۲۱ ǘ ۲۰۱۱


Ϙ ی Ș

 

ښ ټ

 

ԁ ې ی ړ ی یې ی

΁ې یی ی

ړ ۍ ې یې ۍ

ی ېښ

 

ې ی ډ ړ

ړ ی Ә ی ټ

یې ۍ څړی

ی ی ی ټ

 

Ә ړ ی ډېې ډیې ی

ګې

ښی ې څ ښ

ړ ګ ی ی

 

ې څې ږ ښ

ی ی ی

ی ړۍ

ړۍ Ӂی

 

ڼ ی ی ږ ګی

ی ګ ی ځی

ی څ ړ

ی ځ

 

یې Ӂیې ځ

ښ ټی ې ی

ې ښې

ی Ǎ ې ی

 

ګ ی ښ

ې ګ ې یی ی

ښ ړ ی

ګیی ی

 

ی ۲۰۰۹ -