چهارشنبه، ۲۰ جنوری ۲۰۱۰

 

خیانت، خیانت است! نه شاخ دارد و نه دُم!!

 

 محمد طاهر نسیم

 

یکی از دوستان محترم در تماس و صحبت کوتاه ابراز نظر نمود که اتهام عده ای از رهبران ح.د.خ.ا. به خیانت، وظیفه و مسوولیت یک مقام و یا اُرگان ذیصلاحیت بررسی کننده نظیر کنگره میباشد.

چنین گفتار در حقیقت انعکاس دهندۀ آنست که هنوز اشخاصی هستند که منزویان منفور گذشته از رهبری ح.د.خ.ا.، که دست به معامله گری خائنانه سیاسی زدند، حزب، وطن و مردم افغانستان را به دشمنان رنگارنگ بخشیدند و یا فروختند، آزدای، استقلال، حاکمیت و وحدت ملی و دستآوردهای قیام اپریل را، زیر پا گذاشتند و زمینه را برای اشغال نظامی خارجی فراهم ساختند و خودرا در خدمت مقاصد و پلانهای امپریالیستی جهانی و اجیران آن، واگذار کردند، اشک تمساح میریزند، عمداً و یا ساده لوحانه، آنانرا به حیث "رهبران" میشناسند و یاد میکنند، و در دفاع از آنها اعلام میدارند، که باید از طرف کدام مقام و یا ارگان ذیصلاحیت حزبی، مورد بازپرس و بررسی قرار گیرند، تا گناه و جرمشان تشخیص گردد!!

امروز بیش از ۱۸ سال از آغاز دورۀ خیانت و فروپاشی "پلینوم هجده هم" در دنباله روی از برخی "رهبران" علم بردار اجیر و وطن فروش اتحادشوروی- سابق- تا سپردن قدرت به تروریستان "مجاهد" و منبعد "طالبان" و "القاعده"، و اشغالگران نظامی خارجی، میگذرد . . . به انتظار کدام مقام، ارگان و یا نهاد "ذیصلاحیت" حزبی،اید می نشست، تا لایحه اتهام، جرم و یا تبرئه را صادر میکرد!

حزب دموکراتیک خلق افغانستان دارای اساسنامه و برنامۀ عمل بوده که نورمهای اساسی مبارزه مرحلوی را به شکل انطباقی آن بر واقعیت های زنده گی و شرایط ملی و بین المللی و بر اساس جهان بینی علمی، و قانونمندی سنجیده شده تحولات دیالکتیکی جامعه در موازات با نیازمندیهای خلقهای زحمتکش افغانستان مدنظر گرفته، شیوه ها و پلانهای دقیق و سالم کار را پیش بینی و مطرح نموده، وظایف و مسوولیت های همه اعضاء را از بالا تا پائین علماً و عملاً تشخیص و تعیین کرده است. و مطابق با نورمهای اسناد حزبی هرگونه اقدامات جدیدی در جهت بهبود پیشبرد کار و فعالیت سیاسی، سازمانی و تشکیلاتی و از بین بردن کاستی ها در مبارزه درون حزبی، انجام پذیر بوده و نه به شیوه کودتاه و دسیسه کاری و آنهم به دستور خارجی، در همنوائی، تفاهم و سازش که منجر به سرنگونی و فروپاشی حزب گردد.

این عده اشخاص از رهبری حزب، آگاهانه و مطابق با همآهنگی و دستور خارجی خودرا از بدنۀ حزب، جدا کردند و در آغوش دشمنان جای مناسب خودرا به دست آوردند!

وقتاً فوقتاً آنعده شخصیت های فروخته شده، در پخش سلسله ای از معلومات و اطلاعات جعلی و عوامفریبانه، از خلال کتب و مطبوعات مختلف، به منظور وارونه سازی بیشتر واقعیت ها و حقایق و منحرف ساختن اذهان عامه دست زده، و به فعالیت های ضد ملی خود، می افزایند!

چنین اقدامات خائنانه که مستقیماً به پلانها و فعالیت های جبهۀ امپریالیستی، به منظور تحقق منافعش، کمک رسانده و میرساند، به هیچ وجه نیازی به کدام بررسی و فیصله کدام مقام و یا اُرگان حزبی که شباهت کلی با محاکم و تعقیبات قانونی، بازیچه های صحنه سازی بورژوازی خواهد داشت، قطعاً ضرورتی ندارد.!

هر عضو حزب وقتیکه با دو چشمان باز خود می بیند، که کارد بر گردن حزبش کشیده میشود و خون پاک آن میریزد، و گوشت و پوست وطن قربانی شده فیمابین دشمنان تقسیم میگردد، فوراً به این آگاهی و قضاوت دقیقاً میرسد که مرتکب جرم خونریزی، یک خائن و جنایتکار است! و ضرورت به قضاوت دیگری و فیصلۀ دیگری نخواهد بود.

همه خلقهای زحمتکش افغانستان و رزمنده گان وفادار به حزب خود، و به آرمانهای والای حزب دموکراتیک خلق افغانستان، در آزادی، استقلال، حاکمیت و وحدت ملی، تمامیت ارضی، دموکراسی، عدالت و ترقی اجتماعی، به آسانی درک کرده اند که خیانت، خیانت است! نه شاخ دارد و نه دُم!!

 

محمد طاهر نسیم

 

فرانکفورت، جرمنی