چهارشنبه، ۹ اکتوبر ۲۰۱۳

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد

 

نگاهی به گزینه ایتلاف و آغاز فصل یگانگی نیرو های مترقی

 

 
محمد یعقوب هادی

 

از نگاه تعریف جامعه مشخصات این تعریف در قلمرو کشوری خودما گرفتار تشتت وپراگند گی است. ما در قلمرو واحد زندگی داریم اما ممثل واقعی جامعه نیستیم چرا که سستی گره گاه بافت ساختار های سنتی ما (ممایزات پرورشگاهی) بصورت درست هویت اجتماعی ما را تعریف نمیکند. به این سلسله نَفَس دادن به هستی ملت هم مصنوعی صورت میگیرد.بی گمان همه میدانیم خوشی و غم هر یکی برای خودش مربوط است. به این ترتیب تمثیل گذار از این مراحل توسط جمع آمد های همفکری به حیث نیرو های محرک هم زیستان قلمرو جغرافیائی ما تا اکنون نتوانستند فارغ از تأثیر‌پذیری این واقعیت برای خود شان راهکار تعین نمایند. لذا همسوئی این نیرو ها در گزینه های مختلف ایجاد شک وتردید میکند که نتوانند بدیل اوضاع واحوال عمومی کشور در سایه تسلط سیاست گذاری های حاضر جهان کنونی بسوی بهبود حیات وزندگانی انسانی در قلمرو کشوری ما گردند.

در آستانه وعده و وعید انتخاباتی حد اقل به عنوان استقبال از خواست انتخابات که در این آواخر همچنان زیر سؤال امنیتی، برگزاری آن شک و تردید را ببار آورده، اتحاد ها و ایتلاف ها ی شکل میگیرد که اگر از یک منظر میتوان با خوشبینی به آن نگاه نمود ولی نمی‌توان هنوز امیدوار به پاسخ درست خواستهای بود که بهروزی مردم در آن پیش‌بینی میگردد. خوش بینی که دروجود بعضی از ایتلاف ها میتواند بوجود بیائید موقف ها و موقعیت گیریها در برابر سیاست‌ها و طرح ها وپلانهای های است که یک جانب عوامل وعناصر جنگ از حمایت آشکار آن بهره مند است. شعار اولویت صلح در وجود بخش دیگر عناصر مخالف گروه آشکار حمایت شونده با وصف وابسته گی های ایدالوژیک وخواستگاه مشترک به نسبت جذابیت شعار صلح بی تفنگ برازنده گی پیدا میکند، شعاری که همه را به سوی خود میکشاند. و اما بیمی که وجود دارد از آنست که خدا نکند جبههء بیشتر وحشتناک از فضای جنگ گرم به سرنوشت مردم مستولی شود که در نهایت یک دم راستی باشد برای یک جنگ دیگر باره و آنهم در حمایت از منبع همیشه مجهز برای جنگ افروزی های زر اندوز که سالهای متمادی امنیت جهانی از آن آسیب پذیر شده است.

اگر از منظر سیاست و باور های تئوریک در وجود بعضی از ائتلاف ها نگاه شود نخست نمیتوان به این ائتلاف ها تعریف ائتلاف احزاب را قایل شد چنانچه خود شان عناوین شماری از مشترکین ائتلاف را احزاب معرفی نمیکنند. اما از آنجا که صلح بی تفنگ یک نیاز و ضرورت هر فرد از باشندگان قلمرو جغرافیائی ماست با گذشتن از آن به این مساله تمرکز نمائیم که این ائتلاف، ائتلاف کیها در برابر کیها است. اپوزسیون و حاکمان هر دو شامل ائتلاف استند. حتی عناصری که خود حاکم ساز و حلقه وصل طراحان سیاست گذاریهای بزرگ بودند و استند زمانی که از علایق شرکت شان در چنین یک ائتلاف سخن گفتند ولی برای درخواست امتیاز طلبی نتوانستند با این ائتلاف کنار بیایند و اکنون ائتلاف را جهت های سمتی، زبانی و قومی میدهند نشان داد که سناریوی این بازیها از یک قلم نوشته شده و میشود و آینده اطمینان بخش را نمیتواند نوید بدهد.

در بحبوحه اوضاع و احوال جاری نیرو های که تا اکنون نتوانستند در جوی سیاسی حاکم نقش خود را ادا نمایند نیرو های اصلی اپوزسیون یعنی نیرو های دادخواه و مترقی است حتی شماری از این نیرو های انسجام یافته که بنا به یک سلسله خواست های مشابه سیاسی شامل ائتلاف ها شده ‌اند دیده میشود که گرداننده گان اصلی ائتلاف در وابستگی سیاستهای کلان نمیخواهند آنها را بیشتر برجسته بسازند. با این وضعیت این نیرو های انسجام یافته ضایعات داشته و انرژی شان برای بر آورده شدن اهداف کاربردی شان ضایع شده، واضح است که این حالت بالای روحیه مبارزه اثر مثبت ندارد.

با اینحال از سالها بدین سو هر یک از صاحب نظران بار بار نوشته‌ اند و گفته اند که وقت و زمان وحدت و یگانگی این نیرو ها فرا رسیده است اما هر باری که این مساله مطرح شده یکپارچه دیگر در پارچه های نیرو های مترقی و داد خواه اضافه شده است. تازه ترین تدبیری که امروز در جمع آمد نیرو های مترقی راه باز نموده فصل تازه مبارزه توده‌ ای جنبش مترقی کشور است. تدبیری که ریشه آن در تفکر وحدت خواهانه آبیاری شده به سازواره مجموعه همفکری سموم ضد هرزه پاشید و در فضای اعتقاد و اعتماد به هم اندیشان سبز گردید

این تدبیر از اعتماد و باور به رفاقت، از قضاوت مشترک نسبت به گذشته و حال و آینده اعمار خانه امن سیاسی را زیر چتر مصون همگام و هم قدم است. ساختار همه قبول و همه شمول که همه همفکران به صورت واقعی خود را وهم اندیشان خود را در آنجا پیداکنند. ستون این ساختار با سنگ پایه بیایید و بپیوندید تهداب گذاری نمیگردد. این ساختار هر یک منتقل این پیام رسالتمندانه را مکلف به رفتن و مراجعه کردن و ارج گذاشتن به مقام رفاقت و هم اندیشی میسازد. از آنجا که این رسالتمندی در امکانات میسر دنبال شده است هنوز به نسبت موانع ناخواسته این پیام سینه به سینه و گوش به گوش اصالت داران آرمان بزرگ سعادت مردم و تعالی و ترقی کشور رسانیده نشده است . از این جهت بنا به رهروی وهم روئی با این خواست شریفانه و بزرگ جلسه مشترک نمایندگان شرافتمند رفقای که در زیر مشرح میشود یک ضرورت جدی پنداشته میشود.

نمایندگان گرامی کمیته فعالین حزب دموکراتیک خلق افغانستان.

نمایندگان گرامی حزب متحد ملی افغانستان.

نمایندگان گرامی ارگان نشراتی آرمان گرایان ح.د.خ.ا. (اصالت).

رفقای شرافتمند که در مراحل مختلف از سازمانهای حزبی بنا به عوامل متعدد کنار رفته ‌اند. (رفقا ی گرانقدر که سابق در تشکیلات ح م م، ن ف د ت ا، حزب مردم، نهضت آینده حضور داشته اند) و در مجامع سیاسی حضور فعال شان محسوس و به اندازه لازم قابل درک است.

رفقای سالم اندیش حزب مردم.

رفقای گرانمایه که با نظر عاقبت اندیشی خود در انسجام ها سهم نداشته و حافظ آرمان باوری در وجود خود و حامی آن در وجود رفقای خود استند.

کمیته ها ی اصول گرایان که نویسنده از فعالین آن استم.

بیان این تدبیر با آلایش رفیقانه مطرح است . در این تدبیر معلوم است که هیچ دیپلوماسی بکار گرفته نشده و در واقع به تعقیب گام های گذاشته شده به پیشگاه رفقا ارائه شده است عقیده بر آنست که همه ما در این تدبیر مسئولیت و صلاحیت مشترک داریم.

رفقا میرویم با هم، هم کلامی و همزبانی میکنیم. این خطوط امانت شماست. با این امانت هر آن و هر لحظه گام با همی و یگانگی بسوی شماست. ما میآییم و باهم بسوی هم میآییم و یکجا بسوی هدف میرویم این است شعار هم روئی و هم قدمی در راه وحدت و یگانگی ما و راه ما به توان و قوت هم پیروز است.

 چشم براه دید، نظر و قدم یاران راه

 محمد یعقوب هادی

 

 

 

 اصالت مطابق پالیسی نشراتی خود در تصرف، ویرایش و تصحیحات لازم انشائی و تخنیکی در متن نوشته ها و مقاله ها

 دست باز دارد و این حق را به خود محفوظ میدارد !