جمعه، ۱۵  اگست  ۲۰۰۸

 

 

تـاج محمد (فعـال)


 

 بیـا بـه سوگ غم بی وطنان گریه کنیم

                                    بـه اشک نالــه آن بیوه زنان گریـه کنیم

    بیا چو باغبان امروز بیاد تاک و درخت

                                    ز دست طالب و آن پا ســبان گریــه کنیم

    درین سکوت غم انگیز شب های عذاب

                                    چــو طفل گـم شــده از آشـیان گریه کنیم

    بـه حال ملـت، قربــانی سفیـد و سیاه

                                    بیـا به ضجــه بی آب و نان گریـه کنـیـم

    کنـون برسـم وفا سـر بـزن بخـانـه ما

                                    بیـاد جــبـر زمــان و زبــان گــریه کنیـم

    بـه ضرب تازیانه و شـلاق جان بــداد

                                    بخــاک بی کفنــــان زمــان گریــه کنــیم

    قـدم ز دسـت، حـوادث روزگـار خمیـد

                                    اسـیر پنجــۀ بیگــانگــــان گـریـه کنیــم

    شنو حدیث دلم را (فعـال) به چاره شویم

                                  دیگر بس است به مرگ جوان گـریه کنیم

 

 

تاج محمد (فعــال)

 

 

توجه !

کاپی و نقل مطلب فوق صرف با ذکر نام و ادرس سایت اصالت مجاز است !

  

 

www.esalat.org