پنجشنبه، ۲۵  فبروری ۲۰۱۰

 


داکتر ظاهر حکمی

 

بهار امسال

 

بهار امسال چه خوش آمد پُر ز باران

جویبار ها همه جا پُر ز آب فـراوان

کِشت زار ها خُرم و پُر ز سبزه و چــمن

هر کی مشغول امور و خشنـود و خندان

بهار امسال است پُر ز حاصل بـه زمین

دهقان از مزارع و باغها به بــاغبان

طراوت باغ و بوستان دارد کیف بـخود

زیبا و قشنگ است هر جا گــل به گلدان

شگفتا بهار امسال پُر ز شادمـــانیست

بخاشا یشیت آنچه از سوی ایزد سبحان

آسمان گاه ابر آلود و گاه نیلـــگون

پُر طراوت و گواراست نسیم بــــهاران

لب پُر تبسم دارد دهقـــان ز حاصل

بهار امسال بهار خوشست از بهرغریبان

 ز رحمت ایزد داریم شــــــــــکر عظیم

که دارد لطفش به بنده و است مـــــهربان

دشتهای پُر زگل لاله با نمـــــای قشنگ

طبیعت به آنها داده عطر خـــــــــوبان

شمام گلهای بهاری چه خوشست به مشام

ز خُرمییش مشعوف بینی پیر و جـوان

خوشا فُرصت بهار پُر ز شگوفه حــکمی

شده رنگین اشجار و صحرا و بــیـابان

 

صوفیه، ۹ فبروری ۲۰۱۰٭٭٭

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org