دوشنبه، ۲۹ نوامبر ۲۰۱۰


نجیب بهروش         ونکوور- کانادا

 

 

بـیـت الـحـرم مـا

در راحـت مــردم خــوشـــی و عـیـش هـم مـاسـت

آزار بـشـــــــــــــر مـایـۀ رنــج و الــــــــم مـاسـت

آیـیـنـــــــۀ صـــاف دل مـا گـــــــرد کـــــــــدورت

هـــرگـــــز نـپـــذیـرد چـه صـفـا جـــام جـم مـاسـت

در جـادۀ حـکـمـــت بـه مــــــــــراد دل بـیــــــــدار

سـیـــر و سـفــر پـیـهــــــم و گـــام و قـــدم مـاسـت

از پـرتــــــــو انـدیـشـــــــۀ عـالــــــــی بـه رۀ عـام

افـــــــروخـتــن مـشـعــــــــل دانـش عـلــم مـاسـت

شــمـشیــــر جـگـــر پاره کـن از بـهـــر بـدانـدیـش

هــــریـک ســخــــــن تـیــز زبان و قـلــــم مـاسـت

احـسـاس غــــم و انـدوۀ بـیـــــچــاره و مـظـلـــــوم

در رگ رگ مـا زنـده بــــــود  تـا کــه دم مـاسـت

"ما زنـده بـرآنـیـــــــــــم کــــــــه آرام نـگـیـــــریـم

مـوجـیــم کـه آســـودگــی ما عــــــــــــدم مـاسـت"

ای آنـکـــه سـخــن از لـب لـعــل و رخ گـلــگـــون

گـویـی تـو نـدانـی کــه وطــن مـحـتــــرم مـاسـت

جـان را بـه فــــــدای قــــد ســـــروی ز خـیـــالات

کـردن هـمـه از کـودنـی و از عـقـــل کــم مـاسـت

از وهــم و گـمـــان مـی نـشــود کـــام دل حـاصــل

طـفـلانـه هــوس بـازی مـا زهـــــر و سـم مـاسـت

بـرگـیـــــر دل از مـهــــــــــر بـتــان ســـــــر بازار

مـیــدار به دل عـشــق وطــــن کـان صـنــم مـاسـت

گــــر رفـتــه فــرو مـلــک بـه گــــرداب هــلاکـت

از تـنـبـلــــی و غـفــلــت و جــور و سـتـم مـاسـت

بـر مـحـنـت و درمـانـدگــــی مـادر مـیــهـــــــــن 

تیمار ضرور است کـه غـمش، درد و غـم مـاسـت

ور عـــــــزم دلـیـــــرانه کـنـیـــم بهــــــر نـجـاتـش

از غـیــرت و مــــردانـگـــی و از کــــرم مـاسـت

فـــرصـت گـــــذران اسـت و بـه تـکــــرار نـیـایـد

وقـتـــی کـه درآن کــــــار تــوان مغـتـنـــم مـاسـت

انـدر صـــــــف پـیــــکــــــار بـیـا زود رویـم زود

بـیــمــی نـه گـــر از جـادۀ پـر پـیــچ و خـم مـاسـت

هـــر لـحـظــه ز سـر گـر گـذریـــم در رۀ حـفـظـش

دین اســت و وطـن کـعـبــه و بیـت الحـرم مـاسـت

مـا حـــــــرفــی بـه ابـهــــــام و پـس پـرده نـداریـم

زان ســــاده و بــی پـرده نـوشـتــــن رقــم مـاسـت

 

نوامبر ۲۰۱۰

 

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org