فقر و بی بازخواستی در افغانستان:

کاسۀ صبر مردم لبریز است