پنجشنبه، ۲۶ اگست ۲۰۱۰

  
سنجر غفاری

*     *     *

مهاجر هستیم و پناهجو

سر آغاز یک حرکت دسپلین است. تصمیم و انتخاب هدف، حرکت بسوی آن مرحله نخست محسوب نمیگردد. بیائید با اتحاد و تحکیم دسپلین بر مواضع فاصله گیری ها از همدیگر آغاز یک تعرض را که برای ما و همفکران جرئت پذیرش و آمیزش را در محیط کاری و حیاتیی که امروز غربت مارا با هم مشترک ساخته است فعال گردیم. تا لقمه نانی را برای خانواده های خویش در این آشیانۀ موقت، و در خانه مشترک (افغانستان) در تلاش باشیم. باید همنوا و هم صدا شویم. تا دستگیری همدیگر را بنمائیم. پذیرش دسپلین مشترک جرئت و شهامت آنرا برای ما میدهد تا همدیگر را دوست بداریم و دروازه  های سعادت، اعتماد و اعتبار خانواده گی مایان را که همه در این آشیانه مهاجر و پناهجو هستیم به روی خویش باز نگهداریم. دوام ما در اتحاد و پذیرش همدیگر تضمین میگردد.

سنجر غفاری