یکشنبه، ۴ اگست ۲۰۱۳

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد

 

ساختار تشکیلاتی سیاسی همه قبول و همه شمول!

 

حفیظ الله همزاد

 

رویدادها، حوادث و چگونگی وضعیت سیاسی اجتماعی و نظامی کشور، بخصوص طی مدت بیشتر از ده سال اخیر با حضور گستردهء نیروهای نظامی بین المللی در وجود سازمان (ناتو) و موجودیت اعمال دهشت افکن و تروریست شبکه های استخباراتی کشور های منطقه، کشور ما افغانستان اکنون در یک مرحله و نقطه بسیار بزرگی از تغییرات استراتیژیکی و سرنوشت ساز قرار گرفته و یقیناً یکی از لحظه ها و دوران زنده گی سیاسی و اجتماعی اش را در حال سپری نمودن است که این رویداد ها و حوادث پیوسته زایش تحولات ملی و بین المللی را بیان داشته، سیمای جدیدی را در وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور، سبب شده است.

به همین علت، مردم نجیب و ستمدیدهء کشور عمیقاً تحت فشار خورد کنندهء این شرایط و وضعیت قرار گرفته اند و یکبار دیگر زنده گی و سرنوشت آیندهء خود و میهن عزیز خویش را در معرض خطرناک از هم پاشی و نابودی دیده و نسبت به آینده نسبی مطلوب، بی باور و بی اعتماد گردیده اند.

چنین حالت و وضعیت ناهنجار سیاسی و اجتماعی کشور، نیرو های سیاسی ملی، دموکراتیک، ترقّیخواه و شخصیت های مستقل سیاسی وطنپرست را وا میدارد و توجه مسوولانه شان را معطوف میدارد تا این وضعیت و رویداد ها را در جامعه موجود کشور عمیقاً به تحلیل همه جانبه و مسئولانه قرار داده، سیاست های غیر واقعبینانهء دولتمردان فعلی کشور و جامعهء بین المللی در رأس ایالات متحده امریکا را در زمینه چگونگی تأمین امنیت و صلح، قطع جنگ، بازسازی و نظام سازی در افغانستان که هر روز باعث وسعت و گسترش نا امنی ها، تروریزم سازمان یافته و تشدید بحران سیاسی، بی نظمی و بی ثباتی در کشور گردیده و جهت تحولات به نفع مردم مستضعف میهن و ارزش های دموکراتیک جامعه، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال را به چالش های جدی مواجه می سازد، مورد غور و مداقه قرار داده، در رابطه به انجام دین و وظیفه میهنی خویش در این زمینه آرام ننشسته، تجارب غنی و اندوخته های عظیم شان را که در طول مبارزات پر افتخار دیروز دادخواهانه حاصل داشته اند، یکبار دیگر با هم شریک ساخته، در فضای اعتماد کامل رفیقانه در ساختار تشکیلاتی جدید سازمانی (خانهء امن سیاسی همه مبارزان پر افتخار و صدیق مجموعهء سیاسی مشترک دیروز ما) عرضهء خدمت نمایند.

زیرا به باور اصول گرایان، در چنین شرایط حساس و اوضاع کشور، عملی ساختن و سمت و سوء بخشیدن این همه دگرگونی های سیاسی - اجتماعی به نفع مردم شریف و بی دفاع کشور، ضرورت به مبارزهء مشترک دادخواهانه و وطنپرستانهء اصولی و آگاهانه همه نیرو های هم اندیش، ملی، دموکراتیک، ترقّیخواه و شخصیت های مستقل مبارز سیاسی اجتماعی و حضور فعال همه مردم در حیات سیاسی جامعه ما دارد.

لذا اصول گرایان تحت رهبری کمیته کاری مرکزی خویش در داخل کشور، به منظور اجرای دین و وظیفهء بزرگ و عظیمی در امر خدمتگذاری صادقانه برای مردم شرافتمند کشور مطابق اهداف عالی برنامه وی خویش، بزودی ممکن به حیث یک ساختار منظم سیاسی تشکیلاتی همه قبول و همه شمول با معرفی هویت جدید سیاسی حزبی، به حیث یکی از وارثان بر حق همه نیروهای مترقی و پیشرو، از جنبش مشروطیت و همه مبارزان صدیق گذشته جامعه ما طی مدت بیشتر از یک قرن گذشته تا کنون، در جمع نهاد ها و ساختار های سیاسی حزبی رفیق، به ادامهء مبارزه اصولی و مسالمت آمیز برای سعادت مردم خویش با بلند نگه داشتن درفش پرافتخار اصولیت، استوار قرار گرفته با رفتن به سوی خانهء امن سیاسی برای همه راهیان مبارزهء صادقانه و وطنپرستانه، این افتخار را کسب خواهد کرد.

رفقای گرامی اعضای کمیته کاری مرکزی اصولگرایان رفیق بدل کارگر مسئوول شورای ولایتی جوزجان و رفیق انجنیر غفور احمدزی مسوول شورای ولایتی بلخ اصول گرایان در بحث آزاد و دموکراتیک پیرامون رویداد های درون حزبی بخشی از نیرو های جنبش مترقی افغانستان و آیندهء جنبش مترقی کشور، شام روز سه شنبه مورخ ۳۰ ماه جولای ۲۰۱۳ م از طریق شبکه پال در روم سخنگاه مردم افغانستان گفتند که:

(برای تأمین سعادت، خوشبختی و تأمین دموکراسی و عدالت اجتماعی در کشور و برای رهائی و نجات توده های مردم شریف افغانستان از شرایط نهایت دشوار رنده گی که از جانب دشمنان مردم بالای شان تحمیل گردیده است، ضرورت است که همه نیرو های شامل نهاد های سیاسی جدا شده از خانوادهء مشترک دیروز ما (ح.د.خ.دا.) و سایر نیروهای ملی، دموکراتیک و تحول طلب باید با هم متحد و یکپارچه شوند.

رفیق عزیر بدل کارگر همچنان گفت که کارگران و زحمتکشان در ولایت جوزجان، در موسسات تولیدی عقب ماشین های کار شان و ساحات کار خویش، نداء بلند کرده اند که روشنفکران متعهد مربوط به مجموعهء سیاسی مشترک و دوستا ن دیروز و امروز ما، بدور یک آرمان مشترک وطنی، متحد شوند، زیرا یگانه راه موفقیت و پیروزی همه برای آرمان واحد جهت سعادت مردم ما، در وحدت و اتحاد صادقانه نهفته است.) .

به باور رفقای گرامی مذکور، زمان آن فرا رسیده است تا طیف های سیاسی گوناگون ترقّیخواه و عدالتخواه باید وظیفتاً دوباره فعال گردیده، خطوط و وجوه مشترک تفکر و عمل را در یابند و بر پایهء آن مشی مشارکتی را برای همزیستی، همیاری، همسویی برای رهائی انسان سر زمین جغرافیای افغانی از قید گروگان گیران هستی مادی و معنوی جامعه افغانی، تدوین نمایند .

زیرا در برابر همه نیروهای ملی، دموکراتیک و ترقّیخواه برای اجرای مبارزه مشترک دادخواهانه و انجام وظایف فوق، گزینه های واقعی برای کار و پیکار مشترک قویاً وجود دارد. هم پیوندی و همبستگی با راهبرد اندیشه یی، سیاسی و سازمانی همسان و هم مانند، میان بخش های جدا شده از حزب دموکراتیک خلق افغانستان، متحدان سیاسی و نیرو ها و سازمان های اجتماعی وابسته به آن امکان پذیر است. لذا:

ساختار سازمانی نوینی که در این مقطع معینی زمانی پا به عرصهء وجود میگذارد، مردم نجیب و شریف افغانستان در لحظات حساس تاریخی بسر می برند، در این دوران ضرورت جدی اتحاد نظر و عمل صادقانه میان شخصیت ها، سازمان ها فعالان سیاسی و نیروهای همسوء، تجدد گرا و تحول طلب و وطنپرست در داخل و خارج کشور، بیش از هر زمان دیگر بطور حتمی محسوس است. ما متیقن هستیم که این ساختار سازمانی، بحیث خانه امن سیاسی، سهم شایسته و ارزندهء خویش را در مبارزه مسالمت آمیز و ترقیخواهانه برای صلح و امنیت، دموکراسی، آزادی، عدالت اجتماعی و تحقق اهداف برنامه وی خویش موفقانه اداء می نماید.

بناءً با ابراز حرمت فراوان به همه نیروهای ملی، دموکراتیک، هم اندیش و دارای خطوط فکری مشترک که با آغاز مبارزات دادخواهانه و عدالت خواهانه بخاطر رنج های عظیم مردم افغانستان، تعهد سپرده اند، پیشنهاد میشود که به منظور تحقق این تعهد شریفانه شان جهت مبارزه در شرایط حساس و دشوار کنونی کشور، برای فراهم ساختن شرایط مساعد زنده گی پر سعادت مردم میهن، در یک ساختار تشکیلاتی - سیاسی حزبی با حفظ موقف های معنوی سیاسی هر یک از این نیرو های وطنپرست و شخصیت های مستقل سیاسی در فضای کاملاً علنیّت رفیقانه، تجارب و اندوخته های عظیم خویش را با هم شریک ساخته، افتخار مشترک عرضهء خدمت گذاری را برای مردم و میهن یکجا حاصل بداریم.

حفیظ الله همزاد

 

 

 اصالت مطابق پالیسی نشراتی خود در تصرف، ویرایش و تصحیحات لازم انشائی و تخنیکی در متن نوشته ها و مقاله ها

 دست باز دارد و این حق را به خود محفوظ میدارد !