دوشنبه، ۷  دسامبر  ۲۰۱۵

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد


کبیـر فقیـــــــری

        

 حقیقت انقلاب هستی

 ===============

بر نام تو جویم، آن عشق حقیقت

 بر عشق تو جویم، آن راز حقیقت

 بر راه تو یآبم، آن عشق حقیقت

 آن هستی حق را، آن نیستی حق را!

ا  ===================

 

پیش از آن که دقت نمایید، پیش از آن که سجده نمایید و پیش از آن که باور نمایید، در قدم نخست به ۳ شی اساسی زیر که بدن از آنها ساخته شده است توجه نمایید:

۱ خون (آب)

۲ گوشت (ترکیبی خاک با آب)

۳ استخوان (خاک خشک با رنگهای طبیعی) .

این ۳ شی، تکمیل کننده ی تحولات بزرگ در طبعیت، ثابت نموده که مادر هستی حق در دامان هستی خود فرزندان را به وجود آورده است.

از نگاه سیاسی اگر بررسی گردد، صادقانه باید سیاست را از تکامل هستی حق آغاز نمود، بسیار دور نه، بلکه از اعضای بدن خود آغاز نمود.

زمانیکه اجداد ما خود را از جهان هستی حق بدور ساختند و مادر خود را فراموش کردند، به امراض فکری، تخیلاتی و خرافاتی مواجه گردیدند.

لغزش های زمین، سونامی ها و طوفانهای بی رحم تمام اینها از کنترل خارج اند. بدون اندیشیدن در باره تحولات و تکامل هستی حق خود را نمی توان در دامان مادر خود دریافت. .

آنهایی که با صدای پرطنین خویش ابراز میدارند که هستی حق بر محور چرخش خود حق هست و دامنه ی پر درد و رنج، نیستی و هستی، تاریکی و روشنی، استراحت و بیداری، انبساط و انقباض و ۴ چرخ تکاملی طبیعت در طول سال و غیره حقیقت خود به خودی حق است در این صورت خودشان یکی از خالص ترین میوه های تکامل یافته هستی و صحتمند اند.

وزن تکاملی را میتوان کم و زیاد نمود مگر شعور انسانی را نمی توان بدون تبادل افکار (حق) در دایرهء اصلی حق نابود نمود، بلکه مورد استفاده های مثمر و غیر مثمر قرار میگیرند، که متاسفانه غیر مثمر امروز عظیم تر اند.

از برکت افکار غنی انسان و دستهای آهنین زحمتکشان جهان، امروز ما حیات جاویدانه داریم!

خلقت گرایان همیشه در دامان بی دم قرا دارند که خود را با دستهای پاک خود از بین میبرند، چون رایج گردیده و همچنان زیر پوشش سیاسیون قرار گرفته اند. آنها باید به عقاید دیگران احترام گذارند در غیر آن در داخل زندان قرار خواهند گرفت.

مخالفین حق و عدالت اجتماعی تهدید می کنند که اگر در مورد کدام مذهب عملی را انجام دهید، جای تان جایی خواهد بود که هرگز بحال خود نیآیید و خود را در دامان مادر هستی خویش بیگانه بیابید. در حقیقت، خدا شناسان تعلیم یافته، از پاپ گرفته تا زیر دستان اش با قاطعیت از فرگشت دفاع می کنند، اما خود را فریب عظیم هم میدهند. این جهالت عظیم است عزیزانم در دامان مادر هستی حق و چرخش هستی حق.

حیوانات و نباتات اگر تغذیه کننده ی برای شان وجود نمی داشت، امروز حیات وجود نمی داشت و شعور در آن وقت معنی نمی داشت. این همه تحریرات در مورد تکامل هستی حق یا حقیقت تکامل موضوعی است که ما تجربه ی تاریخی و حالات و حوادث عینی داریم.

یک فرد اصیل و یک فرد پاک دور از تخیلات و خرافات که مریضی سرطان فکری انسان گردیده است، هرگز به خود و حلقات خود اجازه نمی دهد داخل یک جدول قرار داشته باشد که حتی اکسیجن حق هستی را به پول دست انسان خریداری نماید.

امروز ما برای خود زندگی نداریم که حق ماست. چرا؟ بخاطر این که در مقابل حق و حقوق طبیعی تجاوز قرار گرفته حتی در مقابل تغذیه حیاتی نباتات و حیوانات.

به این لحاظ ما مسوولیت خود را در مقابل نسل های آینده همین طور میدانیم که باید حقیقت هستی حق را ابراز و تحریر نمود تا صنف بعدی تکاملاتی بتواند خود را در یک حلقه عظیم حق بیابد و آینده سعادتمند را برای صنف بعدی خود هدیه ی حق نماید!

در اخیر دستهای خواننده گان ارجمند را میفشارم ممنون از این که وقت خود را برای مطالعه این نسخه حقیقت سپردید. شادکام و سعادتمند میخواهم تان!

با احترام، کبیر فقیری

 

 

 

 

   

  مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها بوده

و الزاماً بیانگر نظرات و دیدگاه ادارۀ سایت اصالت نمیباشد.