Sat, November 19, 2011 12:37

 
مســـعــود «حـــداد»

 

شنیدم که چون کرزی ما بمیرد

فهیم و خلیلی چه زیبا بمیرد . . .

هارون یوسفی

 

جواب مُردن مُردن

 

دوش دیدم حامد کرزی به خواب

نزد هارون شعر میگفت در جواب

چشم خودبست ودهان را باز کرد

این چــنین با یـوسـفی آغــاز کـرد:

«کار وبارم عـیب میجــوئی چـــرا؟

بهـر مرگـم شعـر میگــوئی چـــرا؟

من چه کردم با تو ای صاحب قلم

تــو روانــم میکــنی ســوی عـــد م

نـرخ بـازارم بیابـــم کـــرده ای

احمق و نادان خطـــابـم کرده ای

ما وتو دشــمن نبودیم ای رفیق

هـردو باهـم می غنودیم ای رفیـق

تـــو زلـــندن کـــرده ای آغـــاز را

ای که با من گــفته ای بس راز را

گفـته ایـم باهـم که دمسازی شــویـم

بهــر صید مـرغـکان بازی شــویــم

سوی غرب از آن گزیدم راه خویش

تا رسید م جای خاطـر خواه خـویش

 

تو به عــقل خــویش برگــشتی زراه

از چــه دوشــم می نهـــی بار گــناه

پس سخـن هرگز زمرگ من مگـــو

مرده ام را بیــرون از قــبری مجــو

مــن نمی ترســم زمــرگ ومـردنــم

مـــرده ام دســـتی بدســـتی بــردنـــم

گــر تو قصد آن دو «والا» مــیکــنی

مـــرگ شـان هــردم تــَوَلا مــیکـــنی

 بــقــول تــــو هـــردو زیبا بمــیـــرد

زمــرگ شان حریفـــان پــند بگــیرد

مـــرگ آنــها عـبـرتـی هر جا شــود

مزدهــر کاری به کــــام مـــا شــود

در پـــــی آزار« دریا » نیـــستــم

هــمچــو او آوای دلــــها نیستـــم

من به فــکر حــاجـت کار خـــودم

رونــق گــــرمـــی بازار خــــودم

بهـر یاران عـاقـــبت کاری کنــــم

با دل وجـــان طالـبان یاری کـنـــم

چـــونکه طا لب دامــنم پر زر کند

در کشــــور ویـرانـه ام رهـــبر کند

جزء من اینجا بی سرو بی پا نبود

خــودفــروشی انــدرین دنیــا نبــود»

 

نا گـــهان در مجـــلس این گـفـتگـــو

باری با هــارون شـــدم مــن روبرو

یــوســفی قــهر آمــد و دیــده دریــد

من زقهرش جــســتم و خوابــم پریــد

مسعود حداد  

۱۵ نوامبر ۲۰۱۱

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org