مراسم تودیعی:

                      و یا بازار سوداگری و یاوه سرایی ها!

 

باز هم جناوران زنده خور و فروپاشان ح.د.خ.ا. و دولت ج.د.ا. با استفاده از مراسم تودیعی با پیکر مرحومه شیرزن قهرمان دکتورس اناهیتا راتبزاد از مغاره های ننگین خود برآمده و دور از هرگونه شرم و حیا به یاوه سرایی های رنگا رنگ آغاز کرده اند. و یکی از "سران" نفرین شده ای این جناوران دیگران را دعوت مینماید که در موضعگیری های گذشته خویش "بازنگری" و "دهن باز" نمایند و "نوآور" باشند.

بدین معنی که فروپاشی وطن و حزب و تسلیمی آن به آدمکشان حرفوی جهادی مزدوران سرسپرده امپریالیستی و کشاندن خلق های رنجدیده افغانستان به زنجیر اسارت اشغالگران نطامی خارجی کافی نبوده، بلکه باید پارچه پارچه میشد و چیزی از نام افغانستان در نقشه جغرافیایی باقی نمیماند!

این افتخاریست که سازمان دهنده گان مراسم تودیعی برای خود ثبت کرده اند و در بسیاری از صفحه های فیسبوکی تبصره های در آن مورد به نشر رسیده است که در برخی ها چنین تذکر یافته است: آیا تصامیم و رهنمود های"شورای نظار" حکم فرما بوده است و یا اینکه سازمان دهنده گان میخواستند راه نزدیکی را با این شورا جستجو کنند. و به این علت مراسم را در اکثر جوانب آن قبای "جهادی" پوشاندند و از مراسم تودیعی که باید بسیار مجلل، با شکوه، با وقار و با شخصیت بزرگ و با عظمت متوفی متناسب میبود به بازار سوداگری سیاسی مبدل شد!!

و یکی از نزدیکان سازمان دهنده گان گفت: در بیانیه های رفقا عبدالواحد فیضی و محمد نبی شوریده اندیشه های "کمونیستی" ایراد شده است- زیرا آنان واقعبینانه صحبت کردند- و در مخالفت با موضعگیری شورای نظار ابراز نظر نموده اند! که با میل و مزاج اکثر سازماندهنده گان توافقی نداشته است!

محمد طاهر نسیم.

محمد نبی شوریده :

" ترديدی وجود ندارد، که برخی حزبی های سابق و عناصر برگشته از راه و رسم پيشين حزب ما (ح.د.خ.ا.) نيز در اين محفل اشتراک نموده بودند و حرف های مطابق تفکر نوين (!) خويش را، ابراز داشتند، که برای اشتراک کنندگان خوشايند نبود." 

 

توجه:

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org