Fri, September 28, 2007 10:50 am

مسوولیت مطالب نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد

رفیق وحیدالله نوری

 

 

برگشت پرافتخار به وطن

 قبل از همه از تمام رفقا، دوستان و هموطنان عزیز که با پیامها و تماسهای شان بامن در رابطه به محتوای نوشتۀ قبلی من همنوایی کرده باعث حرکت مثبت رهبری ح.د.خ.ا.(وطن) شده اند، اظهار سپاس می نمایم (شخصاً و از نام دگراندیشان از سایت های وزین اخبار افغانستان، اصالت و آریایی دنیای سپاس و امتنان نموده که لُطف نموده نوشته من را به نشر رسانیده اند و من مطمئن هستم که همه رفقا، دوستان و هموطنان عزیز ما در داخل و خارج از کشور خدمات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آنها را به دیدۀ قدر و احترام نگریسته و زحمات شباروزی شان را فراموش نمی کنند). در ضمن اظهار تأسف خود را به محترم عظیم بابک ابراز نموده که با وجود گلو پاره کردن از گفتمان آزاد، در حالیکه قسمت اعظم نوشته مربوط واقعیت های تلخ نشراتی وی بود، در عوض به جای قبول واقعیت ها و اظهار آماده گی برای عدم تکرار همچو اشتباهات، بدون اینکه عمل نیکو نموده، در پی تکرار اشتباه شان شده و با وارد آوردن اتهامات به افراد و سایت های دیگر یکبار دیگر سایت پندار را زیر سوال قرار داد که فراموش نکند (اشتباه اگر تکرار شود جرم بوده و فرار از واقعیت به معنی فرار دادن واقعیت نه بلکه فرار دادن خود است).

باید خاطرنشان کرد که در جمع پیامها و تماسها یکتعداد رفقا از برگشتِ تعدادِ از رفقای رهبری حزب به وطن خبر داده اند که فشرده آن را در ذیل خدمت شما تقدیم می نمایم.

گفته می شود اخیراً به ابتکار رفیق نوراحمد نور نشست ها و تماس های صورت گرفته است در رابطه به عودت به وطن که به رهبری رفیق نوراحمد نور، رفیق نجم الدین کاویانی، رفیق فرید احمد مزدک، رفیق حبیب منگل، رفیق شفیق الله توده یی، رفیق اسد کشتمند، رفیق عبدالله نایبی، رفیق کاوه کارمل، رفیق آدینه سنگین، رفیق سرور منگل، رفیق فیضی، رفیق داود کرنزی، رفیق صخره، رفیق عبدالولی زیارمل، رفیق طغیان و یکتعداد رفقای دیگر آماده سفر قریب الوقوع به طرف کشور عزیز مان افغانستان شده اند و از داخل کشور رفیق علومی، رفیق بزرگر و رفیق رنجبر مسوولیت سازماندهی و پذیرایی رفقا را در داخل کشور به دست گرفته اند که به گمان بیشتر عید هموطنان ما با برگشت فرزندان وطنپرست و مردم دوست شان دو عید خواهد بود و هزاران نااُمیدی هایشان به اُمید ها مبدل خواهد شد.

من به صفت یک عضو حزب، حتی به خود جرأت و اجازه می دهم که از نام هزاران عضو حزب، درودهای بی پایان خویش را به همه این رفقای عزیز فرستاده و این عظم راسخ شان را برای همه هموطنان مبارکباد گویم. من مطمئن هستم که با صداقت و تجارب عظیم این گُل های سر سبد حزب همیشه بهار را نصیب وطن عزیز ما با مبارزه مسالمت آمیز شان با شعور و خرد خود خواهند نمود، عدالت و آرامش را برای مردم و چهره نوین افغانستان نوین را به جامعه بین المللی تبارز خواهند داد.

در این راستا با درک واقعیتی که همۀ ما میدانیم، شرایط دشوار اقتصادی در بین حزب از رهبری تا به صفوف وجود دارد، بیایید که همه با هم همکاری نموده حزب خویش را از لحاظ مادی و معنوی تقویه نمائیم و از کمیسیون تدارک سفر رفقای عزیز خواهش می کنم که با استفاده از سایت های انترنیتی مربوط اعضای حزب، بخصوص سایت مشعل، مهر، نهضت آیندۀ افغانستان، سپیده دم، اصالت، آریایی، اخبار افغانستان و سایر سایت ها، یک شماره حساب بانکی را معرفی نموده تا تمام اعضای حزب بتوانند از آن طریق سهم خود را در این امر خطیر ادا نمایند. در اخیر از همه رفقای عزیز احترامانه خواهش می کنم که رفقای عزیز رهبری حزب را در این امر بزرگ با نظریات، طرحها و ارایه کمک های خود در داخل کشور پشتیبانی عمیق نموده از هیچ نوع همکاری دریغ نه ورزند. و آنعده رفقای که خود نیز می خواهند به این سفر مشترک همسفر شوند پیام های شان را بفرستند.

 

زنده و جاویدان باد عظم راسخ شما فرزندان اصیل وطن، مبارزان مکتب بزرگ
ح.د.خ.ا.(وطن) !

 

درود بر روان پاک رفیق کارمل بزرگ و شهیدان گلگونکفن حزب !

رفقای شما آرزوهای تانرا جاویدان می سازند !

 

پیروزی های مزید شما رفقای عزیز را در امر خدمت به خلقهای ستمدیده کشور عزیز مان افغانستان خواهانم.

 

با درود ها

 

وحیدالله نوری

 

 

wahidullahnoori@hotmail.com