یکشنبه، ۱۰ اپریل ۲۰۱۰

 
 

ز فــــــاجــعــــــــه گذشــــــت یـــــک چـــــــنــد زمــــانـی

رهــــــــبـــران جـــــمع شــــــــدنـــد در یــــک مکـــانــــی

هــــــمــــــه بــــــــا هـــــم نشــستــنــد شـــــور کــــردنــــــد

شـــــکــــایــت از مـــــلــــت رنـــــجــــــور کــــــــردنــــــد

یــــــکـــی میــــگـفــت ملـــــحــدیـــــن بــی شــــعــور انـــد

گنـــــهــــــکارنـــــد، ز اســـــــلام خــــــیلــــی دور انـــــــد

دیـــــگــــــر میـــــگــــــفـت کــــه بایـــد چـــاره ســـازیـــم

کــــــه ایــــــشـــــانــــــرا هـــمــیــــش آواره ســــازیـــــــــم

«مـــحمــــدی» گـــــفــــت چـــه بــــــاید کــرد زنـــان را؟

زنـــــــــــــــــان بــی حــــجـــــــــاب و بـــــــد زبــــــان را

خـــــــــــالــــص "مــخلــــوط" گــــــــفـــت شــــاد بـــاشــید

در کــــــــــنـــیــــــز گـــــیــــــری ز زن آزاد بـــاشــــیـــــد

روا بــــــــــــــاشـــــد کـــنـــیـــــــز طــــبــــق شـــریـــعــت

بــــه هـــــــــر جـــــــــــنــــگـــــاور راه طـــــریـــــقـــــــت

»»»»»»«««««

دریـــــــــــن هـنـــــــــگام «صبـغـت» گفـت به «بـرهان»

پــــــیــــــام آمــــــــــد ز بــــــــالا از "نـــــــگـــــهـــــبـــان"

پــــــیــــام اســـــــت و پــــــیــــــام کـــــــــــــــردگـــــــاری

بــیــــــــــا تــــــــقـــــــــــریر کــــن گــــر وضـــــــو داری

دریـــــــــــن اثـــــــنـــــــا هـــمـــــه "یــــا پـــــیر" گـفـتـــنـد

بــــــه وجـــــــــد آ مـــــدنـــــد و "تـــــکـبـــــیر" گــفـــتنـــد

بـــپــــــــــرسیــــد «عـــــبدالـــــرب» با وارخـــــــطــائــی

چـــــــــه پــــیـــــغام اســـــت ز بـــــــارگـــــاه الــهــــــــی؟

مـــــــــــگـــــر وعـــــده وعیـــــدی اســـــت در پــــــــیـــام

اگـــــــر هـســت زود بگــو پخـــــــتــه اسـت یا خـــــــــام؟

قـــــــــــــرائـــت کـــــــــرد «ربـــانـــــی» پــــیــــــــــام را

شــمــــــــــاریـــد یـــــــک به یــــک پخــتــه و خـــــــام را

ســـــــــــوال کــردنــد چــه اســــــت منــظـور ز پـــــخـــته

چـــــــه چــیــــــز در وعــــــدۀ خـــــــامــــــش نـهــفـــتــه؟

جــــــــــــواب آن بــــــــرادر گـــــــرچــــــه زشــت بـــــود

مـــــــراد از پـــــخــتـه دنـیــــا، خـــامـــش بـــــهـشـت بـود

هـــــــمـه گـــــــفــتـنــــــد تـــــکلیـــف مـــعــده داریـــــــــــم

مـــــتـــاع خــــــــام را پـــــس مـــــی ســـــــپــــاریــــــــــم

بــلـنـــــــد شـــــد «ســیــــــاف» رو پـــــــــای جـــــــفـــت

ســـخـــــــن آغـــــاز کــــرد و ایـــن چــــنـــــین گـــفــــت:

مــــــــن اول بــــــــار "جــــــــهـــاد" آغــــــاز کــــــــــردم

"مــجـــــــاهـــد" را خـــــــــودم دمـــســـــــاز کــــــــــــردم

بــــــــه امـــــــر مــــــن هــــــــــزاران بــــــاب مــکتـــــب

زدنــــــــــد آتــــــــش هــــمـگــی را بــــــــه یــک شــــــب

گــــــهــی خـــــــلــــــق و گــهـــی پـــــــرچـــــم سـوزانــدم

هـــــــر آنـــــچـــــــه بـــــــود مـن آن یـکـــــدم ســوزانــدم

ســــــــروبــــــــی را مــنـــــــفــــــجـــــــر مــیـــســــاخـــتـم

آل "ســــــــعــود" مـــــفـــتــــــخــــــــر میـــســاخـــــــــتــــم

مــــــــلـی بــــــــس را بــــــــه آتــــــــــش میکــــــــشیـــــدم

ز کـــــــــشـــــــتـــــــار ســـــــــواری نــــداشــــتــم غـــــــم

و بـــــعــــــــــداً گـــــــفــت بــــا هــــــــزار عـــذر و زاری

مـــــــن آن خـــــــــــام را نـــــــــدارم هــــــیـــــــچ کـــاری

ز پـــــــخــتـــــه ســــــهــــــــم خــودرا مــی ســتـــــــانـــــم

شــــــمـــــا کـــــــه هــــــــرچــــه گــوئــیـد مـــن هــمانــــم

مـــــــرا کــــــــافــــیـــســـت زمیـــن کُــــــــل پـــــــغــمــان

و هــکـــــــذا هــــــزار هــــکــــتـــار ز لــــــــغــــمــــــــان

ثـــــــروت را ز کــــــــابــــــــل خــــــــــود بـــــــــجویـــــم

دریـــــــن مـــــــورد بـــه الــلــه هـــــــیــــچ نـــگــــــویــــم

از آنــــــجــــــا کـــــــه ضـــــعیـــف و زار و پـــــــــیـــرم

بـــــــایـــــــن خـــاطـــــــر کـــــنیـــــزی را نـــگـــــیــــــرم

 

مـــــــن از خــــــود عـــــــاجـــــــزم، بــیــگـانـــه را چــــه

کـــــــنـــــیـــــــز مـــــاه رخ دردانــــــــــه را چــــــــــــــــه

بـــــــر آشـــفــت و بــــــپــا خــــاسـت «دیــن بــرهــــان»

بـگــفــت «ســیــاف» را لـــعــــــــنـــت بـــه شــیــطـــــان

تــــــو ای مــــــرد حــــریــص در وقــــــت پــــــیــــــــری

چـــــــــرا هــــــر چــــیـــز را تــــنــهــــا بـــــگـــــــیــری؟

کــــــمـــــی انــــــصـاف بـــرای تـــــو ضـــــرور اســــت

اگـــــر چــــــه ایـــــــن ز شـــأنـــت خـــیـاـی دور اســـت

تـــــــو اول بـــــــار "جـــــــهــاد" آغــــــــاز نـــــکــــردی

و حــــــــتــی هــیــــــچ گـــــــرهــــی بـــاز نــــــــکــــردی

تـــــــو از بــــــالا بـــــــه زیـــــــــر آئـــــــــی بـــــــبـایــــد

مـــــــن از لاف و لافــــــوک خــــــوشــــــم نــیـایــــــــــــد

بـــــــه مـــــــا آنـــوقـــت "جــهــــــاد" آتــــشــیــن بــــــــود

تــــــــــرا دوســـــــــت وفـــــــادارت «امـــیـــن» بــــــــود

کــــــسیـــکــه بــــــار اول رفــــــــــــت بـــــــر کــــــــــوه

در مـــــــــیــــــــــان آتــــــــــــــــش و دود انـــــــــبــــــــوه

مــــــی تـــپــــیــــد و مــــــی خـــــروشــــیـد روز و شـــام

بــــــــر عـــــــــلیـــــه "روســـــهـــــا" کــــــرده قــــــیــــام

شـــــــاگـــردانــــــــش هــمــه پُلــــچَــک پَــــران بـــــــــود

زدســــــــــت شـــــــان دریـــــــــــور در فـــــغــان بــــــود

 

فـــــــیــــــر مـیـــــــکـرد راکــــت هــــــآی "کــــــــور" را

ذبـــــــــح مــیــــــکــرد مــــعـــــــلـــم و مـــــــامـــــــور را

ــــلحـــــدیــــن" را یـــــــکســـــــره اعــــــــــدام کـــــــرد

کُـــــــــــل شــــــــانـــرا دَوزَخــــــی اعــــــــــلام کــــــــرد

ایــــــن حــــــقــــــیــر بــود نــــه  تــو ای عــالـی جــنـاب

هـــــــذیــان کــمتــر بــگــو، بیـــــــداری یــــــا خــــــواب؟

***********

دریـــــن هــنـــگـــــــام صـــــدا آمـــــد ز «صــبــغـــــت»

هـــــــزاران لـــــــعـــــنـــت بــــاد بــــــر تــــخـــــم بـــــــد

چـــــــه مـــیــگـــــوئـیــــــد شــــــمــا هــر دو جـــنــابـــان

چـــــه مـــیگـــردیـــــــد بـــــــیـــابـــــان در بـــیــابــــــــان

اگــــــــــر پــــــــوئـــیــــــد ره تـــــــرکــــــــســـتـــــــان را

نـــــــمـــی یـــابــــــیـــد کـــــــعــبـــــــه ای ایـــــــمــــان را

دریــــــن مـــــورد شـــــــمــــــا هـــــردو قـــــــصوریـــــد

ز الـــــطــــــآف الـــــــــــهـــی خــــــیـــــلــی دوریـــــــــــد

تـــــو ای سیــــــاف کـــــمــی بــــــر خـــــــود بــآنــدیــــش

چــــــــه داشـــــتی از ثــــــــروت قـــــــبـــل یــــــا پــیــش

بــــــا یــــــک پـــــــتــو ازیـــــــن جــــــــا در پــــشـــــاور

فــــــــــــرار کــــــــــردی و پـــــیــــــمـــــــــــودی رۀ دور

 

 بــــــر گشــــــتـی از پــــــشـــــــاور  فـــــاخـــــــر شـــدی

عــــــجـب یـــــک مـــیــلـیــونـــــر و تـــــــاجــــــر شــدی

تــــــــــو مـــــیـــــــدانـــــــــی بـــــــــدون اذن خـــــــــــــــدا

نــــــمـــــیـــگــردد از درخـــــــــــت بـــــــرگی جــــــــــــدا

ثــــــــروت را ز کــــــــابـــــــــــل خـــــــود بــجـــوئـــــی؟

دریــــــــن مــــــورد بـــــــه یـــــــزدان چــــــیز نـگـوئــی؟

بـــــه حـــــکـــــم دیـــــن تــــــو، ای ســیـاف خــــر شــدی

تـــــــوبــــــه کـن، خـــیــرات نـــما، کـــــافـــر شــــــــدی

تـــــو هــــــــم ربــــــانـــی یــــــک کـــــم حـــــــیـــا کــــن

مــــغـــــالـــــطـه بـــــس اســــــت کـــــفــش خـود پــاکـــن

بـــــدت آیـــــــد ز لافـــــــــــوک، خــــــود زنـــــــی لاف

نــــمیـگـــــــوئـی هــیــچ چــــــــیــز ســــــاده و صـــــــاف

نــبــــایــد سـنــــگـــی زنــــی بــــر زنــــگ خــــــــویــــش

بـــــــرخ آری "جـــــهــــاد" کــمـــــرنــــگ خـــــــویـــــش

آدمـــــــی چــــــــون تــــــو نــــدیــــــدم ایــــنـــچــــــنیــــن

گـــهـــی زیــن بـــــه پــشـت و گــــهــــی پــــشـت به زیـن

دل مــــــجـــنـــــون و شـــــیــــدا را تــــــــــــو بُـــــــــردی

ز کــــــانــــــادا تـــا امـــــریـــــکـــــــا تــــو خـــــــــوردی

ز حــسـنـــت تـــــو بـــــســـــا ســـــود جـــــوئی کــــــردی

رســـــــید نـــــوبـــت بــــمــا بـــــد خـــــوئـــــی کـــــــردی

 

ادامــــــــــــــه داد بــــــــــیـــــــانـــــــــش را مـــــــجـــــــدد

گـــــهــــی طـــــــعنــــــه به دیـــــو مــیـــــزد گــــــاه بـه دد

"جـــــــــــهــاد" را گــــــفـــت جــــدم آغـــــــآز نــــــمـــوده

رۀ جــــــنــــــت را ایـــــشــــآن بــــــــــاز نـــــــــمــــــوده

مــــــن "مــــجـــاهـــد" ز نـــــســــــل و نــــســـل بــــــودم

تـــــقـــــلـــــب در کـــــــار نــیــســت مـن اصــل بـــــــودم

بــــــه تــــــــرویــــــج دیـــــانــت حــلــق پـــــــاره کرده ام

بــــــرای حـــــــفــظ "جــــــــهـــاد" اســتـــخـــاره کـرده ام

مـــــور بی آزار بــــــــودم، حــــتـی نـرنــــجـیـد ابــلــیــس

دعــــــــا گــوی شــــــــاه بـــــودم و شـه بانــوی انـگـلیـس

در اثـــبـــات ادعـــــا ســـــوگـــــنـــــدم بـــه جـــیــلانـــــی

شــــاهــــــد ایــن حــقــیـر اسـت ســــیـد احــــمـد گــیـلانـی

پـــــس واجـــب اســـت بر شــــــمـــا تا احتـــرام گــــذارید

یــــک ســـهــــم خــــوب و کـــلان تســلــیم مــن بـــداریــد

 

از مـــــــیـان آن جمیعــــــت یـــکـــنـفـر هـــوشــیـار شــــد

ســـــــال هــــا بعـد از خفتـگـی، گوئـی که آن بیــدار شــد

گــــفــت پیرا! تـــــو چــه کردی آنــهــــمــــــه کــلــدار را؟

آنـــــهــــــمــــه پــــوند، سکه هـای انـگـلیــس مـــکـــار را

نبــودنــد در کــــنـارت هیچ رقیــب و هــــیـــچ حـــــریف

بــــکس هـــــــا تســلیــم شـــــدی ز آن «نــــواز شـریف»

بسکــــــه نــیــرنـگ بــاز بوده، ز عدل و انصاف دوری

هــم ز آخــور نـــوش جان و هم ز تـــــوبـره مــیـخــوری

در آنـــــجـــــــا بــــــود نــــــشـــستــه پــــــیــر بـــــــرنــــا

مـــــــجـــــرب، جــــــــهـــان دیــــــــده، دانـــــــای دانــــــا

بــگــــــفــــــتــــا ای اخــی هــــا بــــــخــود انــدک بیائـــید

آغاز گـــــــر "جــــــهــادی"، دیـگــر است نه شـمـا ئــیــد

مـــــــن آنــــــــرا از وجـــــــــودش مــــــی شـــنـــاســــــــم

ســــــــرشــت و تـــــار و پــــــودش مــــی شــــنــــــاســــم

گـلِ اســـــمــش بـه هـیـــچ یــــــک گـــلــــذار نــــــیــســت

یــــــدک بــــــه دیـــــــن مــیــکــشـد، دیـــــنــدار نــیــســت

بــه هــنـــگـــــامـی کــــــه ســنــــش دهســــالــــه بــــــــود

پـــــــی دزدی مــــــــــرغ و بــــــــــزغــــــالـــــــه بــــــود

وقـــــت و نـــا وقــــت هــر زمـان او گــل مـیـکــــاشـــت

ز دســـتــش هـــــمـــــسـایــه ها روزی نـــــداشــــــــــــــت

عــــجـــــــب شـــــــوخ بـــچـــــه ای پلچـــــک پران بـــود

تـــــــو هــــــر نــــامـــــــی کــه مــــیـمــانــی او آن بـــــود

بـه دســـــتــور پــدر او، بــه کــــابـــــل اعـــــــزام شــــــد

در مــــکــــتــــب حـــربـــیـــه عــجـب یک بـــدنام شــــــد

غــــــرور وی شـــــــکســــتــه، آبرویـــش برباد گـــشــت

ایـــــن بربـــــادی آبــــرو، آغــاز گر "جــهـــاد" گشــــــت

 

در حــروف پــیــر دانـــا هـــیــچ کــــس وقـــعــی نــکـرد

چــونــکه حــضـار بین خــودهــا مـیـنـمــودند حال و درد

 

بـــعــد ازیــــن هـرکــــس ز جـــــایــــش بر جـــــهـــــــیــد

نــظــم جــــلســه بــگــسُـلیــد و ســــیستـــم از هــم دریـــــد

کــشـــمـــکـــش کـــردنـد با هــم قــیــل و قـــال بر پا شـــد

وه که مــیـبـودی رفـــیــقـم عــجــب کـــار تـــمــاشـا شـــــد

تُـــف نـــمـــوده روی هـــم، فــحــش مــیــدادنـــد همــدیگر

راســت مـیـگــفـــتی عــزیــزم زنده شــو فـرهــنگ نگــر

جـــنگ کـردند این "برادرهــا" ز هــــم بـیــگـانـــه گـشت

شـرمـسـاری را نصـیب و ورشــکست هــفتگانه گشــــت

»»»»»»»»»

کـــاشـکی بــــود در میـــان هــــشــــتــگانـــه یــکــــنــفــر

میــــرســـانـد از درنـده خـوئی هایــشان بــر مــــا خـــبــر

مــیــــشدیـــــم آگــــــاه ز حــــــال و احـــــــوال شــــــــــان

چـه تعـــداد "مــلـحــد" کُــشــتنــد، چــه کـردند مال شــان؟

چــــه تــــعـداد مـــــــرده هـا بر رقـــــــص آمــــد آنــزمان

یـــا چــه تعــــــداد پــســتانــهــا شــــد بــــریــده از زنــــان

صــــرف ایــن دانــــم کــــه آن شــــــــیخِ بــــی شعــــــور

مــشتاق بـــیـــچـــاره را پـرتـاب کـــــرد در مــــلک دور

 

خـــواهـــر دهســـاله اش را بـــوســـه زد در بــر گـرفــت

انــکـــّحُو خـــــواند و بــخــود چـندمــــین هـمسـر گرفــت

شــیـخ زالـــــو دخـتـــرک را بــــر قـاپـیـــد و خـــانـه بُرد

حــــور و غـــلـمــان بـهـشـــتـی را بـر مـریـدانـش ســـپُرد

 »»»»» »»»

 

یـــادم آمــد گـــفـت یــک شخــص، ز قــــول خــــلــیـلـی:

وحــــدت مـــا نـــیــز کــــرده کـــار هـای بــی بـــدیـــلـــی

جــمـع کـردیــم مــا ز دشـمــن پیـر و جـوان، ماده و نـــر

بـســتیــم پـاهــایـــشـان، انـــــداخــــتـیـــم در کـــــانـــتـیـــنر

گــرچــه ما از آتــــش «نـــظـاری» ها بـــس ســــوخـتیـم

لــیـک مـیـخ بـر ســـر کـــوبـیـدن را ز آنهـــــا آمــوخـــتیم

ما ز "شــیـران" پــنجــشــیـــر چـــنـــد روبـــاه ســاخــتیــم

بُـــــردیـم و در بـــاغ وحـــــش نــــزد شـــــیـر انـــداختیــم

مــــا مریــــد آن مـــــــقـام مـــعــــظـــم بـــــــوده ایــــــــــم

طـــــبــق امــــــر آنـــجــنــاب ایــــن هــمــه راه پیموده ایم

گــر قــــصــوری ســر زده ای هــم وطــــن از ما نـــدان

آیـــۀ «اُلـــــول امــــرمـِــنــکــُــم» ز قـــــرآن بــــخـــــوان

 

بــــشکـن ای «تــــیـمور» قـلم، چـشـم مـردم کـــور نـیــت

چــــون وقـــوع ایـــــن فجـــایع آنــــقـدر ها دور نــیــست

بـــر خــلایــق تـــا هــنـوز هـم زالــو هـــا تــاج ســــر اند

یـا کـــه اینهـا هــوشـمـنـد انــد یا کــه آن مردم خــــر انـــد

 

تیــــمــور،

۱۶ مارچ  ۲۰۱۱

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org