سلام رفقای عزیزِ سایتِ وزین «اصالت»،

خوشحال هستم که رفقای ما در هر گوشه و کنار هنوز هم در تلاش انسجام رفقا استند. در تمام حواث سیاسی در وطن بودم، مشکلات زیاد را مثل سایر هموطنانم دیده و با گوشت و پوست لمس کردم و از اینکه شما رفقا زمینه را به ما مساعد ساختید تا درد های ناگفتهء دو دهه را که در دل هایمان گیره شده بیان کنیم، من هم چیزی که یاد داشتم نوشته روان کردم.

موفق باشید.

 کارمل عزیز، روحت شاد باد مردِ فداکارِ وطن !

مبارزۀ او در رفع ستم طبقات خدشه ناپذیر بود و راه روشن زندگی را با دشوار ترین شرایط اجتماعی و فامیلی بخاطر منافع مردم و جامعۀ فارغ از هر نوع ستم و تبعیض طی کرده و برای یک نظام و سیستم انسانی که آرامش و شگوفائی وطن در آن متضمن بود رزمیده و حزب طراز نوین را با پیگیری و شرایط دشوار وطن اساس گذاشت. در زود ترین فرصت آگاه ترین و صدیق ترین فرزندان وطن عضویت حزب را حاصل کردند و همه در راستای یک آرمان مقدس وطنپرستی، رهایی مردم از فقر و بدبختی و دفاع از طبقۀ کارگران و دهقانان که در آن زمان از محرومترین قشر جامعه محسوب میشد، مبارزه را آغاز کردند. مبارزه از کلمۀ آن پیدا است با چه پرابلم های نبود که این شخصیتِ بزرگوارِ تاریخ (رفیق زنده یاد کارمل بزرگ) و اعضای حزب با آن دست و پنجه نرم کردند از لت و کوب گرفته تا زندان و حتی اعدام را به خاطر دفاع از منافع مردم و ترقی و پیشرفت کشور متقبل شدند.

این فرزندان شریفِ وطن در بسیج ساختن اقشار جامعه از هر گونه فداکاری، فعالیت و تلاش دریغ نکردند، روشن ساختن آذهان مردم از وظایف عمدۀ هر حزبی به شمار می رفت، بر علاوه از بخش نظامی تمام اعضای حزب فداکارانه بدون امتیاز در صفِ اول خدمت به مردم قرار داشتند. حزب یک مکتب انسانی بود که تهداب و هستۀ ان از طرفِ اشخاصی با وجدان و شریفی که احساس ملی بودن در نهاد شان بود گذاشته شد، آنها به سطح ملت و مردم می اندیشدند نه به خود و فامیل خود. از اینکه چه جفا و معامله و نیرنگ در کار بود همه می دانند و بلاآخره تاریخ قضاوت خواهد کرد و زمان به اثبات خواهد رساند که کی ها وطنپرست بودند و کی ها وطن فروش و معامله گر؟

از فهم و درکِ هر حزبی هویداست که چگونه در مکتبِ انسانیت آموزش دیده و این افتخار هر حزبی است که رهبر و استادی چو رفیق کارمل داشتیم.

رفیق کارمل زنده است و زنده خواهد بود، حضورِ فزیکی امروز ندارد اما در تمام عرصه های سیاسی با هر رفیق حضور دارد، اساسنامه، بیانیه های سودمند، رهنمود ها، تیزسهای دهگانه، تحلیل های به موقع، همه و همه با هر حزبی چه بشکل شفاهی و یا تحریری وجود دارد، پس رفیق ما زنده است که هنوز هم ما را به وحدت و یکپارچه گی فرا می خواند که شرایط حساس تاریخی کشور و درک رفقا از اوضاع و احوال امروز درک رفیق کارمل بزرگ است که باید بخاطر نجاتِ مردم از یوغ ستم بیگانه گان بصورت یکپا رچه عمل کرد.

صالحه (رشیدی)

 

  

ورود به صفحۀ نخست «اصالت»