محترم امین الله مفکر امینی، شاعر، ادیب و نویسندۀ توانای کشور

شنبه، ۲۷ سپتمبر ۲۰۰۸

                 بیا ای هموطن که از یک خون، چون لاله نشانیم

                                             به بیداد وطن جملگی بدیده و دل خون فشانیم

                 خیر اولاد وطن، خواست همه اهل صدق و صفا باشد

                                             فرق با جاهل نباشد گر این صراحت را ندانیم

                 تا به کی دوری کنیم از هم، که من چونم و تو چون

                                            هردو را یک غایه بودست، اینرا خوب میدانیم

                 نباشد فرقی بخون ما، مگر دشمن چه گوید

                                            ملت افغان گر بر چتر وحدت آید خانه ویرانیم

                 انداخته دشمن جدایی ها بین ملت افغان بهم

                                           ز غفلت برخیزهموطن، جمله اولاد خراسانیم

                 اگر زخمی رسد بر تو ای برادر، میکنم احساس

                                           که بر دفاع زناموس وطن هردو یکجا قربانیم

                 بکام هریک ما بوده، طعم تلخ فرقت و بیداد وطن

                                            که این آورده دشمنانی که گویند دوستانیم

                 بیا از هم دریم تناب های فرقت و دوری ها ز هم

                                           گر خواهیم وطن آباد و خلق زرنج و غم رهانیم

                 که باشد این یگانه راه بخیر و صلاح اهل وطن

                                            گر نداریم، کشتی بی سکان در بحر بیکرانیم

                 مفکر هرکه دارد گوش ز صدق و صفا این گفته ها

                                              یقین باید که اولاد سربکف، چون نیا کانیم

 

امین الله مفکر امینی از ایالت منی سوتای امریکا

 

۲۳ سپتمبر ۲۰۰۸

 

 

 

 

 

www.esalat.org