پرچم گلگون حزب دموکراتیک خلق افغانستان در سایت وزین «اصالت» است که با ابهت و افتخار در اهتزاز است.

در سایت «اصالت» است که سیمای انقلابی با برازندگی خاص که شیوۀ مبارزان از قماش خاص برش یافته اند میدرخشد.

در سایت «اصالت» است که میتوان به سخنان آتشین ضد ارتجاع و امپریالیزم گوش داد.

در سایت «اصالت» است که میتوان به اسناد پر بهای که آتش بجان دشمنان خلق افگنده است دست یافت.

و موءجز اینکه این «اصالت» است که با شهامت و دلیری دیدگاه های ضد دشمنان خلق و دسایس و تجاوزات ارتجاع و امپریالیزم را بنشر میسپارد، چهره های منفور خائنین به حزب، وطن، ایدئولوژی دوران ساز طبقۀ کارگر و حاکمیت زحمتکشان کشور را افشاء و بر ملاء میسازد، از اینجاست که آتش بجان دشمنان می افتد و آنها را به پیچ و تاب و هذیان گوئی وا میدارد.

دشمنی با سایت «اصالت» صرفاً منحصر به گروه های مرتجع کلاسیک باقی نمیماند که دامن آلودۀ منحرفین و بریدگان از آرمانهای حزبی را نیز فرا میگیرد.

آنانی که با ارتجاع و مزدوران امپریالیزم در معامله و معاشقه نشسته اند و تن به دنائت و پستی داده اند از موضعگیری شجاعانه و برازندۀ این سایت در هراس و تهلکه افتاده اند و بخاطر ارضاء باداران شان باند چند عددی ایرا توظیف کرده اند تا لاطائلات ایرا سرهم بندی کنند و سایت «اصالت» را نشانه گیرند.

این گروه از آن در هراس اند که مبادا، موضعگیری روشن طبقاتی، قاطع، صراحت و صلابت این سایت موضع لرزان آنها را بیش از پیش لرزان و لرزان تر گرداند.

آنها در هراس اند تا کرنش ها، تملق ها، چاپلوسی و غزلسرایی های شان نزد بادارانشان بی اثر گردد و از خوان یغما بی بهره گردند.

منحرفین، سازشکاران، و خائنین با ضربه زدن به سایت «اصالت» خود را دلقک های مزدور و مدافع مسکینیارها، امیری ها، تنظیم های "جهادی" و باداران استعماری شان مبدل ساخته اند.

این لعبتگان تهی مغز مزدور که به لجن پراگنی توظیف شده اند چنان خود را کوچک ساخته اند که نمیدانند و نمیخواهند بدانند که سایت «اصالت» از آغاز تا کنون طی مدت زمان بیشتر از هفت سال نشراتش صرف و صرف جز تعقیب راه و رسم حزب دموکراتیک خلق افغانستان هدف دیگری را دنبال نکرده و نه مینماید.

آنانی که به قلم زدن و قدم زدن بر ضد «اصالت» توظیف شده اند موظف گردیده اند تا آخرین نشانه حزب را نابود سازند که این کاملاً و مطلقاً بی وجدانی و خیانت آشکار است.

برافراشته نگهداشتن پرچم گلگون خلق که نامردان و مدعیان دروغین دیروز آن هرگز شهامت اتخاذ چنین موضع مردانه و نجیبانه را نداشته اند در آتش حسادت و حقارت میسوزند.

آنانی که با شتاب و سرافکندگی به آستان بوسی اشرار بی فرهنگ و امپریالیزم تجاوز گر با خم و چم و با برنامه های پوچ و بی محتوا که با مهر استعمار نوین و اشغالگران، که سراپا در مزدوری به آنان و در خدمتگزاری به سود و سرمایه و بازار به اصطلاح آزاد رنگین گردیده است ماهیت کثیف شان را برملا میسازند.

موضعگیری خائنانه در عرصه های گوناگون هرگز از جانب حزبی های صادق، متعهد، معتقد، رسالتمند، اصالتمند و وفادار به آرمان های شریفانه و انسانی حزب دموکراتیک خلق افغانستان بخشیده نخواهد شد.

صداقت و خیانت به آرمانهای حزب و شهیدان گلگون کفن حزب و مردم ثبت تاریخ است و با گذر زمان نازدودنیست.

مرگ بر دشمنان حزب دموکراتیک خلق افغانستان!

شکست ننگین و نفرین ابدی نصیب آنانی خواهد بود که بر سایت «اصالت» مدافع حزب و زحمتکشان کشور با پستی و دنائت حمله ور میگردند.

ح. منصور،

۴ اپریل ۲۰۱۴

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org