دوشنبه، ۳۰ مارچ  ۲۰۱۵

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد


 

کبـیـر فـقـیـری

 

جــــنگ و ثـــروت

جنگ (جنگ های غیرعادلانه و تجاوزکارانه) در اندیشه های انسانی نباید وجود داشته باشد. جنگ پایان و ختم ظلم نیست، جنگ احساس و ابتکار در این جهان نیست، جنگ در زمان های مختلف به شیوه های مختلف صورت گرفته که پیروزی ها و ناکامی های را در قبال داشته است. اکثراً جنگ در جهان بالای (عقیده و ثروت) بوده و همچنان جریان دارد که دامن گیر جهان و جهانیان گردیده است.

ثروتمندان و مذهبیون باعث تباهی حیات انسانی گردیده و هر قدر در جهان زیاد شوند، همان قدر فقر و تباهی دامن گیر زحمتکشان میگردد. استثمارگران و مرتجعیین بین المللی تبلیغ مینمایند که عوامل جنگ و خونریزی را پرولتاریا و طرفداران آنها به وجود آورده، و این جهان را جهان خونین ساختند که تا هنوز ادامه دارد . . ..

خوانندهء عزیز، در حقیقت این تبلیغات زهرآگین، که مسوول تمام تباهی و جنگ پرولتریا (پایین ترین قشر جامعه) میباشد، جفا در مقابل حق و حقوق انسانی میباشد. وقتیکه ما میگوییم جنگ و ثروت تباهی دنیا است به معنی این است که سرمایه داران حق و حقوق پرولتاریا را پامال میکنند و مذهبیون بوسیله عقاید تخیلاتی خود انسانها را فریب داده پیروان خودرا زیاد مینمایند که در حقیقت این مذهبیون و سرمایه داران اند که جنگ را در جهان گسترش میدهند نی آزادی خواهان (پرولتاریا و یا کمونیستها).  در جهان اگر مذهب و سرمایه داری نمی بود امروز انسان ارزش زیاد میداشت. امروز مذهبیون و سرمایه داران در جهان حاکم هستند، و افتخار می کنند که با هم برادران اصیل هستند. در حقیقت هردوی اینها دشمنان زحمتکشان به شمار میروند که متاسفانه حتی امروز ما رفقای خود را از دست داده ایم و در صفوف آنها قرار گرفته اند و از تمام ارزش های انسانی منحرف شده اند. اگر انسان تمام راحتی را به خود میخواهد و آرزو دارد که در صلح، امن و اقتصاد عالی زیست کند این حق ارتباط به تمام انسانهای این کره دارد نه آنهایی که تمام راحتی و هستی دنیوی را تنها به خود می طلبند!

 

 

(اصالت در قبال مطالب منتشره در دیدگاه ها هيچ مسووليتي ندارد و با احترام به آزادي بیان و دموکراسي

 نميخواهد سانسور نمايد و دست رد به سينه نويسنده گان بزند)