با قصه های هزار و یکشب، نمیتوان
 به وحدت نایل آمد!

رفقا و دوستان عزیز،

ما و شما تجارب تلخ و بدی از کودتای سفید، پلینوم ۱۸ کمیته مرکزی ح.د.خ.ا. و تغییرات در رهبری حزب و دولت دموکراتیک، و سرقت تاریخی و سیاسی، تغییر نام ح.د.خ.ا. بنام  حزب وطن، داریم، متأسفانه یکباره به همه گذشته ها، که خود شامل آن بودیم، نفرین فرستاده شد و از جانب رهبری جدید برای پاکترین فرزندان حزب توطئه ها چیده شد و به شکل غیرعادلانه از وظایف و مسؤولیت های حزبی و دولتی سبکدوش و جزایی به اطراف تبدیل و تعدادی بیشماری هم خانه نشین و روانه زندان گردیدند، که هرکدام آنها به جرم پیشبینی وضعیت و حالتِ امروز و مسئولیت های فردا (امروز) به ناحق شکنجه، توهین، تحقیر و بلاخره غیرفعال ساخته شدند و برخلاف، دشمنان وطن و مردم را، که دست های اکثرشان به خون هموطنان ما آلوده بود، از زندان ها رها کرده و تحت نام پروسۀ پیوستن به دولت، در پُست های کلیدی تعیین و مقرر نموده و برایشان تجمل و صلاحیت و همه چیز دادند. رهبری جدید، سیاستِ نادرستی را، بدون درنظرگرفتن شرایط و اوضاع داخلی و بین المللی، بطور عجله اعلام کرد و قوت های نظامی شوروی را، بدون مسؤولیت تاریخی و بین المللی شان در قبال کشور و مردم ما، نه به شکل تدریجی، بلکه به شکل سریع رخصت نمودند و در خوشخدمتی برای غرب (اروپا و آمریکا) غزل سرایی کردند.

رهبر جدید حزبی و دولتی ما، مدتها قبل، درحالیکه رهبری حزب و دولت را در اختیار داشت، برای خود، فامیل و حلقۀ محدود اش، در خارج پناهگاه ترتیب کرده بود، درحالیکه حزب مسؤولیت تاریخی و سیاسی در کشور را به عهده داشت، شوربختانه، غیرفعال و بدون صلاحیت شده بود که در نتیجه، فساد اداری و دولتی در کشور به اوج خود رسید. روحیۀ عدم اعتماد در داخل حزب و دولت باعث دوری مردم از حزب و دولت شد.

امروز که دستگاه استخبارات جاسوسی پاکستان (آی.اس.آی)، تصاویر شهید رفیق نجیب الله را با مهارت خاصی توسط گماشته های خود، فقط بخاطر ایجاد تفرقه میان اعضای ح.د.خ.ا.، آگاهانه نشر و توزیع می نماید، و یک حلقۀ محدود مزدبگیر به وی القاب و عناوین گوناگون سرداری و . . . می دهند، میکوشند آن سیاست غیرعملی و غیرعلمی را آیات آسمانی(!) در میان مردم تبلیغ کنند، که این همه، برخلافِ آن واقعیت عینیی است که باعثِ سقوط حاکمیت و به فاجعه کشیدن کشور و تجاوز آمریکا و امپریالیزم گردید. (این موضوع مبحث طولانی است، گرچه اکنون برای همه واقعیت ها آفتابی است، ولی نمیتوان تنها بار این همه مسؤولیت ها را به دوش یک فرد، رفیق شهید نجیب الله، گذاشت، گرچه او کلید بود.)

چرا امروز نتنها من، بلکه هزاران عضو حزب، هیئت رهبری حزب (وطن) و مسئولین احزاب و گروه های جداشده از بدنۀ حزب را مسؤول خیانت به حزب، مردم و کشور میشناسند؟

بخاطریکه، این عزیزان(!) درس تاریخی را فرا نگرفته اند، و یا هم از مراجع!؟ دیگر دستور گرفته و به چنین اقدام متوصل شده اند، ورنه تجربۀ تاریخ نشان داد که بدون اصل وصل وجود ندارد و از اژدها (امپریالیزم) نمی توان توقع محبت داشت، که شما (جزایر) با نام ها و جامۀ جدید و . . . از ارباب ظالم (آمریکا) طالب سهم در ادارۀ امور کشور میشوید و نام آنرا استراتیژی و تاکتیک می نامید! با قصه های دنباله دار هزارو یکشب، نمیتوان به وحدت نایل آمد!

با ایجاد صدها حزب، کمیته و نهضت، با هزارویک نام و جامۀ دیگر، بدون اصل، یعنی ح.د.خ.ا.، هرگز وحدت صورت نمیگیرد! اگر این همه سازمانها، احزاب، نهضت ها و کمیته ها واقعاً خواستار اتحاد، انسجام و وحدت حزب هستند، چرا مسؤلین این همه سازمانها و احزاب اقدام به ایجاد این جزایر کردند که حالا دوباره، پیش ازآنکه سازمان های خودرا منحل اعلان کنند، می خواهند وحدت کنند؟ که دراین صورتش، این به مفهوم وحدت و انسجام دوبارۀ ح.د.خ.ا. نی، بلکه به مفهوم وحدت این جزایر، فرکسیونها، احزاب، گروه ها و نهضت ها، با داشتن برنامه های عمل، اساسنامه و حفظ تشکیلات خودشان، میباشد، که در این حالت، هیچگاهی حمایت و پشتیبانی اعضای ح.د.خ.ا. و کادرهای دست دوم آنرا باخود نخواهند داشت!!!

هرگاه کمیتۀ با صلاحیت بنام کمیتۀ وحدت و انسجام دوبارۀ ح.د.خ.ا. براساس همه پرسی تعیین و به فعالیت آغاز کند، آنوقت شما خواهید دید که رفقا چگونه سریع و با مسئولیت اعتماد نموده و به طرف کنگره نزدیک خواهیم شد، که می توان دراین رابطه چنین یک پیشنهاد کرد:

 

کمیتۀ وحدت و انسجام دوبارۀ ح.د.خ.ا.

       کمیته رهبری

       کمیته تدارک و تفاهم

       کمیته مالی و ارتباط

 

کمیته رهبری از پنج رفیق می تواند تعیین شود که شخصاً پنج رفیق ذیل را پیشنهاد مینمایم:

    رفیق سرور منگل

    رفیق افضل لودین

    رفیق علی احمد صارم

    رفیق یاسین صادقی

    رفیق فضل الرحیم همت

 

کمیته تدارک و تفاهم:

    رفیق سلطانعلی کشتمند

    رفیق صالح محمد زیری

    رفیق نوراحمد نور

    رفیق رفیع

    رفیق وکیل

    رفیق نجم الدین کاویانی

    رفیق فرید احمد مزدک و

    رفیق . . .

    رفیق . . . و مسؤلین تمام احزاب جداشده از بدنۀ ح.د.خ.ا.، در صورتیکه سازمانهای خودرا منحل اعلام کنند، در این کمیته گنجانیده شوند.

 

کمیته مالی و ارتباط:

    رفیق حضرت همگر

    رفیق سنگر

    رفیق جلیل پُرشور

 

بدین ترتیب در سه کمیته می توانیم کار را آغاز نموده و داخل اقدام عملی شویم، و فکر می کنم که در وجود این رفقا ضرورت نمی رود که من برنامۀ کاری را نیز تحریر نمایم.

درصورتیکه همین رفقای عزیزما صادقانه و صمیمانه باهم یکجا در زیر یک سقف با کنارگذاشتن همه شکررنجی ها دورهم جمع شوند و از خطاب "تو" و "شما" گذشته، "ما" را شعار خود قرار دهند و واژۀ زیبای پاک و مقدس "رفیق" را پیشوند نام رفقای خود قرار دهند، شما خواهید دید چطور وحدت، اتحاد و انسجام دوبارۀ حزب ما، ح.د.خ.ا.، صورت می گیرد و ما با بررسی گذشته و طرح برنامۀ آینده با هرنام که انتخاب جمعی باشد، باهم در مسیر خدمت به مردم و کشور خود صادقانه و صمیمانه باهم قرار خواهیم داشت و آنگاه با پشتیبانی مردمی داخل مبارزۀ مسالمت آمیز شده، جلو دسایس دشمنان مردم و کشور خودرا گرفته و در صفحۀ جدید تاریخ ثبت خواهیم شد.

به اُمید اینکه همه رفقای عزیز با امکانات مشخص و رسمی با رفقای نامبرده داخل تماس شده، زمینۀ ایجاد کمیتۀ وحدت و انسجام دوبارۀ ح.د.خ.ا. را هرچه سریع تر سازند.

 با درود های رفیقانه،

وحیدالله نوری

 

نوت:

رفیق محترم مجاز، شما به وعده وفا کرده، قیچی نه، ولی متأسفانه دکمۀ "توقف" را فشار دادید و آگاهانه خواستید نوشتۀ ام را در بخش پایین صفحه حفظ نمایید، که دلایل آن هم برای من واضح است، ولی بگذارید که رفقای عزیز ما با مطالعه تاریخ حزب خویش بدانند که چرا تا اکنون ما کارمل دیگر نداریم. و اگر تصادفی باشد، لٌطف نموده عناوین تمام نوشته های رفقا را دوباره روی صفحه بیاورید تا هر خواننده که آرزو دارد روی آن به سادگی کلیک نموده و نوشتۀ موردنظر خودرا مطالعه نماید.

 

یادداشت:

رفقای عزیز، غربت و زرنگار،

گفتن واقعیت، شهامت است، نه بی دانشی و بی ادبی در راه نجات وطن.

نمی شود که چشم را دربرابر گناه ها، اشتباهات و خطاها پنهان کرد و تملق را به افراد مشخص و یا گروه مشخص با قصیده سرایی اختیار کرد! در موردِ من، وحیدالله نوری، رفیق گنج علی عبدالله، رفیق سنگر و رفیق قادری، ما افرادی هستیم که ترس نداریم و از بیان واقعیت و حقیقت هراس نداریم که به مزاخ شما برابر نیست.

در قسمت سایت وزین اصالت باید برای شما گفت، که این سایت مربوط به شخص نه، بلکه مربوط به ح.د.خ.ا.، مربوط به مردم زحمتکش و شریف کشورما و مربوط به تاریخ کشورماست که با شهامت و صداقت پرچم پُرافتخار حزب را برافراشته و با زحمات خستگی ناپذیر و شباروزی، تاریخ حزب مان را زنده نگهه داشته، خدمت مردم، کشور و جهان تقدیم می دارد، که شما به حق در هراس هستید، ولی آنهاییکه درک و شهامت و صداقت دارند، به وجود آن افتخار دارند و از هرگوشه و کنار وطن و خارج در غنامندی آن زحمت می کشند.  

 

وحیدالله نوری

wahidullahnoori@hotmail.com

 

 

توجه !

کاپی و نقل مطلب فوق صرف با ذکر نام و ادرس سایت اصالت مجاز است !

  

پنجشنبه،  ۳ جولای   ۲۰۰۸

 

www.esalat.org