25-11-2010 20:42


تاج محمد فعال

 

 

بسکــه پیچیــدم بـه مـو!   

 

دل ببـازی بــرد از دستـــم سخــن چیــزی نگـفت

شعله افـروخـت ازجفا برجان وتن چیـزی نگـفت

 

چشــم مسـتـش ازتغـافــل می کنـــد صــد مـاجـرا

ازهلاک تیــغ ابـــرویــش بـه مـن چیـزی نگـفـت

 

می ، خـوردم پیـالـه ، پیـالـه تـا بـرد غـم را زیـاد

ازعـــذاب روزعشـــاق و لجـــن چــیـزی نگـفـت

 

دوش دیـــــدم نـــاگهــــان درخلـــوت تـنهــائی اش

بوســه کــردم ازلـب وچـاک یخـن چیــزی نگفـت

 

سیـرگلــشن دیــدمـش گـل هـا زحسنش شـرمسار

ســوی مـن دیــد ازحیـا انـدرچمـن چیــزی نگفـت

 

یــا الــهـــی مشــکـــل مـا بـــیـــدلان  آســـان کــن

ازپـریشـان حـال مـن وزســوختـن چیـزی نگـفت

 

تـا بـگیــرم دســت او بــرگــردنـم انــداخت دسـت

بسکه پیچـیـدم بـه مو مشک وختـن چیـزی نگفت

 

چون (فعـال) درعـاشقی صبر و تحمل پیشـه کـن

 آخر آن سنگین دلـی باچشمک زدن چیـزی نگـفـت

 

تاج محمد (فعـال)

۲۵ / ۱۱/ ۲۰۱۰   

 

 

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org