شنبه، ۴ سپتمبر ۲۰۱۰

  
سنجر غفاری

*     *     *

امروز دیروز نیست

جریانات و حوادث ایکه بحران موجوده را در کشور ما به درازا کشانیده است عبارتند از تمثیل اراده بیگانه ها بوسیله خود ما بوده. منافع ملی و کشوری ما فدای خواست ها و اهداف بیگانه پرستی ها گردیده. فضای آزاد برای یک تصمیم گیری ملی همیشه بروی مردم و شخصیت های ملی و سیاسی تنگ و محدود گذاشته شده است. همیشه فشار بیگانه بوسیله خود ما بالای سرنوشت ما حاکم گردانیده شده است. باید به این پدیده ضد منافع ملی خویش بوسیله افراد، تشکیلات و جمعیت های که بنام های مختلف در داخل و خارج از کشور ما فعال گردیده و منافع کشوری مارا فدای خواست ها و ثروت اندوزی های شخصی و کسب شهرت و شخصیت برای خویش با استفاده از امکانات دیگران مینمایند جلوگیری بعمل آید. پیش کشیدن پرابلم های مردم ما در داخل و خارج از کشور یکی از تاکتیک های عمده این شبکه ها و تشکیلات خود ساخته با استفاده از قوانین بشری و عاطفی کشور ها و ادارات دولتی افغانی و امکانات شخصی و پولی دوستان و خویشاوندان شان بوده. که این روابط شخصی به زبان خوب تبلیغ برای چنین افراد مبدل گردیده است. اخیراً مشاهده گردید که کنفرانس تحت عنوان بین المللی در مسکو دائر گردید. دوستان شخصی و رفقای دیروزی بشمول چند تن از نزدیکان از چند کشور محدود با مصارف گذافِ که خارج از توانائی مهاجر میباشد کارش را بدون اینکه جمعیت بزرگ مهاجران در مسکو بشمول شعبات مسوول و حقوقی کمشنری های عالی سازمان ملل متحد و ادارات مسول فدرالی اف. ام. ایس. روسیه، جمعیت های بزرگ افغانی و شخصیت های ملی و سیاسی آگاه و کار آزموده در امور مهاجران آگاهی حاصل و اجازه شرکت را بیابند از طریق مطبوعات و نشرات افغانی شنیده شد که گویا دولت روسیه و افغانستان حمایت و پشتیبانی شان را از تدویر چنین خویش خوری پنهان از بیش از هشتاد هزار مهاجر افغان در مسکو و ملیونها مهاجر افغان دیگر ما در اروپا و سایر نقاط جهان اعلام نموده اند. بسیار قابل دقت و تأسف میباشد که امروز پس از مدتی تقریباً یکماه سپری شده ازاین عمل خلاف حقوق حقه ملیونها افغان مهاجر در سرتاسر جهان که با اسم و شهرت رئیس و اعضای این مدافعان بین المللی شان اگاهی ندارند. مسوولین وزارت عودت مهاجرین در افغانستان ابراز آماده گی و همکاری را با این میزبان و مهماندارش که در مشروعیت بخشیدن عمل خلاف سرنوشت ملیونها هموطن مهاجر و کادر های بزرگ علمی و سرمایه های معنوی کشورش آگاهانه و یا بطور نا آگاهانه سهیم گردیده چه خوب میبود تا هنگامی که به هوتل مجلل در مسکو تشریف آورده بودند حد اقل با یک طفل و مادر و نوجوان واقعاً مهاجر خویش از نزدیک بازدید میکرد و یا امیدواریم تا گزارش واقعی جریان تدویر این خویش خوری را که بنام "اتحادیه بین المللی مهاجران افغان" مسما گردیده است به شورای محترم دولت و شخص کرزی گزارش واقعی را ارائه نموده باشند، که اگر چنین میبود با اطمینان و صراحت کامل میگویم که ریاست دولت(!) و شخص رئیس جمهور(!) در جریان قرار نگرفته اند. من خویش را موظف میدانم تا با در نظر داشت ماده های شماره ۲۴،۳۴،۳۹، و تحریری مقدمۀ "قانون اساسی" جمهوری اسلامی(!) افغانستان با حرمت و احترام به تمامی حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی در مطابقت با قوانین بین المللی و مهاجرت که بر اساس آن رسماً به صفت مهاجر از طرف کمشنری های بین المللی سازمان ملل متحد در امور مهاجران شناخته شده ام هرگز نمیخواهم تا از نام مهاجر و افغان بالای سرنوشت من و امثال ما منفعت جوئی های شخصی و گروهی صورت بگیرد. این حق قانونی من است تا صدای اعتراض خویش را بگوش ملیونها هموطن مهاجر خویش در سرتاسر جهان و برای رهبری "جمهوری اسلامی افغانستان" نیز آگاهی بدهم که باید جلو چنین خود ستائی ها از نام های مختلف و عاطفی گرفته شود. از نماینده های اشتراک کننده و وکلای محترم "پارلمان" کشور که در این اجلاس تشریف آورده بودند میخواهم تا به حقیقت ها و واقعیت زنده گی هموطنان شان خویش را آگاه ساخته منبعد در چنین گردهم آئی ها قبل از اشتراک  واقعیت نگر باشند. چه خوب میبود تا با چند تن از مهاجران واقعی ایکه اسناد حقوقی و قانونی را که مقامات دولتی فدراتیف روسیه بطور رایگان برای شان میدهد ولی آنها این اسناد را بوسیله پول بدست آورده اند و می آورند از نزدیک صحبت نموده آگاهی حاصل مینمودند. باید خاطر نشان گردد که واقعیت را نباید تصور نمود که میتوان پنهان کرد و ترس را در پهلویش برای انسانها تقویت نمود. امروز دیروز نیست که در مقابل ارائه واقعیت ترس داشت و اجازه داد تا یک و یا چند نفر محدود خویش را حاکم بالای سرنوشت ملیونها مهاجر و کادر های ارزشمند و سرمایه های معنوی کشور ویران ما نماید. آنانیکه دیروز از اثر فشار و اشتباهات شان ناملایمات زنده گی منجمله مهاجرت ها و کدورت های سمتی و ملی به بحران دائمی مبدل گردیده است امروز میخواهند تا با فریب و نیرنگ با پیش کشیدن چنین طرح ها و حرف های که گویا "پارلمان" و یا ادارات دیگر روسیه کدام تصمیم دیگری دارد، تشویش را میان مهاجران افغان ایجاد نمایند. همانگونه که در ابتدای تأسیس اتحادیه به اصطلاح سراسری شان ایجاد کرده بودند و فضای اعتماد میان افغانهارا مکدر ساختند. امروز خویش را میخواهند به دوستان جدید رقم زده بازی دوگانه را پیش ببرند. آنها باید بدانند افغانهای ما امروز مانند دیروز با تصورات و خیالاتی که دارند با شما همنوا نمیگردند. امروز دیروز نیست.

با احترام،

سنجر غفاری