دوشنبه، ۲۲ نوامبر ۲۰۱۰

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد

 
تاج محمد فعال

 

جنــگ چیســت!

تاریخ ارسال به اصالت:

18-11-2010 0:19 

 

زشت ترین پـدیـدۀ جامعـه انسانی را جنـگ نامیـده انـد. جنـگ یعنی مبـارزۀ مسلحـانـه بیــن افـراد جـامعـه، کشـورهـا و طبقـات بـوده جهـت بــدست آوردن اهــداف سیاسی و اقتصادی و منافع شخصی صورت میگیرد. جنگ یک پدیدۀ زشـت تاریـخی است در جامعه بشـری در مرحله معینی از تکامل تاریخ به وجود آمده وابسته به شرایط گذار حیات اجتماعی میباشد در مرحله معیـنی از تکامل تاریخ از حیات بشـری حذف میگردد.

از نظر تاریخی لـزوم ایجاد نخستین دسته هـای مسلح یا ارتـش، هـم زمان با پیـدایش مالکیت فـردی پیـدایـش طبقـات و دولـت پدیـد گشت از آن هنگام در جوامع منقسم به طبـقات، جنگ بطور عمـده بـه وسیـله ای بـرای تحکیـم تسلط طبـقات استـثمارگـر و اشغال سرزمین های غیـر و سیطره جویی بر سایر اقوام و خـلق ها بدل شـد. در عصر کنونی سرچشمه اساسی جنگ ها نظام سرمایـه داری و تضادهای آن است که در مرحله امپریالسیم به حد نهائی خود می رسـند .

پـس می توان جنگ را به دو شاخـه تقسیم کـرد. (جنـگ عادلانـه و جنگ غیـرعادلانـه)

جنـگ عادلانه جنگـی است کـه به خاطـر اشغـال سرزمین های دیگران و تسلط بر ملیت های دیگر صورت نمی گیرد بلکـه جنگـی است آزادی بخش به خاطر دفاع از میهن و دست آوردهای زحمتکشان، علیه استعمار گران، اشغالگــران، متجاوزیـن خارجی و علیه بهره کشی انسان از انسان صورت میگیرد.

جنـگ غیـرعادلانـه جنگـی است، تجاوزکـارانه برای برده ساختن سـایر خلق ها و ملت ها، برای سرکوب زحمتکشان، برای توسعه طلبی. بطور مثال جنگ امریکا علـیه ویتنام، عراق و افغانستان .

یکی از انواع جنگ های عادلانه، جنگ های پارتـیزانی است که توسط دسـته های مسلح نا منظم توده ها، در عقب جبهه دشمن، با استفاده از اشکال مختلف مبارزه،غرض بدست آوردن اهـداف خویش در فعالیت اند

همه میدانیم این شـکل جنـگ پارتـیزانی تازه گی ندارد. بطور مثال جنـگ پارتیزانی خلق اسپـانیا علیه اشغالگـران فـرانسوی در زمان ناپلئون در آغاز قـرن نوردهـم .همچنـان جنگ مردم روسیه در زمان حمله ناپلئون در همان موقع، جنگ میهن پرستان ایتالیائی به فرماندهی گاربیا لدی بیشتر از یک سده، جنگ فرانسویان علیه اشغالگران آلمانی پیـش از یک قرن این ها همه از جملـه جنگ هـای پارتیـزانی بشمار میرونـد .

ولی در جهان امروزی طوریکه به همگـان روشن است جنگ تجـاوزکارانه امپـریالیسم امریکـا شکل خطرناک تازه ای را بخود گرفته است که دارد به یک فاجعه بزرگ جهانی تبدل شود .

درک ما ازین ناحیه چنین است، مبارزه با خطر جنگ کار ساده و آسان نیست از جانبی هم تعدادی را عقیـده برین است با موجودیت سلاح های مدرن و پیشرفته بروز جنگ غیر ممکـن پنداشته میشود چنین نظریه خود بی پایه بـوده در عمل بـه خلع سلاح تـوده ها در مبارزه به خاطر صلح موانع ایجاد می نمایند. که ایـن خود یکی از شیـوه هـای تبلیغی امپریالیست ها در برابر جنبش هـای آزادی بخـش ملی بشمار میرود .

بنابرین از نظر من مبارزه در راه صلح، بخصوص علیه نقـشـه هـای جنگ طلبانه امپریالیـستی امریکـا به همکاری سـه سیستم بزرگ جهانی اشـد ضرورت دارد .

۱- سیستم جهانی سوسیالیزم ۲- جنبش های آزادی بخش ملی ۳- جنبش کارگری کشورهای پیشرفته

این استراتژی هدفمنـد فاصلـه های ایجاد شده بین پـیروزی صلح بر جنگ، پیروزی هـمزیستی مسالمت آمیز بـر تجاوز و ماجرا جوئی، پیروزی استقلال بر استعمار را کوتاه نموده بر پیکر این بـبر کاغذی سنگین تریــن ضربات را وارد خواهــد کــرد .

با حرمت بی پایان

تاج محمد (فعـال)