مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد

 


غلام محى الدين (دستگير)

 
   

در آن روزيكه ستاره اقبال مردم ستمديده افغانستان در سال ١٣٥٧ خورشيدى ظهور کرد زلمى خليل زاد دلال مظلمه امريكا در عراق و افغانستان و از كارشناسان شركت سهامى RAND به صف كودتاچيان قصر سفيد پيوست، آنهائيكه در هر گوشه كره زمين با امكانات بزرگ ثروت و قدرت بلند نظامى اميدهاى انسانى خلقهاى جهان را از بين بردند و هر جا كه جنبشهاى آزاديبخش ملى و دموكراتيك سربلند کردند صداى آزاديخواهى آنانرا در گلوى شان خفه مي کردند.

يكى از اين چهره هاى بدنام شركت سهامى زلمى خليل زاد است، با پيروزى حاكميت حزب دموكراتيك خلق افغانستان، بعنوان پيروزى عدالت بر بى عدالتى، پيروزى حاكميت مردمى بر حكومتهاى جبار و مستبد همچو خار به چشم امپرياليزم جنايتكار بين المللى در راس امپرياليزم تبهكار و ويرانگر امريكا مى خليد، همان بود كه صف آرائي بى مانندى در مقياس بين المللى به رهبرى امريكا و شركاى جرمش براى ساقط كردن اين حاكميت مردمى صورت پذيرفت، كشورهاى گوش به فرمان قصر سفيد منجمله سران كشورهای كه در تميز کردن بوتهاى مجتمع تبهكاران قصر سفيد يكى از ديگرى سبقت مى جستند دست و آستين بر زدند از زمين و هوا، بحر و بر، دهشت افگنان و تروريستان را در مراكز تعليمى پاكستان و ايران و امريكا و ديگر كشور ها جابجا کرده بر ضد حاكميت ح.د.خ.ا. بكار مى بردند، پاكستان و ايران دو دشمن سفاك مردم افغانستان بيش از هر كشور ديگر با در آغوش كشيدن تروريستان، خوش خدمتى شان را بيشتر به امريكا جلوه ميدادند، سه بليون دالر براى تغذيه تروريستان به مصرف رسيد و سهم هر يك از اين كشورها در آن مشخص بود، بى نياز از اثبات است كه قتل و كشتار بى رحمانه و بخاك و خون كشيدن سرزمينهاى ديگران مقتضاى طبيعت امريكا بوده، عراق، سوريه، ليبيا، يمن، افغانستان و جاهاى ديگر از نمونه هاى اين قساوت و بى رحمى امريكا بشمار مى رود، حالا بايد گفت كه نقش خليل زاد، در اين راه اندازى قتل و كشتارها و ايجاد حمام خون در افغانستان چه بوده است؟

خليل زاد يكى از بازيگران سريال حمام خون در افغانستان با بدست آوردن پول گزاف، نقش فعال يك جلاب سياسى را بازى میکرد، سران باندهاى اشرار افغانستان چون برهان الدين ربانى، مولوى محمد نبى محمدى، مولوى محمد يونس خالص، حضرت صبغت الله مجددى، پير سيد احمد گيلانى، گلبدين حكمتيار، مولوى جلال الدين حقانى و ديگران را همواره به دربار فراعنه قصر سفيد همراهى میکرد تا باشد با بدست آوردن توشه كلان، شيوه هاى از پا درآوردن حاكميت مردمى در افغانستان را با زير ساختهاى اقتصادى آن بشكل مدرنيته بياموزند و چنان تخريبكارى و ويرانگرى و تبهكارى را آموختند كه هيچ گوشه از كشور را و هيچ خانه اى را، بى داغ نگذاشتند بدين لحاظ اين جنايتكاران نامسلمان بعد از ختم وظايف تخريبكارانه و سلاخى کردن مردم افغانستان، از جانب اداره سازمان سياه لقب بمب هاى آزاديبخش امريكا را دريافت کردند.

 

 

 

 

 

زلمى خليل زاد بار ديگر مي خواهد به بهانه داعش همان وظايف قبلى اش را به عنوان جلاب سياسى تحت فرمان داعش پروران قصر سفيد انجام داده نوكران مزد بگير جديد را به خدمت بگمارد،عطش خليل زاد از همان روزهاى پيروزى حاكميت ح.د.خ.ا. به رهبرى زنده ياد ببرك كارمل تا امروز ماه سپتامبر ۲۰۱۸ ميلادى از ريختن خون بيگناهان افغانستان، از ويرانى كشور و پارچه پارچه ساختن مردم و . . . فرو نه نشسته است پيوسته مي خواهد به بهانه هاى مختلف سريال حمام خون بدون وقفه توسط مزد بگيرانش در گردش باشد.

رفت و آمدهاى پنهانى و علنى خليل زاد از سه دهه به اينسو به كابل از يك جانب مطيع ساختن حلقات مزدور و فروخته شده كشور را با حرفهاى تند و تيز و اخطارهاى فرعون گونه اش بسود زمامداران قصر سفيد نشان ميدهد از جانبى هم بر طبل تخاصم جنگ و خون ريزى و راهبرد ناكارآمد و زنگ زده امريكا را در قبال افغانستان مى كوبد، بيجا نخواهد بود اگر يادآورى کنم، خليل زاد وظيفه گوينده تلويزيون CNN را بشكل زنده آن براى بجا آوردن مطالبات فراعنه قصر سفيد در كابل اجرا می کند، همسر زلمى خليل زاد، خانم چريل بنارد از كارشناسان اسلام سياسى شركت سهامى در كنار شوهرش براى تطبيق فرامين ارباب به لحاظ قتل و كشتار مردم مظلوم افغانستان از هيچ نوع تلاش دريغ نکرده است .

(چريل بنارد) همسر خليل زاد ميگويد: (ما در افغانستان به انتخاب عمدى دست زديم اولش همه فكر ميكرديم راه ديگرى براى ضربه زدن به شوروى ها وجود ندارد، بنا بر اين تنها كارى كه بايد انجام بدهيم اينست كه ديوانه وار ترين ابزارى را كه مي توانستيم عليه آنان بكار گيريم و تنها به اين وسيله است كه ميتوانيم آنها را حسابى زخمى كنيم ما دقيقاً مى دانستيم كه اين آدمهاى ابزارى كيستند و چه ماهيتى دارند اما بهائي به اين درك و دريافت نمى داديم.)

اين خانم علاوه ميكند (بنابر اين دست شان را باز گذاشتيم، زنجير از پاهايشان گشوديم و گذاشتيم تا همه رهبران ميانه رو را به قتل برسانند دليلى كه امروزه نمى توانيم در افغانستان رهبران ميانه رو پيدا كنيم اينست كه اجازه داديم آدمكشها همه شان را بكشند، چپها را كشتند، ميانه روها را كشتند و همه را از سر راه برداشتند.)

بلى، اين خانم و شوهر براى بدست آوردن پول و تامين منافع امريكا در افغانستان حاضر به هر معامله اى هستند، در زمان طالبان وقتى شركت UNOCAL ميخواست پلان لوله هاى نفتى خويش را از مسير افغانستان - پاكستان به هند تكميل کند، زلمى خليل زاد كه از جانب اين شركت نفتى خريده شده بود در سال ۱۹۹۶ گفته بود.(طالبان نمونه بنيادگرائی مثل ايران نيست كه با آن روش ضد ايالات متحده باشند، اين جريان به الگوى عربستان سعودى نزديك تر است، طالبان تركيبى از ارزشهاى سنتى پشتون و تفسيرى از ارتدودوكس از اسلام است).

فراعنه قصر سفيد براى بقاء امپراطورى و درهم كوبيدن كشورهاى ضعيف و بى دفاع اسلامى همواره از مسند خداى تقلبى حامل پيامهاى قساوت گونه به كشورهاى جهان بوده اند يكى از اين پيامهاى تبهكارانه كه توسط زلمى خليل زاد سفير پيشين ايالات متحده امريكا در عراق و افغانستان و دونالد رامسفلد وزير دفاع قبلى امريكا نشخوار مي شد اين بود كه امريكا داراى عالى ترين اخلاق و فرهنگ است و به همين دليل در مورد درهم كوبيدن و اشغال افغانستان و عراق و ساير توسعه طلبى ها حق داشته است، بازيگران دست اول امريكا همين ادعا را مدام تكرار كرده اند كه امريكا حامل عالى ترين نوع اخلاق و فرهنگ در جهان است و وظيفه الهى دارد تا اين اخلاق و فرهنگ عالى را در سراسر جهان بگسترد، از تهاجم نظامى توسعه طلبانه گرفته تا به اطاعت درآوردن حريف پيش مى برد.

آنچه كه روساى امر به معروف و نهى از منكر رو به افول قصر سفيد از اخلاق و فرهنگ عالى امريكا نام مى برند شايد مردم عوام امريكا از چنين اخلاق و فرهنگ عالى برخوردار باشند اما فراعنه قصر سفيد از جمى كارتر بگيريد تا دونالد ترامپ ريیس جمهور برحال امريكا هر كدام متهم به بد اخلاقى،تجاوز جنسى، تجاوز به كشورهاى ديگر و سلاخى کردن مردمان بيگناه آن كشورها از جمله افغانستان كارنامه هاى ننگين و شرم آورى از خود بجا گذاشته اند، نمونه هاى بد اخلاقى و بى رحمى حاملين اخلاق و فرهنگ امريكا در كشور ما آنقدر عريض و طويل است كه اين مختصر شرح تفصيل آنرا ندارد، نقش زلمى خليل زاد در اين نمايش اخلاق بيشتر نمايان است، بقدرت رساندن طالبان تاريك انديش قرون وسطايي و به عنوان كليدى ترين افراد دولت جورج بوش در كنفرانس بن توانست بازى را به نفع پدر فساد افغانستان حامد كرزى و تيم فساد پيشه اش تمام کند و افغانستان را بسوى لجنزار بدبختى و سياه روزى سوق دهد از بركت اين بازيگر مكار و حيله گر، افغانستان در چند دهه اخير مقام اول را در فساد، نا امنى، قتل و كشتار، فقر و گرسنگى و صدها نمونه ديگر بدست آورده است، بر مبناى گزارش كميسيون حقوق بشر افغانستان و معاون سر منشى سازمان ملل متحد در امور مبارزه با تروريزم آقاى ولاديمير ايولوويچ ورونوكوف طى ٩ سال گذشته ٦٤١٠٤ تن متضرر شده اند از جمله ٣٦٪؜ جان باخته اند ٦٤٪؜ زخمى شده اند در شش ماه اول سال روان ٥١٢٢ تن قربانى حملات تروريستى شده اند، سه مليون و پنجصد هزار نفر به مواد مخدر معتاد اند از جمله پنجصد هزار نفر آن خانمها مي باشند، بيش از نصف نفوس كشور زير خط فقر بسر مى برند و صدها مصائب و آلام ديگر را ميتوان بر شمرد كه به وسيله حاملين و ترويج كننده گان اخلاق و فرهنگ عالى امريكا در كشور ما جبراً و عمداً تحميل شده است.

روشن نيست كه زلمى خليل زاد اين جارچى قصر سفيد يكبار به كارنامه هاى سياه و ننگين گذشته خويش در افغانستان نگاه کرده است يا خير؟

و يا همان ساز اخلاق و فرهنگ زنگ زده امريكا را كه در سه دهه مي نواخت بازهم مي نوازد؟

زيرا فريب و نيرنگ، دروغ و ظاهرسازى و بهانه پالى از اخلاق و فرهنگ عالى امريكا و جارچى هاى آن است كه كشور ما را بسوى پرتگاه نيستى نزديك ساخته اند. ختم

 

استفاده از منابع:

كتاب بازى شيطان، پروژه امپراطورى امريكا، ايالات متحده امريكا چگونه بند از پاى اسلام بنيادگرا گشود. به قلم رابرت دريفوس

تلويزيون بى بى سى

تلويزيون طلوع كابل

تلويزيون يك كابل

غلام محى الدين (دستگير) از كشور اتريش ۵ سپتامبر ۲۰۱۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(اصالت در قبال مطالب منتشره در دیدگاه ها هيچ مسووليتي ندارد و با احترام به آزادي بیان و دموکراسي

 نميخواهد سانسور نمايد و دست رد به سينه نويسنده گان بزند)