شنبه، ۶ سپتمبر  ۲۰۰۸

groene links.bmp

angelika.jpg

نگیلیکا بیر،

 نماینده حزب سبزها درپارلمان اروپا خواهان شفاف شدن موقعیت ارتش فدرال آلمان درافغانستان است
 

وزير دفاع آلمان گفته است که بايد بحث و مشاجره پيرامون خروج سربازان اين کشور از افغانستان پايان يابد. خانم انگيليکا بيير، نماينده ي حزب سبزها درپارلمان اروپا، سخنان يونگ را "فوق العاده خطر ناک" خوانده است.

 حضور سربازان آلمان در افغانستان، به ويژه پس از حوادث اخير، يکي از موضوعات جدي منابع رسمي آلمان، رسانه هاي اين کشور و افکار عامه آلمان را ساخته است.

 اما اينکه مأموريت ارتش آلمان در افغانستان يک مأموريت مهلک و مرگبار است و يا هم اينکه مأموريت و عمليات جنگي است، خود سواليست.

 سربازان آلمان بروي غير نظاميان و از جمله کودکان از روي اشتباه آتش ميگشايند. و سرباز آلماني اي که در افغانستان به قتل رسيده است، ازجانب اتحاديه سربازان آلماني مقتول جنگي خوانده شده است.

جنگ با زبان جنگي آغاز ميابد، اما مشاجره پيرامون استفاده ي از کلمات در روز هاي اخير، گواه بر آنست که تا چه حد افکار عامه و سیاسيون اين کشور درمورد سهم سربازان کشور ايشان در عمليات و مأمورت افغانستان، چقدر در ترديد اند. افراد خواهان خروج سربازان آلمان از افغانستان در حزب سبز هاي المان روز تا روز بيشتر ميشوند.

یونگ که تازه به افغانستان سفرداشته است خواهان پایان دادن به مباحثات پیرامون بیرون شدن نیروهای آلمانی ازافغانستان می باشد

یونگ که تازه به افغانستان سفر داشته است خواهان پایان دادن به مباحثات پیرامون بیرون شدن نیروهای آلمانی از افغانستان می باشد

 بريگيت کولکمن از راديو دويچه وله - صداي آلمان، مصاحبه تلفوني با خانم بير نماينده حزب سبرزهاي آلمان در پارلمان اروپا انجام داده است که اينک متن آن تقديم مي شود:

 کولکمن : خانم بير، شما خروج سربازان آلمان از افغانستان را ميخواهيد، آيا حزب شما، حزب سبز ها روي راهبرد خروجي کار ميکنند؟

 بير: طبعأ ما روي راهبرد خروجي کار ميکنيم، زيرا در نهايت پس از تصميم کانادايي ها مبني بر بيرون رفتن از افغانستان، و مباحثات در کشور هالند روي اين مسأله، اکنون درخواست ما کاملأ درخواستي نيست که ويژه حزب سبز ها باشد، بلکه ما باييست، حقايق را يادآور شويم، مخصوصأ به عنوان يک اروپايي نگاهي به المان بياندازيم، زيرا آلمان دومين کشوريست که بيشترين شمار سربازان را در افغانستان دارد، و ما ميبينيم که دولت فدرال آلمان و وزير دفاع کنوني "يونگ" ديروز شعاري را بر زبان آورد که به مباحثات روي بيرون کشيدن نيروها از افغانستان پايان داده شود. اين امر مانع عملي شدن تصاميم سياسي يي ميشود که قبلأ در اين رابطه گرفته شده بودند.

ما ميخواهيم که آن تصاميم را بار ديگر در خاطره ها زنده بسازيم، زيرا قطعنامه ها در اين مورد کاملأ روشن اند.

 در قبال حادثه يازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ ناتو وضعيت دفاعي را مبتني بر ماده پنجم اعلام نمود، که تا امروز مدار اعتبار است. به اين مفهوم که ما در جنگ هستيم. نخست وزير آنزمان "شرويدر" حمايت کامل و نامحدودي را در اين قبال اعلام نمود. نتيجه هم اکنون اينست که ارتش آلمان در يک جنگ نا متناظر در دو جبهه مصروف اند، يکي در بخش بازسازي و ديگري هم سهم فعال در عمليات جنگي ضد تروريستي "آزادي مدام".

بنابرين اظهارات "يونگ" را فوق العاده خطرناک ميدانم، زيرا همه ميدانيم که پس از آخرين کنفرانس بين المللي قرار شد که تا سال ۲۰۱۳ باييست مسووليت به ديگران تحويل داده شود، و همچنان ممکن است که بر مسأله بيرون کشيدن سربازان آلمان بار ديگر صحبت گردد. اما اينکه يونگ حالا مي گويد "بحث را پايان بدهيد"، بدان مفهوم است که تا پنج سال ديگر وضعيت تاريک و مخشوش خواهد ماند، که طبعأ بي مسووليتي سياسيست.

بیر به علت رهبری همه جانبه امریکا درجنگ افغانستان ، جداساختن عملیات آیساف وآزادی پایدار را مشکل می یابد

بیر به علت رهبری همه جانبه امریکا در جنگ افغانستان، جدا ساختن عملیات آیساف و آزادی پایدار را مشکل می یابد

کولکمن : شما پيشتر يادآور شديد که آلمان دومين کشور از نگاه شمار سربازانش در افغانستان است. بنابرين صحبت در مورد خروج اين سربازان خود خطرناک است، اما برميگرديم بر موقف حزب سبز ها. شما بر فراخوان ناتو مبني بر "وضعيت دفاعي" انگشت ميگذاريد، اما اگر به تاريخ نگاه کنيم، نه سال پيش از امروز وقتيکه "يوشکا فيشر" اين حزب را رهبري مينمود، و "کوزوو" مطرح بود، فيشر حزب را جانب جنگ سوق داد. آيا اکنون درخواست خروج سربازان آلمان از افغانستان توسط حزب شما، تا اندازه ي زير سوال نميرود؟ غير قابل قبول نيست؟

بير: ما نميخواهيم که سربازان ما ازامروز تا فردا افغانستان را ترک بگويند، بلکه خواست ما، مصلحت مردم غير نظامي افغانستان است، در نظرداشتن مصالح سازمانهاي امداد بشري همچنان ما متوجه آن سربازان و پليساني استيم که حاضر اند در راه افغانستان جان شان را به خطر بياندازند. ما به يک حکومت نياز داريم که مسئوولانه عمل بکند. در اين رابطه حقايقي وجود دارند که اين روزها بازهم تغيير خورده اند. من مي خواهم همه اينها را روشن تر خاطرنشان نمايم :

هرگاه واقعأ اين خبر درست باشد که سربازان آيساف امريکايي در پاکستان مردم غير نظامي را مورد حمله قرار ميدهند، و انها را به قتل ميرسانند، و گزارش اعتراضات طبيعي مردم هم در اين زمينه دقيق و درست باشد، سوال اين مطرح ميشود، که آيساف چه مأموريتي در افغانستان دارد، و ما سهم خودرا چگونه تعريف و مشخص ميکنيم. و يا اينکه آلمان هواپيما هاي "آواکس" Awacs را به مأموريت ميگمارد، که دقيقأ نشان دهنده سهم در برنامه هاي تهاجمي و جنگيست، پس اين سوال مطرح ميشود که اين هواپيما ه صرفاً در افغانستان به اکتشاف نمي پردازند، بلکه همچنان اهدافي را درپاکستان نشاني مي کنند.

 کولکمن : اما خانم بير؛ اين بحث که يک بحت عالمانه و دانشگاهي نيست؟

بير : نخير، اين کارکردهايست که عملأ در آنجا جريان دارد. امريکاييان جنگي را در برابر مواد مخدر و دهشت افگني رهبري مي کنند، و هيچگونه ملاحظه ي در مورد مفهوم آيساف ندارند.

کولکمن : اما مجوزعمليات آيساف، همچنان مجوزعمليات در "اندورينگ فريدم" يا عمليات "آزادي مدام" نيست، بلکه عمليات آنها تفاوت دارد، اينرا بايد از هم جدا کرد؟

بير: اين مجوزها را ديگر نميتوان از هم مجزا دانست، زيرا همه زير رهبري امريکا اند.

بیرمی گوید معلوم نیست که هواپیماهای نوع

بیرمی گوید معلوم نیست که هواپیماهای نوع "اواکس" تنها در فضای افغانستان اکتشاف می کنند یا اهدافی را در پاکستان نیز نشانی می کنند

کولکمن : اما اين مجوزها، از لحاظ حقوقي از هم جدا اند.

بير: قانوناً در بوندس تاگ يا شوراي فدرال آلمان اين مجوزها از هم مجزا شده اند، اما بوندس تاگ بنابر خواست حکومت نخواست موقيعيت سربازان آلمان در افغانستان را تعريف بکند.

بناءَ ما خواست شفافيت در اين رابطه را داريم، پس از آن ميتوانيم بگوييم که آيا کار را به همين منوال ادامه بدهيم يا خير. و همچنان اروپاييان مکلف اند تا بدانند که ممکن است آنها نيز ناکام گردند و بنابر اين بايد نفوذ خود را به سود افغانستان و به سود تغيير ستراتژي جهت وارد آوردن فشار بر امريکا مورد استفاده قرار بدهيم. شايد چنين شانسي در نزديکيها به وجود آيد.

کولکمن : ميخواهم برگردم بر مباحثات درون حزبي سبز ها. اين مباحثات دردناک بودند که تا حدي سبب ايجاد شگاف هم شد، زيرا مباحثات بدانجا کشانده شد که آيا در اصول آلمان در کوزوو در جنگ شرکت مي کند. وقتي که به مباحثات کنوني نگاه مي کنيم، آيا به نظرنمي رسد که گذشته ضد جنگي (پاسيفيستي) حزب شما تحت تاثير شرکت در حکومت تحت رياست شرويدر مورد انکار قرار گرفته است ؟

بير: ما چيزي براي انکار کردن نداريم. به ويژه نمي توانيم انکار بکنيم که افراد ضد جنگ يا پاسيفيستها نيز با ما مي باشند. ما کميسيوني را مأمور نموديم که گزارش نهايي خودرا واضح و روشن مطرح نمايند. خودم يکي از اعضاي آن بودم، و ما موقف روشني در قبال افغانستان داريم. جنگ از سال ۲۰۰۶ بدينسو، به ويژه در نواحي جنوبي و شرقي اين کشور دوباره شروع شده است. مسئله اي که اکنون دريد مسئووليت حکومت فدرالي آلمان مي باشد اين است که اوضاع را تحليل بکند و در مورد آن صريحاًٌ صحبت بکند.

خواست ما از دولت اينست که به جزييات اين موضوع بپردازد، و در نهايت در مورد واضح صحبت نمايد. اين وضعيت اکنون در شمال هم سرايت نموده و وسعت يافته است. ما بايد روي امکانات خويش بحث نماييم، روي مسووليت هاي مان در قبال زندگي مردم، غير نظاميان و انسانهايي که ما به خاطر آنها مامورگرديده و فرستاده شده ايم، تا واقعاً بتوانيم به اهداف مان برسيم. و کسي که مثل آقاي "يونگ" اين بحث ها را خاتمه يافته اعلام ميدارد، هم در برابر مردم غيرنظامي افغانستان، هم در برابر سربازان و پليسان و هم در برابر سازمانهاي امدادي برخورد سهل انگارانه مي داشته باشد. چنين است مشکل ما و از همين رو ما خواهان شفافيت مي باشيم.

 

برگردان : نادیه فضل

منبع : دویچه وله

 

 

توجه !

کاپی و نقل مطالب از اصالت صرف با کسب مجوز کتبی از اصالت مجاز است !

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به
اصالت می باشد.

 

 

www.esalat.org