۳ ǁی ۲۰۱۲


Ϙ ی Ș

ی ʻ:

Fri, March 30, 2012 17:02

 

ړ

-----------------

ړ

ډی ړ

ی

ړېږ

یڅ ی

ې ړ ړېې ړۍ

ی ځې ی ګ ډ

ړ

ی

 

ښ

ږ ی

ې

ړ څې

ݘ

ړ

ی

ړ

ی ځې

ږ ښ

 

ی

ړېږ

ی ځې

Ӂی

ې ԁې ې

ی ډی

 

ړ ی

ی Ә یې

ی ړېی

ی یې

ړ

ی.

ړی ۲۰۰۴