چهارشنبه، ۸ می ۲۰۱۳

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد

 

به جواب مضمون غلام دستگیر پنجشیري

دکتور طاوس وردک،

 

تاریخ ارسال به اصالت:

Tuesday, May 7, 2013 12:24:43

 

(اصالت در قبال مطالب منتشره در دیدگاه ها هيچ مسووليتي ندارد و با احترام به آزادي بیان و دموکراسي نميخواهد سانسور نمايد و دست رد به سينه نويسنده گان بزند)

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد!

 

جناب پنجشیري صاحب سلام وعرض ادب دارم!

من بسیار متأسف هستم که شما واري اعضای بیروی سیاسی یعنی مغزهای متفکر سیاسی که به اصطلاح الف در جگر اکثریت تان نه بود داشتیم زیرا اعضای بیروی سیاسی ما زیادتر شان کمسواد و از تاریخ انقلاب های جهانی بسیار کم آگاهی داشتید، دوم، تعدادی زیادی مانند شما هم کارتهای اخوانی به شمول شما و هم کارت عضویت حزب دموکرتیک خلق افغانستان را داشتید از همین خاطر از ابتدا در بین خود جور نه امدید، سوم، یکې تان به تیوري علمی انقلابي مارکسیزم- لینینیزم بلدیت نه داشتید و اصلا مطالعه نه کرده بودید به جز چند ناول و یا نوشته های حزب توده ایران را که آنرا نیز چشم چران خوانده بودید و هیچ معتقد به آن تیوری نه بودید زیرا اگر معتقد می بودید رفقای جان جانی تان رفقای اصولی پرچمدار را در حاکمیت روانشاد تره کی و حفیظ الله امین جلاد به زندان گسیل نمی ساختید و فرامین بیدون پایه مردمی و اقتصادی صادر نمی کردید و هر کسې که لباس سفید داشت و یا نیکتايي پوش بود به نام اخوانی و یا "پرچمی" به زندان های کشور روانه کردید، چهارم، شما بین خود به دو گروپ تقسیم شدید: بخش دري زبانان به احمد شاه مسعود پناه بردید و بخش پشتو زبانان به حکمتیار پناه بردید که شخص شما تا دیر زمان با مسعود مانند رهبر مذهبی وظیفه انجام دادید و یک زره خجالت نه کشیدید که چطور به دامن اخوانی های حرفوي زانو بزنید و توبه نصوح بکشید و سر از ۱۹۹۲ از یک سر به پنج وقت نماز پرداختید و به حج رفتید، پنجم، شما از یکسر به روانشاد نور محمد تره کي توطیه کردید و اورا توسط بالشت خفک ساختید و بعدا برای زنده یاد ببرک کارمل توطیه ساختید و اورا تبعید و روانه زندان شوروی وقت ساختید و در شکایت نامه ی که دستوري بالای تان احمد جانویچ- مارشال سګولوف و ستر جنرال ورینیکوف به شمول شما و دیګر اعضای بیروی سیاسی امضا کرده بود، از جمله دیگر موادات یکې هم این بود که ګویا ببرک کارمل به دلیل کهولت سن از عهده وظایف حزبی و دولتی برآمده نمیتواند، در حالی که تمام مشاورین به شمول شما عضو بیروی سیاسی بی کفایت و از عهده کارهای تان برآمده نمیتوانستید و همیشه خوشگذرانی میکردید و به خوم های شراب سیر نمی شدید، ششم، تعدادی زیادی از شما اعضای بیروی سیاسي بعد از برکناری زنده یاد ببرک کارمل از یک سر مصروف تعیین و تقرر اقارب - خویشاوندان - نزدیکان - قومی ها و هم لسان ها و وطنداران محل تان بدون رعایت نورم ها و موازین پذیرفته شدۀ حزبي- دولتی مخصوصا در پوست های دیپلوماتیک بودید و اصلا مساله لیاقت - شایستګي - درایت تحصیل - پاکي - تجربه کاری هیچ کدام را رعایت نه کردید دوهم بریدمن ها را بر جنرالان و ډګروالان حاکم ساختید مثل سلطان احمد بهین که امروز نیز سفیر است در چین او دیروز هم مائویست بود، ولي در بین خلقیها خود را جا زده بود و امروز از لطف و شفقت امریکا برخوردار است زیرا دادفر رنگین اسپنتا رهبر مائویست ها مسوول شورای امنیت کشور است که از حال ولسوالی ګوشته ننگرهار خبر نه داشت و هیچ اقدام در طول ۱۱ سال نه کرد، من شخصا با شما - با صالح محمد زیرۍ - با نور احمد نور با کاویانی - با سلطانعلی کشتمند در موارد سازمانی و سیاسی ملاقات های داشتم و همیشه می شنیدم که در آن زمان علیه یک دیګر تان تبلیغ می کردید، شما نه توانستید که حزب را بازسازی بکنید، نه توانستید که حزب را تصفیه بکنید همیشه افراد تصادفی، رشوت خور، اخوانی، نوکران ارتجاع ایرانی و پاکستانی را در مقامات مهم تعیین کردید.

من قبل از انقلاب هفت ثور در حربی پوهنتون استاد بودم و ارکانحربی را از هند آورده بودم همرای من در پوهنځۍ توپچي استادانی بودند که اصلا یک روز در حزب نه بودند ولي بعد ازینکه من از زندان شما در ۶ جدی ۱۳۵۸ رها شدم در ریاست سیاسی چهره های از آن استادان را دیدم که قبلا عضویت اخوانی و مائویست ها را داشتند و به مقام های عالیه تعیین شده بودند خلاصه که شما ها به شمول شاعران دیګر "حزب وطن" (سلیمان لایق و بارق شفیعي) در قصه وطن نه بودید و همیشه توطیه چیني داشتید و امروز باز به حیث "مغز متفکر" مقالات سیاسی دم به دم قطار کردید و برای مردم طرز و اداره زندګی و حکومت داری و انسانی را نشان می دهید، در کدام پلینوم علیه فیصله های نابخردانه و یا یک جانبه دست تان را بلند کردید و یا مخالف تان را اعلان کردید و شما بودید که از دکتور نجیب الله پشتیبانی کردید آیا شما با دیګر اعضای بیروی سیاسی بعد از فرار دکتور نجیب الله نمی توانستید که حکومت نظامی را در کشور اعلان کنید و به ترتیب راه و طریقه درست حکومت داری و بیرون رفت کشور را از حالت بحرانی انتخاب نمایید، متاسفانه که هر کدام تان در قصه خود تان بودید وطن و مردم به شما اصلا اهمیت نه داشت، حال نیز به نظر بنده شما ها نمی خواهید که حزب دموکراتیک خلق افغانستان باز از نو منسجم و یکپارچه شود و همه فرکسیون ها با هم متحد شوند، بلکه شما اعضای بیروی سیاسی در همه توطیه های درون حزبی هنوز مداخلات بې شرمانه و غیر افغانی را سازمان دهی می نمایید امید وارم عملا وارد عرصه سیاسی کشور شده و دیګر توبه بکشید که اعضای حزب دیروزی را به تفرقه و نفاق و شقاق تشویق نه نمایید و فورمول اساسي صلح و امنیت را برای افغانستان پیش کش نمایید و اشخاص غیر مجاهد را در سطح افغانستان برای حکومت آینده به حیث رییس جمهور برای مردمان عادی کشور معرفی نمایید و من یقین دارم که شما به خاطر عقده های که دارید هرګز نمی توانید به وحدت حزبی رجوع نمایید زیرا تا حال یکي تان خودرا باز سازی نه کردید و هنوز در پۍ تطبیق عقده های تان هستید و مانند (پیرات ها و ومپیر ها) خون مردم بیچاره کشور را می چوشید، یګانه باز سازی که کردید رجوع به نماز و حج است که از ترس اخوانی ها و طالبها به این کار دست زدید و می ګویید که راه ما غلط بود مثل که آقای هوچیمن نما فرید خان مزدک نوشته است و حال شما رفقای من حزبی های ۳٪ خلقی و۲۵٪ پرچمی بګویید که ما و شما حقیقتا غلط و اشتباه نه کرده بودیم که این ها را به حیث بیروی سیاسی قبول کرده بودیم و حرف های دروغین شان را می شنیدیم؟

 

اصالت مطابق پالیسی نشراتی خود در تصرف، ویرایش و تصحیحات لازم انشائی و تخنیکی در متن نوشته ها و مقاله ها

 دست باز دارد و این حق را به خود محفوظ میدارد !