Sunday, 28 Aug 2016 17:09:00

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد


 


غلام محى الدين (دستگير)

 

نقض حقوق بشر در افغانستان و

 دغدغه سازمان ملل متحد

 

گاه گاهى مدافعين به اصطلاح حقوق بشر از آدرس ها و مجارى مختلف سر و كله بيرون مينمايند و تمام رسانه ها و شبكه هاى مجازى را براى چند روز با يك غوغاى هوشدار دهنده چنان مصروف ميسازند كه گويا در ظرف يكى چند هفته ناقضين حقوق بشر منجمله ناقضين حقوق زنان و كودكان را رهسپار جهنم ميسازند. چندى قبل، مسئله نقض حقوق بشر در افغانستان، در نشستها و در رسانه ها به موضوع داغ روز مبدل شده بود، از خانم بى بى گل (غنى)، همسر محمد اشرف غنى، تا خانم سيما ثمر، مسوول كميسيون به اصطلاح حقوق بشر افغانستان، سازمان ملل متحد، قصر سفيد همه و همه در كل از حقوق بشر سخن پراگنى نموده و ناقضين آنرا بگونه ی انتقادى محكوم كردند، سخنراني هاى پرطمطراق و عوام فريبانه كه از قبل در روى يخ ترتيب يافته بود به خوانش گرفتند و طبق برنامه هاى قبلى بعد از ختم جلسه آنرا در آفتاب سوزان كابل گذاشته تا از آب آن لكه هاى سياه جبين خويش را پاك نمايند زيرا لكه ی شرم آور كودك آزارى و زن ستيزى در تمام نقاط كشور با گذشت هر روز به طور سرسام آور افزايش يافته اما سران حكومت بى سر به قول جنرال دوستم، از بس كه درگير تقسيم چوكى هاى پردرآمد و تقسيم پول هاى سياه اند دفاع از حقوق بشر را در تاق نسيان گذاشته اند. در شرايط كنونى كشور ما كه از يك طرف در بدترين حالت مرگ و زنده گى بسر ميبرد از جانبى در پنجال هاى ناپاك كرگسان تشنه بخون مردم ما به رهبرى ايالات متحده امريكا و ناتو گير افتاده واژه بنام حقوق بشر مدفون گرديده، هر باري كه مسئله حقوق بشر در افغانستان، سوريه، يمن، عراق و جاهاى ديگر به دستور مستقيم كشورهاى امپرياليستى به رهبرى امريكا و انگلستان سرخط تمام رسانه هاى جهان قرار مي گيرد بايد دانست كه نيم كاسه هاى خورد و كوچك  زير كاسه كلان نهفته است، مسئله حقوق بشر صرف يك بهانه و يك ابزار تبليغاتى براى به ثمر رساندن آن اهدافي كه از بطن پروژه هاى بزرگ شيطانى به منصه اجرا درنيامده است مي باشد. اگر رك و راست بدون جانبدارى به مسئله حقوق بشر در كشور اشاره كوتاه داشته باشيم، سردمداران بين المللى دفاع از حقوق بشر جهان به رهبرى امريكا شانزده سال است كه در افغانستان بالاى گرده هاى هموطنانم لنگر انداخته اند و كوچكترين كارى را به امر بهبود حقوق بشر انجام نداده اند، برعكس، دفاع از حقوق زورگويان و چپاول گران، تروريستان و دهشت افگنان در اولويت كارى حكومت بى سر و كشورهاى ذيدخل در قضيه افغانستان قرار دارد، بهتر خواهد بود تا دغدغه سازمان ملل را مبنى بر نبود حقوق بشر در افغانستان يك نمايش تبليغاتى پنداشته و دفاع از زورمندان، جنايتكاران و خائنين ملى را كه چون  عنكبوت در تمام سطوح حكومت بى سر تار تنيده اند ميتوان بخشى از برنامه هاى درازمدت آنان برشمرد.

زر، زور و پول شاخص هاى عمده و تعیين كننده حكومت بى سر را تشكيل مي دهد، ابعاد جنايت و خيانت در حكومت بى سر آنقدر گسترده است كه شرح و تفصيل آن در اين مقال نمى گنجد، هر زورمند و تفنگ سالار هرچه خواست مطابق آرزويش خلاف قانون انجام ميدهد و حكومت بى سر با امر و نهى عوام فريبانه فقط در چهار ديوارى ارگ و سفيد دار با ديوارهاى ساخته شده از كانتينرها محصور مي باشند، حتى در دو صد مترى ارگ اثرى از قانون بچشم نمى خورد، خائنين و وطن فروشان مانند زنبورهاى زهردار هرازگاهى بخواهند در هر نقطه شهر در تاريكى و روشنى از يك نقطه به نقطه ديگر به پرواز درآمده به جان و مال و ناموس مردم زهر شانرا مى چكانند، از همين رو، دشمنان مردم افغانستان، بدستور آى اس آى پاكستان، به هرنوع جنايت بشرى در هر كجائيكه خواسته باشند از ارگ رياست جمهورى گرفته تا موسسات تحصيلى و تعليمى و ساير نقاط مهم ديگر قادر اند، وقوع هر حادثه دلخراش امكان پذير است، در طول يك هفته، در ناحيه يازدهم خيرخانه شهر كابل هفت قتل صورت گرفت، به قول خانجان الكوزى، معاون اتاقهاى تجارت كابل، در طول يك ماه، سى و دو نفر تجار ملى اختطاف گرديدند و از شروع سال ١٣٩٥ تا كنون بيش از يكصد صراف با دار و ندار شان ربوده شدند، ميزان خيانت و جنايت در حكومت بى سر در بلند ترين سطح جريان دارد. اگر ديروز در كوچه ها و پس كوچه هاى شهر كابل با ريش و پكول به دزدى و غارت مصروف بودند، امروز با يونيفورم نظامى با موترهاى زره در چوكات حكومت بى سر به قتل و كشتار، زر اندوزى و قدرت نمائي مصروف اند، البته اشتباه نشود وطندوستان قابل توجه در سكتورهاى امنيتى و ملكى كشور وجود دارند كه فاقد صلاحيت اند، يكى از "مجاهدان" راه خدا بنام جنرال جرات، در شهر كابل، چندين بار به زورگوئى و لت و كوب افسران و سربازان بى دفاع متهم شناخته شده است. در تازه ترين مورد، هفته ی قبل، يك افسر پوليس را مورد شتم و ضرب قرار داد، هيچكس، بشمول محمد اشرف غنى، جرات آنرا ندارد كه جنرال جرات را سر جايش نشانده و جرات آنرا مهار كنند، جنرال قبيله گرا، متعصب و تاريك انديش ديگر بنام جنرال طاقت، وقتى طاقت آن طاق شد، تنها خود را وارث اصلى افغانستان ميداند و ساير مليتهاى ساكن در كشور را وادار به كوچاندن مي نمايد، رقم همچو خائنين كم نيست، هر جا ميتوان لمس نمود، در چنين كشور بى سر كه خالق آن امريكا و ناتو است، ياددهانى از حقوق بشر و دفاع از آن بالخاصه حقوق زنان و كودكان مرچ پاشيدن بچشم مردم بيش نيست و يا به عبارت ديگر زخمهاى خونين مردم را با نمك آلوده كردن است، تجاوز جنسى عده از ملاها با زنان و اطفال زير سن در مدارس دينى از ديگر موارد خشونت است كه در زير ريش حكومت بى سر صورت مي پذيرد، حادثه تكان دهنده كه دو هفته قبل از امروز صورت گرفت، دخترك چهار ساله را به عقد نكاح ملا شصت ساله در ولايت غور درآوردند، از اين دست جنايتهاى تكان دهنده به پيشه جنايتكاران كشور در اكثر ولايات افغانستان مبدل شده است. اما نهادهاى مدافع حقوق بشر در مقياس ملى و بين المللى از حرفهاى ميان تهى خويش در كشور و فريب دادن مردم اباء نمى ورزند، در حاليكه تابوت حقوق بشر بيش از دو دهه در هديره تفنگ سالاران، زر اندوزان و جنايت كاران بخاك سپرده شده است و لكه شرمسارى آن بر جبين پدر فساد پيشه گان و جنايتكاران كشور چون حامد كرزى و خلف آن محمد اشرف غنى كه هر دو از سلف خويش (طالبان) به ارث گرفته اند براى هميش باقى خواهد ماند، تا زمانيكه امريكا و ناتو به اشغال خويش در افغانستان ادامه دهند تلاش در امر بهبود حقوق بشر، صلح و امنيت، از بين بردن انتهار و انفجار، قتل و كشتار مردم بيگناه و تامين حاكميت قانون بعيد به نظر ميرسد.

تغيیر وضع ناهنجار و نا اميد كننده بسود مردم افغانستان مستلزم يك حاكميت نيرومند با پايه هاى وسيع اجتماعى در وجود نيروهاى مترقى، آزاديخواه و عدالت پسند و در نبود امريكا و ناتو امكان پذيرى آنرا سهل تر ميسازد.

بيمورد نخواهد بود كه بطور نمونه از مدافعين به اصطلاح حقوق بشر حكومت بى سر يادآورى نمائيم، بتاريخ ٢٠ جون ٢٠١٦ خانم دلبر نظرى وزير امور زنان حكومت دست نشانده از پلنگان تيز دندان (طالبان) طالب كمك شد اين بدان معنى است كه خانم نظرى هم از ديد چشم و هم از شنوائي گوشها محروم است، طالبان پلنگ صفت چه در زمان حاكميت وحشيانه شان و چه هم اكنون هزاران زن را به رگبار بستند و هست و بود مردم را به آتش كشيدند. خانم نظرى از طالبان خواست كه در مهار خشونت با زنان با حكومت بى سر همكارى كنند به اين معنى كه چوپان از گرگ درنده براى حفظ و نگهدارى گوسفندانش خواستار كمك شود.

بتاريخ ٢٠ جولاى ٢٠١٦ روز جهانى جميعت با سرمايه گذارى روى دختران نوجوان در كابل برگذار شد، آنچه كه انتقاد نماينده صندوق جميعت سازمان ملل متحد را برانگيخته، ازدواج دختران زير سن و نقض حقوق بشر در افغانستان است، پيوست به آن خانم داكتر سپوژمى وردك معين وزارت امور زنان ياد آورشد "از روزيكه در وزارت امور زنان آمديم باور كنين مريض شديم، ايطور جنجالهاى را كه ما هيچ فكر نمي كرديم ما حال مى بينيم، مه در وزارت تعليم و تربيه بيشتر كار كرديم در معارف به اى سرحد ما خبر نبوديم كه به اى سرحد جنايتهاست، به اى سرحد خشونت هاست، به اى سرحد گپهاست كه از توانائي يك وزارت چى از توانائي يكتعداد زيادى از توانايش نميشه كه به اى وارسى شوه"

طبعاً در حكومت هاى دست نشانده و بى سر و فاقد قانون بهترين راه گريز و فريب دادن مردم عجز و ناتوانى اختيار كردن است. اما كشور هائيكه زر و زور دارند هيچكس ياراى انتقاد كردن از نقض حقوق بشر را در آن كشورها ندارند حتى سازمان ملل متحد كه اكثراً كشورهاى فقير را محكوم مينمايد در زمينه فرار را بر قرار ترجيح ميدهد از همين رو مسئله حقوق بشر در اكثر كشورهاى جهان به سياست يك بام و دو هوا تبديل شده است، كشور هائيكه جنگ و نا امنى در آن جريان دارد و كشور هائيكه از ريیس امر به معروف و نهى از منكر جهان (امريكا) سر كشى مينمايند در همچو كشورها آجندا حقوق بشر به يكى از بهانه هاى جدى و مطرح بحث به عنوان ابزار سركوب تا سرنگونى همان نظام مبدل ميگردد. چند سال قبل ما شاهد بوديم كه احمد شهيد نماينده حقوق بشر سازمان ملل متحد به دستور مستقيم امريكا همواره به تهران  در رفت و آمد بود تا ناقضين حقوق بشر ايران را به دادگاه بين المللى بكشاند هر باري كه دوسيه هاى ضخيم ترتيب ميداد از سوى جمهورى اسلامى ايران عقيم ساخته ميشد اين به مفهوم آن نيست كه در خط دفاع از كشور ايران جانبدارى مانرا نشان دهد ناقضين حقوق بشر در همه جا وجود دارند اما جان مطلب در اينجاست كه چرا احمد شهيد از هزاران شهيدى كه به اثرعمليات هاى شبانه نيروهاى نظامى امريكا و ناتو در افغانستان جان باختند و يا اعمال غيرانسانى كه در مقابل افغانها انجام دادند گزارش هزار صفحه ای ترتيب نداد و به سازمان ملل ارايه نكرد در همان زمان فرياد حامد (كرزى) پدر فساد پيشه گان افغانستان در سطح كشور و بيرون از آن طنين انداز شده بود سال پار در اثر حملات هوائي نيروهاى امريكا شفاخانه دكتوران بدون مرز در قندوز تخريب و تعدادى از دكتوران كشته و مجروح شدند اكنون كه عربستان سعودى در راس كشورهاى ائتلاف عربى مردم يمن را از جمله كودكان را با استعمال سلاح شيميائي به كام مرگ فرو ميبرد سازمان ملل و احمد شهيد چشمان خويش را بسته اند گويا كه همه چيز طبق روال معمول در جريان است، عراق، سوريه و ليبيا در رديف مشابه قرار دارند، چندى قبل تعداد زيادى از كودكان كشور يمن به اثر حملات هوائي عربستان سعودى جانهاي شانرا از دست دادند و بنا به فيصله سازمان ملل، عربستان سعودى در لیست سياه مقصران در نقض حقوق كودك و مرگ كودكان گنجانيده شد اما ديرى نگذشت كه بان كى مون، دبير كل سازمان ملل متحد اعتراف كرد كه تصميم گيرى درباره حذف عربستان سعودى از لیست سياه مقصران در نقض حقوق كودك و مرگ كودكان در نتيجه حملات هوائي ائتلاف عربى در يمن در نتيجه فشار شديد حاميان رياض انجام شده است.

به گزارش خبرگذارى "اسوشيتد پرس" بان كى مون توضيح داد كه عربستان و حاميانش سازمان ملل را ارعاب كرده و اعلام نمودند كه در غير اين صورت از تامين بودجه تعدادى از برنامه هاى ملل متحد دست بر خواهند داشت. دبيركل سازمان ملل اعلام كرد: "اين يكى از دشوار ترين تصميمات من بود."

نقض حقوق بشر از جمله نقض حقوق كودكان در اقصى نقاط جهان وجود دارد در ايالات متحده امريكا نيز كودكان قربانيان آزار جنسى توسط پزشكان بشمار ميروند. يك نظر سنجى از سوء استفاده جنسى دست كم دو هزار و چهار صد پزشك در امريكا از بيماران خود خبر مي دهد.

به گزارش اسپوتنيك به نقل از پارس تودى، بر اساس يك نظرسنجى جديد دست كم دو هزار و چهار صد پزشك در امريكا از بيماران خود سوء استفاده جنسى كرده اند. نتايج تحقيق يكساله روزنامه اتلانتا ژورنال كانستيتيوشن نشان ميدهد، از سال ١٩٩٩ ميلادى تا كنون در مجموع بيش از سه هزار و يكصد پزشك متهم به آزار جنسى در امريكا، مجازات شده اند، بر اساس اين گزارش،در ميان قربانيان آزار جنسى توسط پزشكان در ايالات متحده امريكا ميتوان به كودكان، بازمانده گان سوء استفاده جنسى و زنانى اشاره كرد كه تحت بيهوشى به سر ميبردند. بيماران ناتوان جسمى و ذهنى نيز از ديگر قربانيان اين عمل شنيع پزشكان امريكا بوده اند. اين روزنامه در ادامه متذكر شد آمار منتشر شده فقط بخش كوچكى از موارد آزار جنسى در پنجاه ايالت امريكا است. به گفته اين روزنامه، به اين علت كه مقامهاى ايالتى  و بيمارستانهاى امريكا، موارد سوء استفاده جنسى را اغلب مخفى نگه ميدارند، دست يافتن به آمار واقعى پيرامون اين موضوع غير ممكن است، موضوع بزرگ ديگر اين است كه انجمن پزشكى امريكا كه نماينده پزشكان در اين كشور است، در مقابل چنين مواردى سكوت كرده است تا اين مسئله سبب جلب توجه عموم نشود.

يكى از قربانيان آزار جنسى به اين روزنامه گفت: اگر تنها يك مورد بود، با يك موضوع سر و كار داشتيم، اما دانستن اين مسئله كه چقدر اين موضوع رايج است، وحشتناك و خشمگين كننده است، آنچه بيش از همه در اين گزارش شوكه كننده است اين است كه بيشتر مقامهاى ايالتى امريكا واكنش شديدى نسبت به اين جرم نشان نميدهند.

ختم 

به اميد روزي كه كودكان و زنان افغانستان و جهان به حقوق اوليه و انسانى خويش نايل آيند.

به اميد روزي كه مسئله حقوق بشر ديگر به ابزار سركوب خلقهاى جهان مبدل نگردد.

منبع: سايت خبرى اسپوتنيك

تلويزيون يك كابل 

غلام محى الدين (دستگير) از كشور اطريش 

28. 08. 2016

 

 

 

 

 

 

 

(اصالت در قبال مطالب منتشره در دیدگاه ها هيچ مسووليتي ندارد و با احترام به آزادي بیان و دموکراسي

 نميخواهد سانسور نمايد و دست رد به سينه نويسنده گان بزند)