها و خواست ها و ابتکار سایت اصالت بود که پروسۀ وحدت را دستور روز دو حزب متحد ملی و نهضت فراگیر قرارداد.

در مورد پیشبینی آقای اخگر پیرامون تعداد اشتراک کنندگان در محفل تجلیل از هشتادمین سالروز تولد رفیق کارمل عزیزاز زبان فردوسی باید گفت که:

ســـيـاهـی لشـکر نيــايــد بکـار      يکی مرد جنگی به از صدهزار.

 

که احسان طبری با کلماتِ دیگر آنرا برای ما چنین اندرز میدهد: تنها با حقیقت ماندن بهتر است تا پیوستن با لشکر مغرور دروغ

در خاتمه اینکه، کی به فراخوان سایت اصالت که ناشر اندیشه های دموکراتیک و هوادار افکار رفیق کارمل است، نه تشکل سیاسی و نه خواستار آن، جواب مثبت میدهد و در برگزاری از تجلیل هشتادمین سالروز تولد آن بزرگ مرد تاریخ سهم میگیرد و یا دستور خشک ستالینی و غیر قابل درک "عدۀ" از دشمنان وحدت و صمیمیت حزبی ها را مبنی بر بایکات، اطاعت کور کورانه مینمایند، موضوعی است دیگر و مربوط میشود به شهامت، صداقت و استقلال و ارادۀ حزبی های متعهد و قبول مسئولیت و پیامد بعدی اینگونه اوامر و قومانده ها.

بیایید با اشتراک در تجلیل از هشتادمین سالروز تولد رفیق کارمل بار دیگر صدای برحق وحدت عام و تام را بلند نماییم و نه گذاریم که دشمنان وحدت با بستن اتهامات بی بنیاد مارا از هم جدا نمایند.