"کنفرانس لندن" و پیآمد های آن

 

ملالی افغان

 

همه منتظر "کنفرانس لندن" و پیآمد های آن در سرنوشت افغانستان اند. امروز به این انتظار پایان داده میشود.

منظور "کنفرانس" (تأمین امنیت، مذاکره با طالبان، مبارزه با القاعده و تروریزم، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، و جلب کمک ها برای باز سازی افغانستان) و سایر مسایل دیگر که به جزئیات آن اشاره نمیشود.

نمیدانم کنفرانس های بیرون مرزی بویژه این "کنفرانس" در رابطه به ثبات سیاسی و امنیت تاثیر مثبت دارد؟. یا باز هم مثل کنفرانس های دیگر نام نهاد تمثیلی از دموکراسی و همکاری است،.وزرا و تحلیلگران سیاسی کشور های که عساکر شان در خاک افغانستان و مستقیم داخل جنگ اند و تلفات زیادی جانی و اقتصادی شامل حال شان گردیده با نظریات مختلف و فرار از جرم و گناهی را که تا حال مرتکب شده‌ اند اظهار نظر میکنند که، معضله افغانستان از راه جنگ حل نمی‌ شود. این طرز دید زمانی برای هر نماینده و اشخاص با صلاحیت انگیزه آفرید که مقاومت و شهامت مردم افغانستان را دیده حتی بالا از تصور شان است، منظور از شهامت و مقاومت گروه "طالب" و "مجاهد" و یا هم گماشته گان خود شان نیست، بلکه مردم عام و عادی جامعه که با مقاومت در برابر جنایات شان ایستاده و هر گونه اعمال ضد بشری شان را از طریق رسانه ها فاش میسازند.

به گمان اغلب "کنفراس لندن" هم خوانی به ضرب ‌المثل معروف دارد "دزد را بگو دزدی کن و صاحب خانه را بگو بیدار باش" غیر مسقیم "طالب" از طرف آمریکا و انگلیس حمایت و تقویه اقتصادی می‌ شود. با بسیار جرئت و صداقت اعتراف کرد که روزانه تمام قوای "ناتو" و "طالب" در گیر جنگ اند و شبانه عساکر "ناتو" در مناطق که "طالبان" حاکمیت دارند رفته تبادل نظر و کمک‌ های نظامی میکنند و هیچ نوع اختلاف بین شان موجود نیست، اما در ظاهر امر "ناتو" برای همکاری و امنیت با دولت افغانستان فعالیت دارند.تخطی های از طرف تدویر کننده گان "کنفرانس" در طول حکومت قبلی و فعلی کرزی صورت گرفته است حامیان قاچاق کننده اشخاص بلند پایه دولتی اند، "القاعده" و "تروریزم" را "ناتو" در رأس انگلیس حمایت میکنند، کمک های جامعۀ جهانی همه بدست آمریکا است دولت صلاحیت اجرائیوی یک پول را ندارد چطور میتوان باور کرد که این "کنفرانس" نتایج ثمربخش خواهد داشت؟ در مدت زمان هشت سال با موجودیت عساکر "ناتو" که با تخنیک و تکنالوژی مدرن امروز و تجهیزات نظامی که در دسترس دولت آمریکا و انگیس و سایر ممالک هم پیمان شان قرار دارد نتوانستند جلو بمگذاری ها و حملات انتحاری را بیگیرند و با موجودیت عساکر "ناتو" و سه وزارت قوی نظامی هر روز افراد بی‌ گناه و ملکی فدای تدویر کنفراس ها و مجالس این حامیان جنگ و نفاق در کشور های عقب ‌مانده می‌ شوند.

 

 

 

 

 

شنبه، ۳۰ جنوری  ۲۰۱۰