ی ۱۱ э ۲۰۱۲


Ϙ ی Ș

 

ېې!

ټې ړ ی

ړ ړیږ

ې ړې یڅې

څې ګ.

ښ Θې ې

یڅې

څ ېځ

ԁې یی ږ

ی ځې ی

ی ې ړ

ړ ې ړ

څې

ښ

ǁ

        

ې څې ې

΁ ړ ی

څ

ېې Ӂېڅې یې ې ځ ی

ې ې ږ

ېږ.

ګ

ېې

څ

څ ټی ی

څ یږ

څ ښ

ی

ې څې

ګ ګ

ېې

ښ ګ

څ ی!

ې ۲۰۱۲