جمعه، ۱۵  اگست  ۲۰۰۸

 
 

تـاج محمد (فعـال)

پــشـت هـــر در، ملــتِ بیچــاره گــریـان تـا بکـی

سـوزد این درد استخوانـم، چاره گــریـان تـا بکـی

یـک زمان داشتــیم ما هـم خــانــه و ویــرانــه ی

هـرکجا در هـر دیـار، هــر قـاره گــریــان تـا بکـی

دسـت پاکستان و ایـران آلـــوده اسـت در خــون ما

خـانـه بـردوش آن مهـاجـــر داره گـریـان تـا بکـی

ملــت گیـــر مـانــده در طــوفـــان جنــگ جـانـیـــان

جسـتجـو راه عــلاج پــشـتـاره گـــریـان تـا بکـی

جنـگ بگـرفت از من و تـو صـد هـا فـرزانه مـرد

روح شـان بـادا گــرامی،همـواره گـریـان تـا بکـی

کــودک و فــــرزنـــد میـــهن تــنــه ســـار اجنـــبی

زیــر یــوغ دیـگــران تــن پـــاره گــریـان تـا بکـی

شیــرمـردان، پــاســبانـان هــلهـــلــه بــرپـا کنـید

انتــقــام گیـریــد ز دشمن، بیکاره گــریـان تـا بکـی

هــردو چشمـم انتــظار، گــوشــم نــویــد ارمغـان

سـر بــپایـت گـل بـریـزم ،کن چاره گــریـان تـا بکـی

چون (فعــال) یــاران بسوخـتـم در غم هر هموطن

نیسـت طاقــت بیــش ازیــن نظــاره گـریـان تـابکی

 

 

تاج محمد (فعــال)

 

 

توجه !

کاپی و نقل مطلب فوق صرف با ذکر نام و ادرس سایت اصالت مجاز است !

  

 

www.esalat.org