د ارواښاد محمددين ژواک
 د لسم تلين غونډه
 (جرمني)

 

پیام کاندیدای اکادمیسین سیستانی

 بمناسبت دهمین سال درگذشت
 مرحوم استاد محمد دین ژواک

 دختر نجیب وبا درایت، زرغونه جان ژواک  سلام !

نیت واقدام نیک شما را بخاطر برگزاری محفل دهمین سال درگذشت پدر بزرگوار تان ، استاد مرحوم ژواک تقدیر میکنم و توقع دارم تا درآن محفل ازکارنانه های فرهنگی و آثار وطن پرستانه آن مرحومی بنحوشایسته تجلیل بعمل آید، معذرت مرا بپذیرید که به نسبت گرفتاری در جشن عروسی دخترم که تصادفاً در همین تاریخ برگزار میشود، نتوانستم دراین محفل اشتراک نمایم.

بزرگداشت و قدرشناسی از شخصیت های فرهنگی و اجتماعی وملی کشور که بخاطربیداری مردم ورفع ستم اجتماعی قلم زده اند، و با قبول زندان و تبعید وشکنجه های جسمی وفزیکی ، به پیشواز خطرشتافته اند، وازهیچگونه تهدیدی نهراسیده اند، وازاین طریق درس شجاعت ودلیری به فرزندان وطن داده اند وخود رفته اند، اقدام بسیار پر ارج و درخور تمجید است، که به ابتکار شما دختر هوشیار وقدرشناس پدر بجا آورده میشود.

این کار ازاین جهت با ارزش است که می بینم احساس قدرشناسی وتقدیر ازشخصیت های فرهنگی واجتماعی وسیاسی  کشوردر فرزندان اصیل وآگاه افغان، حتی درعالم غربت و آوارگی نخشکیده و فرزندان با درک و هوشیاری پیدا میشوند که خدمتگزاران صدیق ونیک نام وطن را در هرحال و در هرکجائی که هستند، تشخیص میدهند وبا برگذاری محافل شکوهمند فرهنگی از آنها یاد میکنند  و کارنامه های علمی وفرهنگی شان را برمیشمارند و یاد آن رفته گان را در خاطرها زنده نگاه میدارند و به نسل های بعد از خود انتقال میدهند. و این خود درسی آموزنده ایست برای نسل های آینده تا از فضایل اخلاقی وعلمی وفرهنگی این شخصیت ها بیاموزند وبا پیروی از عملکردهای این بزرگان عرصه های علم وسیاست وقلم، شخصیت خود را تکامل ببخشند وبه مدارج عالی تر گام نهند.

وزنده یاد استاد محمددین ژواک نیز از زمره آن شخصیت های نیکنام فرهنگی وعلمی کشورما استند که در عرصه زبان وادبیات پشتو ونیز ادبیات فارسی مدت نیم قرن در کشور قلم زده اند و از خود آثار ارزنده  و ماندگارفراوانی بصورت مقاله وشعر وپارچه های ادبی ( منجمله دو مجموعه "رمز او راز" ) برجای گذاشته اند. طنزها وطرح های ادبی و اشعاربکراستاد ژواک بدون مبالغه در بیداری شعور جامعه وارتقای سطح نویسندگی قلم بدستان تازه کار در عرصه زبان وادبیات پشتوموثر بوده است.

آن مرحومی چون نویسندهء دانشمند ومطلع از اوضاع جهان ومنطقه بود، هیچگاهی ازنوشتن دست نگرفت ومقالات او زینت بخش صفحات مجلات وجراید وروزنامه های پایتخت ، ازجمله :مجلهءکابل، جریده زیری، روزنامه هیواد، جریده طلوع افغان وغیره بود.حجم ونوشته ها و ابعاد آثار آن مرد گرامی بحدی است که باری من در انستیتوت شرق شناسی اکادمی علوم مسکو ،از زبان برخی ازمحصلان افغانی شنیدم که تیزس های دکتری خود را روی استاد ژواک وآثار او انتخاب کرده بودند.

جا داشت که ازاین شخصیت فرهنگی در سطح ملی از سوی اکادمی علوم افغانستان، وبخصوص از سوی مرکز تحقیقات زبان وادبیات تجلیل بعمل می آمد واشخاصی از آن مرکزعلمی برای چاپ آثار چاپ ناشده استاد ژواک موظف میشدند. امید است روزی به این امر توجه صورت گیرد وحق این خدمتگار صادق فرهنگ وادب کشور به نحو شایسته تری بجا آورده شود.

 

 

یاد وخاطره آن بزرگ مرد،همواره گرامی باد

 

جولای ۲۰۰۷/شهر گوتنبرگ سوئد

 

 

www.esalat.org