دل تنگم

از جفا و فریب

سایهء نفاق

مثل پاپیچال

دَورِ فضآ را زهرآگین کرده،

از من و تو

گذر به آفاقِ

مه و خورشید، پروین و ناهید نماید،

بروید به بوستان

به گل و گلستان

به سنبل و ریحان

مثل بلبل شفته نوآی

از درد جدایی را

به آزمون گرفته

از اتهام و حسد دور شده

از تو و من دُور شوید

با جمع شما شوید

نگویید پرچمی، خلقی، مجاهد و طالب

چو زنجیر پولادین

حلقه به دَورِ ارتجاع شوید

من و تو یکجا شویم

لرزه به کاخ بیداد شویم

خون من و تو فدای وطن

تا لالۀ سر زند

با پیام آزادی

از چنگ ظلم و وحشت
 

 !!!؟؟؟

 

صالحه (رشیدی)

۱۶ جون ۲۰۰۹

 

 

www.esalat.org