بهار و نوروز

 

                                                                                                                   

 

سه شنبه، ۱۸ مارچ ۲۰۰۸

استاد صباح

لاله و نسرين شده حيران تو

بلبلان گرديده غزلخوان تو

اي بهاران مقدمت گرامي باد

مخمل سبز چمن شد خوان تو

                

غنچه های نسترنها  باز شد

بلبلان با بوستان همراز شد

باز صحرا پوشيده مخمل سبز

قصه های عاشقی آغاز شد

                 

ميرسد از لا بلاي شاخسار

از صداي بلبلان بوی بهار

دشت و دامان وطن گل ريز شد

میخرامند دلبران در لاله زار

                 

باز نوروز قصه يی بازار شد

دشت و دامان تازه از بهار شد

باغ گل سرخ و سفيد و سبز شد

خواندن چلچله ها تکرار شد

                 

کرده صحرا جامه سبزش ببر

باز ميگردد پرستو از سفر

ميرسد امروز نويد زند گي

از پيام اکه گکي خوش خبر

                 

به روي شاخه مي جنبد جوانه

 فضاي باغ سرشار از ترانه

خوشها بر حال تو در فصل بهار

پرستو باز ميگردی به خانه

               

باغـبان بادا مبارک باغ  گل

صف به صف آرايش دامان گل

خوش ميايد ناله ها از دشتها

بلبلان مستند در بوستان گل

                

جلوه گاه دشت ها بوستان تو

نسترن بشکفـته در دامان تو

دشت و دامانت وطن گل ريز شد

جان من بادا فداي جان تو

               

با تو جان بگرفـته در پهنای دشت

ميدرخشد رنگ رنگ گلهاي دشت

همچو مرواريد نگر در باغ  گل

چشمه های صاف و پرآوای دشت

               

با تو جان بگرفـته در ايوان ما

صف کشيده نرگس و ريحان ما

قد کشيده ناجوها مثل چنار

دانه دانه بر سر پلوان ما

                

بار سبز عاشقی بر دوش کن
نغمه ی جانسوز بلبل گوش کن

تو بيا از روي لطف و دلبري

بر لب بامت دل ما خوش کن

                

برده قلب عاشقان را بار بار

ياسـمن اين دخـت ناز نو بهار

در بهاران دشت و صحراي وطن

قصه ها خواند بگوش آ بشار
 

استاد صباح