امین الله مفکر امینی از ایالت منی سوتای امریکا

سه شنبه، ۱۸ مارچ ۲۰۰۸

 

 فصل بهاران

 

                        هر فصل خوش است، فصل بهاران دگر است

                                                              دور پیری و شباب را، جولانی دگر است

                        مستی آرد دشت و دمن و جامه یی سبز چمن

                                                             باد هم جان پرور ز فیض نسیم سحر است

                        هر طرف شور و مستی بینی و خیل بتان

                                                            کنج عزلت گزیدن، دور ز عقل بشر است

                        باده نوشی ز لب یار نباشد جرم و خطا

                                                           شوخ چشمی و مستی بتان با زیب و فر است

                       زاهدان را دامن تقوا میدرد دختر رز

                                                              زنوش آب انگور چون زاهد بیخبر است !

                       خم سنبل و خمار نرگس دلی عشاق رباید

                                                              از پی زهد و تقوا رفتن پر درد سر است

                       نغمه یی مرغان سحر کدورت برد از دل

                                                               شرشر بید و چنار جانبخش بوم و بر است

                       افسرده گیرا سر و سامانیست، فصل بهار

                                                         هر ذره جان است و هر جان جهان دگر است

                        مفکر نتواند وصف چو فصلی جان آفرین

                                                          تقصیر ما در این باب ز کلک بی هنر است

 

www.esalat.org